تحلیل کنکور 1400 رشته ریاضی

فیلم ها : 20

فیلم جلسه 0 - مشاوره ی شب کنکور توسط جلال موقاری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشاوره شب کنکور (انگیزشی) تحلیل کنکور 1400 رشته ریاضی فیلم جلسه 0 - مشاوره ی شب کنکور توسط جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - تحلیل و بررسی عربی کنکور ریاضی 1400، حل تست 26 تا 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #عربی کنکور ریاضی ۱

فیلم جلسه 2 - تحلیل و بررسی شیمی کنکور ریاضی 1400 (قسمت اول)، حل تست 201 تا 210

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #شیمی (قسمت اول) کن

فیلم جلسه 3 - تحلیل و بررسی شیمی کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 211 تا 220

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #شیمی (قسمت دوم) کن

فیلم جلسه 4 - تحلیل و بررسی شیمی کنکور ریاضی 1400 (قسمت سوم)، حل تست 221 تا 235

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #شیمی (قسمت سوم) کن

فیلم جلسه 5 - تحلیل و بررسی دینی کنکور ریاضی 1400 ، حل تست 51 تا 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #دینی کنکور ریاضی ۱

فیلم جلسه 6 - تحلیل و بررسی ادبیات کنکور ریاضی 1400 (قسمت اول)، حل تست 1 تا 13

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ادبیات (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - تحلیل و بررسی ادبیات کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 14 تا 25

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ادبیات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - مشاوره شب کنکور توسط آقای یاری و حسینی فرد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشاوره شب کنکور (تیم راه ابریشم آلا) تحلیل کنکور 1400 رشته ریاضی فیلم جلسه 8 - مشاوره شب کنکور توسط آقای یاری و حسینی فرد

فیلم جلسه 9 - تحلیل و بررسی فیزیک کنکور ریاضی 1400 (قسمت اول)، حل تست 156 تا 166

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #فیزیک (قسمت اول) ک

فیلم جلسه 10 - تحلیل و بررسی فیزیک کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 167 تا 175

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #فیزیک (قسمت دوم) ک

فیلم جلسه 11 - تحلیل و بررسی فیزیک کنکور ریاضی 1400 (قسمت سوم)، حل تست 176 تا 189

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #فیزیک (قسمت سوم) ک

فیلم جلسه 12 - تحلیل و بررسی فیزیک کنکور ریاضی 1400 (قسمت چهارم)، حل تست 190 تا 200

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #فیزیک (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 13 - تحلیل و بررسی زبان انگلیسی کنکور ریاضی (قسمت اول)، حل تست 76 تا 92

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #زبان انگلیسی (قسمت

فیلم جلسه 14 - تحلیل و بررسی زبان انگلیسی کنکور ریاضی (قسمت دوم)، حل تست 93 تا 100

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #زبان انگلیسی (قسمت

فیلم جلسه 15 - تحلیل و بررسی ریاضی کنکور ریاضی 1400 (قسمت اول)، حل تست 101 تا 109

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ریاضی (قسمت اول) ک

فیلم جلسه 16 - تحلیل و بررسی ریاضی کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 110 تا 119

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل و بررسی ریاضی کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 110 تا 119 تحلیل کنکور 1400 رشته ریاضی فیلم جلسه 16 - تحلیل و بررسی ریاض

فیلم جلسه 17 - تحلیل و بررسی ریاضی کنکور ریاضی 1400 (قسمت سوم)، حل تست 121 تا 155

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ریاضی (قسمت سوم) ک

فیلم جلسه 18 - تحلیل و بررسی ادبیات کنکور ریاضی 1400 (قسمت اول)، حل تست 1 تا 16

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ادبیات (قسمت اول) 

فیلم جلسه 19 - تحلیل و بررسی ادبیات کنکور ریاضی 1400 (قسمت دوم)، حل تست 17 تا 25

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ تقدیم رفقای آلایی 💛توی این ویدئو ریز به ریز سوالات درس #ادبیات (قسمت دوم)