صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) خسرو محمد زاده

فیلم ها : 47

فیلم جلسه 1 - ریاضی سال اول دبیرستان، مبحث توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تجزیه اعداد، محاسبات مبحث توانی، تجذیه اعدادحل سوالات:25 صفحه 19

فیلم جلسه 2 - فصل هشتم: رادیکال و ریشه گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قدر مطلقحل مثال های:143 صفحه 50، 4 صفحه 209، 4 صفحه 223، 5 صفحه 239

فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: عبارت جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ایحل مثال:3 صفحه 223، 3 صفحه 239، 63 صفح

فیلم جلسه 4 - فصل دوم، دنباله ها قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:معرفی انواع دنباله (حسابی، هندسی، مربعی، مثلثی، فیبوناتچی، تعریف دنباله

فیلم جلسه 5 - فصل دوم، دنباله ها قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مجموع جملات، قدر نسبت، تعداد جملاتتمرین 4 صفحه 147 کتاب بیست، دنباله حسابی صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم

فیلم جلسه 6 - فصل دوم، دنباله ها قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعداد جملات و حل مثال توسط دبیر، واسطه حسابیحل تست های:478 صفحه 14

فیلم جلسه 7 - فصل دوم، دنباله ها قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:488 صفحه 150، 489 صفحه 150 (بسیار مهم)، 498 صفحه 151، 14 صفحه 234 (کتاب بسیت) صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 8 - فصل دوم، دنباله ها قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دنباله هندسی،‌ حل مثال از دنباله هندسی، جمله، قدر نسبت، نماد قدر نسبت، (دنباله حسابی)حل:تمرین صفحه 153، تست 516 صفحه 156

فیلم جلسه 9 - فصل دوم، دنباله ها قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعیین قدر نسبت هندسی، مجموعه جملات هندسیحل تست های:515 صفحه 156، 50

فیلم جلسه 10 - فصل دوم، دنباله ها قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:حد مجموعه جملات در دنباله هندسی،‌ واسطه هندسیحال تست های:517 صفحه 157 (بسیار مهم)، 524 صفحه 158، 14 صفحه 240 صفر تا صد ر

فیلم جلسه 11 - فصل دوم کتاب درسی : دنباله مربعی و مثلثی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: دتباله مربعی و مثلثیحل تست های:528 صفحه 160، 16 صفحه 214، 15 صفحه 240(فص

فیلم جلسه 12 - فصل دوم کتاب درسی : دنباله مربعی و مثلثی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:546 صفحه 164، 15 صفحه 219، تست 548 صفحه 164، 544 صفحه 163(فصل 21 کتاب بیست)

فیلم جلسه 13 - دنبالۀ فیبوناچی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مباحث: دنبالۀ فیبوناچی، مجموع جملات و ... حل تست های 533، 534، 543، 541، 542، 553 و 15

فیلم جلسه 14 - ریاضی پیش، فصل چهارم: لگاریتم و کاربردهای آن -قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل 22 کتاب 20 ریاضی انسانی: لگاریتم  (فصل بیست و سوم کتاب بیست) 

فیلم جلسه 15 - ریاضی پیش، فصل چهارم: لگاریتم و کاربردهای آن قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل 22 کتاب 20: لگاریتم(فصل بیست و سوم کتاب بیست) -

فیلم جلسه 16 - فصل سوم پیش: لگاریتم و کاربرد لگاریتم (

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:شدت ریشتر، انرژی آزاد شده، سطح صوت، شدت صوتحل تست های:569 صفحه 175، 570 صفحه 175، 571 صفحه 176، 572 صفحه 176، 573 صفحه 1

فیلم جلسه 17 - ریاضی سال چهارم انسانی، فصل چهارم کتاب درسی: مسائل رشد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:578 صفحه 179، 589 صفحه 180، 593 صفحه 181، 117 صفحه 210(فصل 24 کتاب بیست)

فیلم جلسه 18 - ریاضی سال چهارم انسانی، فصل چهارم کتاب درسی: مسائل رشد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست:591 صفحه 180، 17 صفحه 229، 590 صفحه 180، تست 597 صفحه 181(فصل 24 کتاب بیست)

فیلم جلسه 19 - ریاضی سال چهارم انسانی، فصل چهارم کتاب درسی: مدل سازی ریاضی (فصل بیست و پنجم کتاب بیست)،حل مسائل زوال، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:598 صفحه 182، 600 صفحه 183، 605 صفحه 184، 604 صفحه 184(فصل بیست و پنجم کتاب بی

فیلم جلسه 20 - ریاضی سال چهارم انسانی، فصل چهارم کتاب درسی: مدل سازی ریاضی ، حل مسائل زوال، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:608 صفحه 185، تست 17 صفحه 24، تست 607 صفحه 184(فصل بیست و پنجم کتاب بیست)

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: بازاریابی، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:1 صفحه 187 کتاب بیست(فصل بیست و ششم کتاب بیست) 

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: بازاریابی ، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین 2 صفجه 188 کتاب بیست(فصل بیست و ششم کتاب بیست)

فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: بازاریابی (، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:616 صفحه 190، 18 صفحه 219 (کتاب بیست)فصل بیست و ششم کتاب بیست)

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: بهینه سازی ، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین های:1 صفحه 191 و 2 صفحه 191(فصل بیست و هفتم کتاب بیست)

فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: بهینه سازی (، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:628 صفحه 192 و 624 صفحه 192فصل بیست و هفتم کتاب بیست

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: بهینه سازی ، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:18 صفحه 229 و 18 صفحه  240(فصل بیست و هفتم کتاب بیست)

فیلم جلسه 27 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:احتمال، پدیده تصادف، فضای نمونه، پیشامد عدد زوج، و حل تمرین 1 صفحه 197

فیلم جلسه 28 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین 5 صفحه 191، تمرین 2

فیلم جلسه 29 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین 3 صفحه 197 و 4

فیلم جلسه 30 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:پیشامد، وقوع، حادثه

فیلم جلسه 31 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آزمایش تصادفی، تحقیق آمارگیری، تمرین شماره نه

فیلم جلسه 32 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:19 صفحه 210 و 19 صفحه 219 (کتاب بیست)

فیلم جلسه 33 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:204 صفحه 665 و 20 صفحه 234تدریس پیشامد مکمل

فیلم جلسه 34 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:20 صفحه 229 و 20 صفحه 219 کتاب بیست

فیلم جلسه 35 - ریاضی سال چهارم، فصل پنجم: احتمال مقدماتی، قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:19 صفحه 215 و 20 صفحه 240

فیلم جلسه 36 - ریاضی سال سوم، فصل سوم: ترکیبیات، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اصل اساسی شمارش، فاکتوریال

فیلم جلسه 37 - ریاضی سال سوم، فصل سوم: ترکیبیات، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس جایگشت

فیلم جلسه 38 - ریاضی سال سوم، فصل سوم: ترکیبیات، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مفاهیم ترتیب و ترکیب

فیلم جلسه 39 - ادامۀ فصل سوم: ترکیبیات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: ترکیبیات (قسمت چهارم) حل تست های 344 از صفحۀ 111، 328 از صفحۀ 107، 343 از

فیلم جلسه 40 - ادامۀ فصل سوم: ترکیبیات (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: ترکیبیات (قسمت پنجم) حل تست های 334 از صفحۀ 108، 336 از صفحۀ 109، 13 از صفحۀ 240 صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظ

فیلم جلسه 41 - فصل چهارمِ آمار و مدلسازی: دسته بندی داده ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارمِ آمار و مدلسازی: دسته بندی داده ها حل تست 414 از صفحۀ 130

فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل چهارمِ آمار و مدلسازی: انواع فراوانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارمِ آمار و مدلسازی: انواع فراوانی مباحث: فراوانی مطلق، فراونی نسب

فیلم جلسه 43 - فصل پنجمِ آمار و مدلسازی: نمودارهای آماری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجمِ آمار و مدلسازی: نمودارهای آماری مباحث: زاویه، ساقه، برگه و ... حل

فیلم جلسه 44 - فصل ششم آمار و مدلسازی: شاخص های مرکزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعریف مد، میانه، میانگین، جدول طبقه بندی

فیلم جلسه 45 - فصل هفتم آمار و مدلسازی: شاخص های پراکندگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: واریانس

فیلم جلسه 46 - حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل :صفحه 127 تست 405، صفحه 123 تست 431، صفحه 132 تست 428 صفحه 218 تست 7

فیلم جلسه 47 - حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل:تست 409 صفحه 129، تست 422 صفحه 133، تست 8 صفحه 209، تست 8 صفحه 238