صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی

فیلم ها : 6

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر، معرفی دوره صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - درس اول جغرافیای یازدهم (قسمت اول)، معنا و مفهوم ناحیه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول جغرافیای یازدهم (قسمت اول)، معنا و مفهوم ناحیه (قسمت اول) صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی

فیلم جلسه 2 - درس اول جغرافیای یازدهم (قسمت دوم)، معنا و مفهوم ناحیه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول جغرافیای یازدهم (قسمت دوم)، معنا و مفهوم ناحیه (قسمت دوم) صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی

فیلم جلسه 3 - درس دوم جغرافیای یازدهم، انسان و ناحیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوم جغرافیای یازدهم، انسان و ناحیه صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی فیلم جلسه 3 - درس دوم جغرا

فیلم جلسه 4 - درس سوم جغرافیای یازدهم (قسمت اول)، نواحی آب و هوایی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس سوم جغرافیای یازدهم (قسمت اول)، نواحی آب و هوایی (قسمت اول) صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی فی

فیلم جلسه 5 - درس سوم جغرافیای یازدهم (قسمت دوم)، نواحی آب و هوایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس سوم جغرافیای یازدهم (قسمت دوم)، نواحی آب و هوایی (قسمت دوم) صفر تا صد جغرافیا یازدهم (نظام آموزشی جدید) (01-00) حسن رعنایی فی