کلاس هندسه پایه کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) وحید کبریایی

فیلم ها : 37 | جزوه ها: 11

فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه و استدلالقسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: زاویه ، مجاور ، مجانب ، نیمساز ، موازی ، مورب

فیلم جلسه 2 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:میانهعمود منصفهمنهشتی مثلثحالت های کلی همنهشتی دو مثلث

فیلم جلسه 3 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل:مسائل نیم سازحل تست 9 و10 و 11 جزوهتدریس:میانهعمود منصفهمنهشتی مثلثحالت های ک

فیلم جلسه 4 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دو قضیه بسیار بسیار مهماجزای فرعی مثلث1. نمودار2.

فیلم جلسه 5 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال از کتاب نشر الگوتدریس:مثلث قائم الزاویهبخش چهارم چن

فیلم جلسه 6 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:چند ضلعی های محدبویژگی های چند ضلعی های محدبn منتظم هاچند ظلعی خواصحل تست های24و 23 و 25 کلاس هندسه پایه کنکور (نظام

فیلم جلسه 7 - فصل اول، هندسه و استدلالقسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 تدریس:مستطیللوزیمربعذوزنقهحل تست های:26 و 27 و 28 و 29 و 30

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورث قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه سینوس ها، قضیه کسینوس ها، هرون، نکته بسیار بسیار مهم از مس

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورث قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محیط و مساحت متساوی اظلاع، نکات صفحه 33 جزوه، نکته صفحه 32 جزوه، بخش دوم قضیه فیثاغورث، نکات بسیار مهم صفحه 34حل تست های:

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورث قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رابطه هم درجه، نکات تکمیلی، نکات بسیار مهم صفحه 37 جزوهحل مثاله های:

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورث چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مساحت چهارضلعی، مساحت ذوزنقه، نکته یسیار مهم در مورد متوازی الاضلاع، اثبات قضیه کسینوس ها، مساحت n ضلعی ها،‌ پنج ضلعی های

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رابطه n ضلعی منتظم، نکته ی بسیار مهم صفحه 55، هشت ضلعی های منتظم، حالات خاص

فیلم جلسه 13 - فصل سوم: تالس و تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:بخش اول تناسب و خواص آن، نکته مهم صفحه 46، تعریف تناسب، قضیه تالس و عکس آن،

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: تالس و تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تشابه، حالات تشابه دو مثلث، نیم ساز و میانه، اثبات قضیه فیثاغورث از طریق

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: تالس و تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال های:1، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 69، 68

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم : هندسه فضایی،‌ قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ویژگی های صفحه به صورت منحصر به فرد و حل تست های  1 ، 26

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم : هندسه فضایی، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 81 جزوه، شرظ عمود بودن خط به صفحه، متنافرحل تست:70، 74 (کتاب)،

فیلم جلسه 18 - فصل چهارم : هندسه فضایی، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دو خط متنافر و عمود مشترک، منظور از کلمه متکی، رسم صفحه، 161 کتابحل سو

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: اشکال فضاییقسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قطر، وجه، صفحه، قطر وجه، چند وجهی، حجم مکعب، شعاع کرۀ محیط مکعب مستطیل

فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: اشکال فضایی قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:منشور، حجم منشور، اصل کاوالیری، مساحت جانبی منشور، استوانه قائم، مساحت استوانه، سطح گسترده استوانه، حجم استوانه،حل مثال ه

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: اشکال فضایی قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:هرم، کره، اصل کاوالیری، حجم استوانه، مساحت کره، شعاع کره ی محیطی و محاطی

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: اشکال فضایی قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:هرم، هرم منتظم، چهار وجهی منتطم، هرم ناقصحل مثال های:78، 79،‌ 80،

فیلم جلسه 23 - هندسه دوم، فصل دوم: دایره قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دایره، اندازه کمان، طول کمان، الگو، زاویهحل مثال های:15 و 16 و 54 ن

فیلم جلسه 24 - هندسه دوم ، فصل دوم: دایره قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مکان هندسی ، حل تست 16 ، اوضاع خط و دایره ، زاویه خط و دایره ، اوضاع نسبی دو

فیلم جلسه 25 - هندسه دوم ، فصل دوم: دایره قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دایره محیطی و محاطی، محاسبه شعاع دایره محاطی، مثلث متساوی الظلاعحل

فیلم جلسه 26 - هندسه دوم ، فصل دوم: دایره قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:چند ضلعی های محیطی و محاطی، مرکز دایره محیطی، چهار ضلعی محیطی و محاطی،‌ ذوزنقه متساوی الساقینحل تست های: 20 و 21 کلاس هند

فیلم جلسه 27 - هندسه دوم ، فصل دوم: دایره قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:روابط طولی در دایره، کمان در خورحل مثال های:23 و 24 جروه، 3 و 4 و 5 و

فیلم جلسه 28 - هندسه دوم ، فصل دوم: دایره قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مماس مشترک داخلی و خارجی، حالت های خاصحل تست های:26، 27، 28 و مثال های: 223، 263، 262، 261 (کتاب نشر الگو) کلاس هندسه پا

فیلم جلسه 29 - هندسه دو، فصل سوم: تبدیلات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تبدیلات (نگاشت، تبدیل های یک به یک)، تبدلات نگااشت: یک به یک = تبدیل(ایزومت

فیلم جلسه 30 - هندسه دو، فصل سوم: تبدیلات قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محور انتقال، بازتاب (تقارن) محوری، بازتاب (تقارن) مرکزی، محور تقارن اشکال

فیلم جلسه 31 - هندسه دو، فصل سوم: تبدیلات، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دوران و تجانسحل تست های 3 و 4 جزوه، 193 و 145 نشر الگو

فیلم جلسه 32 - فصل سوم تبدیلات، فصل اول: استدلال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 68 جزوه، تجانس، فصل اول استدلال، ویژگی های چهار ضلعی های محاطی، حل تس

فیلم جلسه 33 - فصل سوم تبدیلات، فصل اول: استدلال، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:چهار ضلعی محدب، چهار ضلعی محاطی، شکل حاصل ار وصل کردن وسط های اضلاع، قضیه

فیلم جلسه 34 - جمع بندی فصل اول هندسه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:استدلال هندسه دو، شکل حاصل از نیم ساز های داخلی، نیم سازها، قضیه لولا و عکس آن، قضیه حمار، میانهحل سوال های 1، 2، 3، 4، 5

فیلم جلسه 35 - جمع بندی هندسه یک، فصل اول و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:فصل اول هندسه یک: استدلال، فصل دوم مساحت

فیلم جلسه 36 - جمع بندی هندسه دو فصل چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سولات هندسه دوم فصل چهار هندسه در فضا

فیلم جلسه 37 - هندسه دو، فصل دوم: جمع بندی دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دایره، مماس بر دایره، شرط تقاطع دو دایره