صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی

فیلم ها : 64 | جزوه ها: 3

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، (معرفی دوره)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر، (معرفی دوره) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، (معرفی دوره)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت اول)، تعریف سینماتیک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت اول)، تعریف سینماتیک صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 1 - فصل اول: حر

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دوم)، نمودار مکان-زمان و ویژگی های آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دوم)، نمودار مکان-زمان و ویژگی های آن صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه

فیلم جلسه 3 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت سوم)، حرکت یکنواخت روی خط راست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت سوم)، حرکت یکنواخت روی خط راست صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 3 - ف

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت چهارم)، حل چند مثال از نمودار مکان و زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت چهارم)، حل چند مثال از نمودار مکان و زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت پنجم)، رسم نمودار مکان-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت پنجم)، رسم نمودار مکان-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 5 - فصل

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت ششم)، تعریف شتاب متوسط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت ششم)، تعریف شتاب متوسط صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 6 - فصل اول:

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت هفتم)، تعریف شتاب لحظه‌ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/1 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت هفتم)، تعریف شتاب لحظه‌ای صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 7 - فصل او

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت هشتم)، معادلات حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/3 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت هشتم)، معادلات حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیل

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت نهم)، معادلات حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/6 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت نهم)، معادلات حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/8 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیل

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت یازدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/10 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت یازدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دوازدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت دوازدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت سیزدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت سیزدهم)، شتاب ثابت و بررسی نمودارها (قسمت چهارم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضو

فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت چهاردهم)، سقوط آزاد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول: حرکت‌شناسی (قسمت چهاردهم)، سقوط آزاد صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 14 - فصل اول: حر

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: دینامیک (قسمت اول)، قانون اول نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت اول)، قانون اول نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 15 - فصل دوم: دین

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: دینامیک (قسمت دوم)، قانون دوم نیوتن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت دوم)، قانون دوم نیوتن (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 16 - ف

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: دینامیک (قسمت سوم)، قانون دوم نیوتن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت سوم)، قانون دوم نیوتن (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 17 - ف

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: دینامیک (قسمت چهارم)، قانون سوم نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت چهارم)، قانون سوم نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 18 - فصل دوم: د

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: دینامیک (قسمت پنجم)، مقدمه دینامیک بررسی قوانین نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت پنجم)، مقدمه دینامیک بررسی قوانین نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: دینامیک (قسمت ششم)، قانون سوم نیوتن و معرفی نیرو های خاص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت ششم)، قانون سوم نیوتن و معرفی نیرو های خاص صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جل

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هفتم)، معرفی نیروهای خاص (نیروی مقاومت شاره)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت هفتم)، معرفی نیروهای خاص (نیروی مقاومت شاره) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هشتم)، نیروی فنر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت هشتم)، نیروی فنر صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 22 - فصل دوم: دینامیک

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: دینامیک (قسمت نهم)، نیروی اصطکاک (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت نهم)، نیروی اصطکاک (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 23 - فصل

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: دینامیک (قسمت دهم)، نیروی اصطکاک (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت دهم)، نیروی اصطکاک (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 24 - فصل

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: دینامیک (قسمت یازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت یازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 25 - ف

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت چهارم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 26 -

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیل

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: دینامیک (قسمت چهاردهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت چهاردهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فی

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، آسانسور- تعادل سطوح ترکیبی (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فی

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: دینامیک (قسمت شانزدهم) _تکانه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت شانزدهم) _تکانه  صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 30 - فصل دوم: دینامیک

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هفدهم)- حرکت دایره ای (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت هفدهم)- حرکت دایره ای (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 31 - ف

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هجدهم)- حرکت دایره ای (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت هجدهم)- حرکت دایره ای (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 32 - ف

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک (قسمت نوزدهم)- حرکت دایره ای (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت نوزدهم)- حرکت دایره ای (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 33 -

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک (قسمت بیستم)- قانون عمومی گرانش و ماهواره ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت بیستم)- قانون عمومی گرانش و ماهواره ها (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک (قسمت بیست و یکم)- قانون عمومی گرانش و ماهواره ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک (قسمت بیست و یکم)- قانون عمومی گرانش و ماهواره ها (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول) ، مفاهیم حرکت هماهنگ ساده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول) ، مفاهیم حرکت هماهنگ ساده  صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 36 -

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوم) ، بررسی علامت مکان و Maxو Min آن در دایره مرجع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوم) ، بررسی علامت مکان و Maxو Min آن در دایره مرجع (قسمت اول)  صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سوم) ، بررسی علامت مکان و Max و Min آن در دایره مرجع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سوم) ، بررسی علامت مکان و Max و Min آن در دایره مرجع (قسمت دوم)  صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهارم) ، برسی سوالات مفهومی و محاسبات مکان در حرکت هماهنگ ساده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهارم) ، برسی سوالات مفهومی و محاسبات مکان در حرکت هماهنگ ساده صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پنجم) ، نمودار مکان- زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پنجم) ، نمودار مکان- زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 40 - فصل

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت ششم) ،نوسان وزنه- فنر در حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت ششم) ،نوسان وزنه- فنر در حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرا

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفتم)،نوسان وزنه- فنر در حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفتم)،نوسان وزنه- فنر در حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرا

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هشتم) ، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هشتم) ، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نهم) ، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نهم) ، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دهم) ، موج مکانیکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دهم) ، موج مکانیکی صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 45 - فصل سوم: نو

فیلم جلسه 46 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت یازدهم) ، امواج طولی و عرضی و محاسبه سرعت انتشار موج (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت یازدهم) ، امواج طولی و عرضی و محاسبه سرعت انتشار موج (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 47 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوازدهم) ، امواج طولی و عرضی و محاسبه سرعت انتشار موج (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوازدهم) ، امواج طولی و عرضی و محاسبه سرعت انتشار موج (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 48 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سیزدهم) ، مشخصات موج (طول موج)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/29 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سیزدهم) ، مشخصات موج (طول موج) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 48 -

فیلم جلسه 49 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهاردهم) ، حل تست موج (محاسبه طول موج، تندی آبشار موج عرضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهاردهم) ، حل تست موج (محاسبه طول موج، تندی آبشار موج عرضی) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پانزدهم) ، حل تست موج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پانزدهم) ، حل تست موج  صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 50 - فصل سوم

فیلم جلسه 51 - بررسی مسائل طول موج و ویژگی های آن ، حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/6 | آلاء
بررسی مسائل طول موج و ویژگی های آن ، حل تست صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 51 - بررسی مسائل ط

فیلم جلسه 52 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت شانزدهم) ، ویژگی های امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت شانزدهم) ، ویژگی های امواج الکترومغناطیس (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام

فیلم جلسه 53 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفدهم) ، ویژگی های امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفدهم) ، ویژگی های امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام ر

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هجدهم) ، بررسی امواج صوتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هجدهم) ، بررسی امواج صوتی صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 54 - فصل

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نوزدهم) ، شدت صوت و تراز شدت صوت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/7 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نوزدهم) ، شدت صوت و تراز شدت صوت (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فی

فیلم جلسه 56 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیستم) ، شدت صوت و تراز شدت صوت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیستم) ، شدت صوت و تراز شدت صوت (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیل

فیلم جلسه 57 - تغییرات تراز شدت صوت ، حل تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/14 | آلاء
تغییرات تراز شدت صوت ، حل تست (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 57 - تغییرات تراز شد

فیلم جلسه 58 - تغییرات تراز شدت صوت ، حل تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/16 | آلاء
تغییرات تراز شدت صوت ، حل تست (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 58 - تغییرات تراز شد

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: نوسان و موج ، ادراک شنوایی و پدیده دوپلر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/18 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، ادراک شنوایی و پدیده دوپلر (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 59

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: نوسان و موج ، ادراک شنوایی و پدیده دوپلر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/18 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، ادراک شنوایی و پدیده دوپلر (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 60

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: برهم کنش های موج ، نکات تابش و بازتابش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/26 | آلاء
فصل چهارم: برهم کنش های موج ، نکات تابش و بازتابش (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 61

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: برهم کنش های موج ، نکات تابش و بازتابش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل چهارم: برهم کنش های موج ، نکات تابش و بازتابش (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 62

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: برهم کنش های موج ، بررسی پژواک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل چهارم: برهم کنش های موج ، بررسی پژواک صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - شهرام رضوی فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: برهم