کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محسن شهریان

فیلم ها : 168 | جزوه ها: 2

فیلم جلسه 1 - فصل اول:مفاهیم پایهقسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نحوه ی مطالعه دیفرانسیل و نحوه تست زدن 

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: مجموعه اعداد حقیقی ، اعمال ریاضی (باز و بسته بودن اعمال و خواص اعمال مانند توزیع پذیری) ،عضو وارون کلاس دیفرانسیل کنکور (

فیلم جلسه 3 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: زاویه محاطی ، تابع هموگرافیک

فیلم جلسه 4 - فصل اول : مفاهیم پایهقسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: اعمال برداری (جمع دو بردار ، ضرب عددی در بردار) کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محسن شهریان فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: قوانین رادیکالها ، اصل تثلیث ، اصل کمال(تمامیت) ، مجموعه اعداد حقیقی کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) مح

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مسئله ، تدریس: مجموعه اعداد طبیعی ، تعیین برد تابع  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محسن شهریان فیلم جلسه

فیلم جلسه 7 - فصل اول : مفاهیم پایهقسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مسئله

فیلم جلسه 8 - فصل اول : مفاهیم پایهقسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: مبحث معادلات ، معادله یک مجهولی درجه سک ، ت

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: حل معادله درجه دوم (روش تجزیه ، روش مربع کامل ، روش دلتا ، روش هندسی)حل مثال های 26 الی 37 کتاب کلاس دیفرانسیل انتشارات

فیلم جلسه 10 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های 38,39,41,42,43,45,48,50,53,54 (کتاب کلاس انتشارات بیست) مبحث معادله درجه 2تدریس روابط بین ضرایب و ریشه های معادله ی

فیلم جلسه 11 - فصل اول : مفاهیم پایهقسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:43:21رفع اشکال از نشرالگو: مبحث معادله درجه 2 حل تست های 2107,2109,2110

فیلم جلسه 12 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:52:23 مبحث معادله درجه 2حل تست های: 2090,2093,2123,2131,2138,2139,2146,2148,2169 (کتاب تست نشر الگو)   کلاس دیفرانس

فیلم جلسه 13 - فصل اول : مفاهیم پایهقسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:44:20 تدریس: -نکات مربوط به معادله درجه 3 و حل مثال مربوط به آن -تعیی

فیلم جلسه 14 - فصل اول:مفاهیم پایهقسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:48:19رفع اشکال از تکالیف (تمرین ها) جلسه پیشحل تمرین توسط دانش

فیلم جلسه 15 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:49:31حل تکالبف (تمرین) جلسه پیشجل تمرین ها:2172، 2173، 2174، 2175،

فیلم جلسه 16 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:44:13حل مثال های:47، 48 ،70، 72، 73، 74 دیفرلنسیل کتاب بیستتدریس:

فیلم جلسه 17 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان 00:38:44حل مثال های:76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 کتاب بیستتدریس:

فیلم جلسه 18 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت هجدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان:00:35:18تدریس:نمودار قدر مطلقروش حل معادلات قدر مطلقی از

فیلم جلسه 19 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت نوزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:39، 40، 41، 42، 43، 44 و45 کتاب بیست

فیلم جلسه 20 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیستم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:47، 48، 49، 50، 52، 53، 55 ،57تدریس:نمودارهای خاص  قدر مطلقنم

فیلم جلسه 21 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 29 جزوهرسم تابع گلدانینکات نمودار قدرمطلقحل مثال های:

فیلم جلسه 22 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107 کتاب بیستتدریس:معادله و نامعادله به کمک رسم کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام

فیلم جلسه 23 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:108، 110، 11، 112، 133 کتاب بیستتکلیف:حل سوال:58-79 جزوه219

فیلم جلسه 24 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:2195، 2196، 2197، 2199، 2200، 2210 کتاب نشرالگو70 کتاب بیست

فیلم جلسه 25 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت بیست و پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:جزء صحیحقوانین جزءحل مثال:116، 117، 118 کتاب بیست

فیلم جلسه 26 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:118 و 119 و 121 و 122 و 123 و 125 و 126 و 127 و 129تدریس:نامعادلات جزء صحیح

فیلم جلسه 27 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت بیست و هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رسم نمودار تابعنمودارهای جزء صحیحنمودارهای خاص- نمدتر تابع دندانه ای- رسم تابعصفحه 39 جزوهحل مثال های:130 و 131 و 132

فیلم جلسه 28 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:134 و 135 و 136 و137تدریس:قضیه فشردگی در اعداد حقیقیهمسایگی متقارنهمسایگی محذوف متقارنتاکلیف:سوالات 80- 101 و

فیلم جلسه 29 - فصل اول: مفاهیم پایهقسمت بیست و نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از نشرالگوحل سولات:2594-2595-2596-2597-2598-2599-2602-2604-2608

فیلم جلسه 30 - فصل اول :مفاهیم پایهقسمت سی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:2611-2612-2618-2619-2620-2624-2631-2632-2613 کتاب نشر الگو88 جزوهتکلیف"صفحه 532 آزمون یک نشر الگو کلاس دیفرانسیل کن

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محاسبه حدهای رادیکالی با فرجه زوجحد تابع چند ضابطه ای (حالت اول- حالت دوم و حالت سوم)تعریف حد سادهحل مثال های:4 و 5 و

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مفهوم حدشرط وجود حد برای نقاط درونی دلمنهمحاسبه حد از روی نمودارانواع نقاط تشکیل دهنده تابع (درونی- ابتدا- انتها- م

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مفهوم حدشرط وجود حد برای نقاط درونی دلمنهمحاسبه حد از روی نمودارانواع نقاط تشکیل دهنده تابع (درونی- ابتدا- انتها- م

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محاسبه حدهای رادیکالی با فرجه زوجحد تابع چند ضابطه ای (حالت اول- حالت دوم و حالت سوم)تعریف حد سادهحل مثال های:4 و

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20،تدریس:حد تابع چند ضابطه ای (ادامه)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:20، 21، 22، 23، 24، 25تدریس:محاسبه حد تابع

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:26، 27، 28، 29، 30، 31، 32تدریس:نکته بسیار بسیار مهم صفحه 48 کتاب بیست کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 49 جزوه، حد، رفع ابهام (حذف عامل صفر کننده، استفاده از هم ارزی ها، قاع

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های:33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40تدریس:دو تابع هم ارزفرمول های بسیار مهم و طلایی کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قد

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:هم ارزی های برنولیحل مثال های:41، 42، 43، 44تکلیف:432 الی 407

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 52 جزوههم ارزی های قویبط مک لورنحل مثال های45، 46

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: محاسبات حدقسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:47، 48، 49، 50، 51، 52رفع اشکال از سوالات:419، 420، 425

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: محاسبات حد قسمت دولزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال و حل سوالات:427، 428، 429، ، 432، 426، 449، 443، 444، 439، 452 457، 458، 460

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: محاسبات حد قسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 54 جزوه بیستحل مثال های:53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60تدریس

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: محاسبات حد قسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال و حل مثال های:463، 468، 472، 474، 475، 476، 479، 480، 485،‌ 487، 488، 490، 491

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: محاسبات حد پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضایای حد، نکته صفحه 56حل مثال های:61، 62، 63، 64 ،‌65،‌ 66

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: محاسبات حد هجدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدبریس:ادمه حد در بی نهایت، حد در بی نهایت توابع نماییحل مثال های:71، 72

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: محاسبات حد شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:حد بی نهایت، حد در بی نهایتحل مثال های:68، 69، 70، 71

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: محاسبات حد نوزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نکته صفحه 40، محاسبه حد های رادیکالیحل مثال های:79، 80، 81، 82تکلیف:1837-1928 ، دو سری آزمون گزینه دو کلاس دیفرانسیل ک

فیلم جلسه 49 - فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سوالات:280، 278،‌285، 285، 281، 286،‌ 24، 29، 112، 118  (93-94) گزی

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: محاسبات حد بیستم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رفع ابهام، صفحه 61 جزوهحل مثال های:103،104،106،115،120،83،84،85

فیلم جلسه 51 - فصل اول :مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال و حل سوالات:118، 119، 1850، 1855، 1865،‌ 1870، 1875،‌ 1880، 1885

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: محاسبات حد بیست و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نا مساوی رشد، رفع ابهام: صفر ×

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: محاسبات حد بیست و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل مثال های:91، 92، 93، 94تدریس ابهام (

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: محاسبات حد بیست و سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه فشردگی، نکات بسیار مهم صفحه 64حل مثال های:95، 96، 97، 64، 99، 100،

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: محاسبات حد بیست و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال هاِی:102، 103، 104، 105، 105، 107، 108، 109تدریس:نتیجه قضیه فشردگی، نکته ب

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: محاسبات حد بیست و پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:503، 505، 511، 513، 515، 517، 521، 523، 529، 531، 535، 537

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:537، 539، 555، 547، 557، 591، 551، 563،‌ 565، 569، 571،‌ 581

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: محاسبات حد ، فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 66 جزوه، حد نپر، حالت های خاص نپر، آغاز فصل سوم: دنباله ها، دنباله نام

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: دنباله ها ، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:ادامه مثال 15، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12تدریس:نکته بسیار مهم صفحه 70، همگرایی و واگرایی دنباله کلاس دیفرانسیل کنکور (

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ندریس:برسی همگرایی و واگرایی  دنباله ها،حل مثال های:ادامه 13، 214 ، 213، 2

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعریف ریاضی همگرایی دنباله هایحل مثال های:14، 15، 16، 17، 18

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دنباله های همگرا، دنباله های کران دار، تذکر بسیار مهم  صفحه 74، تذکر بسیار مهم در صفحه 75 کتاب بیستحل مثال های:19 صفحه 7

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:112، 113، 114، 115، 116ف 119، 117

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:120، 104، 102، 103، 105، 106، 102، 108 و 109، 110، 111 (آزمون گزینه دو)تدریس:

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:کران های یک مجموعه، تعریف مجموعه از بالا کراندار، تعریف مجموعه کراندار،

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نکات صفحه 77 جزوه، دنباله (همگرا، واگر)،‌ نامنتهی، نوسانی، نکات مهم صفحه 7

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نکات صفحه 78، بررسی یکنوایی دنبال ها، دنباله (صعودی، نزولی، نه صعودی نه نز

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:293، 297، 303، 304،‌314،‌ 311، 422

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:روش های تشخیص دنباله ها، تعریف یکنواخت، نوشتن جملات دنباله، آزمون نسبت،

فیلم جلسه 70 - فصل دهم: مثلثات (ریاضی پایه)، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعریف زاویه،‌ واحد های اندازه گیری زاویه، کمان، رادیان، ویژگی های دایره

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضایای یکنواختی، ترکیب دنباله های صعوددی و نزولی، نکته مهم صفحه 82حل

فیلم جلسه 72 - فصل دهم: مثلثات (ریاضی پایه) قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نسبت های مثلثاتی زوایای مرکبحل مثاال های:13 صفحه 261، 14، 15، 16، 17، 1

فیلم جلسه 73 - فصل دهم: مثلثات (ریاضی پایه) قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:23،‌ 24، 25، 26، 27،‌ 28،‌ 29، 30،‌ 31تدریس: نسبت های 3α

فیلم جلسه 74 - فصل دهم: مثلثات (ریاضی پایه) قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نسبت های جمع به ضرب، نسبت های جمع به ضرب، معادلات مثلثاتی، معادلات سینوسیحل مثال 32 و 33 کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 75 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: دنباله های یکنوا،‌نکته صفحه 83حل مثال های:46، 47،‌ 48،‌ 49، 50، 51، 52، 53،

فیلم جلسه 76 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 84 جزوه، بررسی دنبابه

فیلم جلسه 77 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال های:1، 2، 6، 10، 20، 12، 13، 17

فیلم جلسه 78 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:104، 105، 106، 107، 108، 109، 110رفع اشکال و حل سولات دانش آموزان

فیلم جلسه 79 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اعداد جگنگ، خظای تقریبی، دانباله بازگشتی، نکته بسیار مهم صفحه 86، دنباله

فیلم جلسه 80 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه فشردگی دنباله هاحل مثال های:ادامه 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73،‌

فیلم جلسه 81 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت هجدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:234 (آزمون 8 آذر)، 238، 248، رفع اشکال از کتاب نشر الگو و حل مثال های: 121 و 26

فیلم جلسه 82 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت نوزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه فشردگی، حد و دنباله، حد راست، قضیه حد و دنبالهحل مثال های:7

فیلم جلسه 83 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت بیستم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اثبات عدم وجود حدحل مثال های:80، 81، 82، 83،‌ 84، 85، 86، 87، 88

فیلم جلسه 84 - فصل سوم: دنباله ها، قسمت نوزدهم، شروع فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:89، 90، 91،‌ 92، 93،‌ 94، 95، 96تعریف 1 و2 و3 و 4 و5 صفحه 91شروع فصل پی

فیلم جلسه 85 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ندریس:صفحه 98 جزوه، پیوستگی توابع گویاحل مثال های:5، 6، 7، 8،‌9، 10

فیلم جلسه 86 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:پیوستگی توابع گنگ، پیوستگی توابع چند جمله ای و قدر مطلق آن ها، پیوستگی تو

فیلم جلسه 87 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل مثال های:21، 22، 23، 24،‌ 25، 26، 27تدریس: اعمال پیوستگی

فیلم جلسه 88 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: پیوستگی تابع f o gحل مثال های:28، 29، 30، 31، 22

فیلم جلسه 89 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: پیوستگی در بازهالف) بررسی پیوستگی در

فیلم جلسه 90 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:پیوستگی تابع معکوس، تابع اکیدا یکنواحل مثال های:39، 40، 41،‌44 ، 45، 43 کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394

فیلم جلسه 91 - فصل چهارم: پیوستگی، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تابع صعودی اکید، قضیه مقدار میانیحل مثال های:47، 48، 49، 50، 51، 52، 53

فیلم جلسه 92 - حل سوالات و رفع اشکال از آزمون گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108

فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: مجانب، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مجانب (قائم، مایل، افقی)حل مثال های:1، 2، 3، 4، 5

فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: مجانب، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: تعبیر هندسی مجانب قائمحل مثال های:7، 6، 8، 9، 10، 12، 13 ،14 ،15، 16

فیلم جلسه 95 - فصل پنجم: مجانب قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: مجانب افقیحل مثال های:16، 17، 18، 19، 20، 21، 22،‌ 23

فیلم جلسه 96 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 118، مجانب افقی، تعبیر هندسی مجانب افقی،حل مثال های:23 قسمت (

فیلم جلسه 97 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:624، 621، 626، 630،‌ 631، 632، 633، 638

فیلم جلسه 98 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:638، 41، 44، 45، 46، 33، 36، 39، 41، 42، 34 (نشر الگو)

فیلم جلسه 99 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:43 ، 31، 32، 33،‌ 30، 34، 35، 36، 37، 38تدریس:صفحأ 21 جزوه، مجانب مایل

فیلم جلسه 100 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 122 جزوهحل مثال های:39، 40، 41، 42، 43،‌44، 45تکالیف: نشرالگو

فیلم جلسه 101 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مبحث مجانب مایلحل تست های:45، 46، 47، 48، 49، 50

فیلم جلسه 102 - فصل پنجم: مجانب،‌ قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:51، 52، 53، 54، 55، 56،‌ 56و حل تست های نشر الگو:653، 654، 662،‌ 664، 665

فیلم جلسه 103 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مشتق، مساله خط مماس، تعریف مشتق در یک نقطه،‌ نیم مماس راست، نیم مماس چپ،

فیلم جلسه 104 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:237، 244، 242، 239 (آزمون) و 11،‌ 12، 13، 14 جزوهتدریس: فرمول های مشتق

فیلم جلسه 105 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تدریس فرمول های مشتق و حل مثال 16 (قسمت 1 الی 13)

فیلم جلسه 106 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:101، 102، 103، 105، 108،‌109، 110، 111، 112، 113، 114، 117، 119، 120 و مثال های: 18، 19، 20

فیلم جلسه 107 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن،‌ قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 134 جزوه،‌ تکنیک های مشتق گیریحل مثال های:22، 23،‌24، 25،‌26،‌

فیلم جلسه 108 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفخه 136 جزوه، معادله خط مماس بر منحنیحل مثال های:32، 33، 34، 35، 36، 37

فیلم جلسه 109 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محاسبه زاویه (الف. زاویه بین خط و محور xها، ب. زاویه حاده بین دو خط، ج. زاویه بین منحنی با محور xها، د. زاویه بین دو منحنی

فیلم جلسه 110 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مماس مشترک، آهنگ متوسط، رفع اشکال از نشرالگوحل مثال های:48، 49، 50

فیلم جلسه 111 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:114، 105، 112، 111،103رفع اشکال از کتاب الگو و حل مثال های:897، 903، 904، 914، 911، 921، 942تدریس آهنگ تغییر کلاس د

فیلم جلسه 112 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آهنگ تغییر (متوسط، آنی)حل مثال های52، 53، 54، 55، 58، 59، 60، 61

فیلم جلسه 113 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون و حل سولات:27، 29، 32، 33 و 19 صفحه 124 جزوه و حل مثال 913، 927، 936

فیلم جلسه 114 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:کاربرد اقتصادی مشتق (هزینه، درآمد، سود)حل مثال های:62، 63، 66، 65، 64

فیلم جلسه 115 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: مشتق پذیریحل مثال:67، 68، 69

فیلم جلسه 116 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:1196، 1195، 1198، 1205، 1202، 1203، 1204، 1205، 1208، 1211 (کتاب نشر الگو)

فیلم جلسه 117 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال هی:70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80 (کتاب بیست)

فیلم جلسه 118 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون و حل سولات: 166 ، 167 ، 168 ، 169 ، رفع اشکال از نشرالگوحل مثال

فیلم جلسه 119 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: رسم نمودار تابع ، حل مثالهای صفحه 48 : 82 ، 83 ، 85 ، 86 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92

فیلم جلسه 120 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت هجدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: انواع نقاط مشتق ناپذیردر توابع پیوسته و نا پیوسته . در توابع ناپیوسته : 1.

فیلم جلسه 121 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت نوزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مشتق مراتب بالاترحل مثال های:100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115 کلاس دیفرانسی

فیلم جلسه 122 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت بیستم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 156 جزوه، فرمول های مهم مشتق مرتبه nامحل مثال های:118، 119، 120، 1

فیلم جلسه 123 - رفع اشکال از آزمون هفتگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال لو حل سوالات:37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45

فیلم جلسه 124 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل سوالات آزمون و حل سوال های:46، 47، 48، 49، 50تدریس صفحه 157 کتاب بیست و حل مثال های:128، 129، 130، 131 کلاس دیفرانسیل

فیلم جلسه 127 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مشتق تابع منحنی، تابع (صریح و منحنی)، صفحه 159 جزوهحل مثال های: 140، 142، 1

فیلم جلسه 128 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: مشتق تابع معکوسحل مثال های:148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 

فیلم جلسه 129 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89

فیلم جلسه 130 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست وهفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:986، 987، 1000، 1001، 1002، 1006، 1007، 1008، 1014، 1018، 990

فیلم جلسه 131 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل:175، 173، 179، 178، 180، 177 (آزمون)تدریس صفحه 154 کتاب بیست صفحه 156 و 155، مشتق تابع معکوس کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 132 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت بیست و نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از دانش آموزان و حل مثال های:1042، 1044، 1048، 1045،  صفحه 164 کتاب بیست و حل مثال 157، 158، 159تعربف تابع معکوس کلاس

فیلم جلسه 133 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت سی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال:1084 و 256، 257، 263، 260، 258 (آزمون) و 160، 161، 162، 163 (کتاب بیست)

فیلم جلسه 134 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن قسمت سی و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 165 کتاب بیست، نقاط بحرانی و حل مثال:165، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173

فیلم جلسه 135 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن سی و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین:1260، 1255، 1262، 1264، 1265 (الگو) و 151 ، 152، 160، 153 (آزمون) و 174، 175، 167 (کتاب بیست)

فیلم جلسه 136 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی و سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 118 کتاب بیست، نقاط بحرانی، اکسرمم مطلق تابع، اکسترمم سراسری (مطلق) به کمک رسمحل مثال های:176، 177، 180، 181، 182،

فیلم جلسه 137 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 170، نکته صفحه 171حل مثال های:185 (قسمت 1 الی 6)، 186، 187

فیلم جلسه 138 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی وپنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:1270، 1275، 1277، 1280، 1281، 1286، 1293 (نشرالگو) و حل مثال 188 کتاب بیست

فیلم جلسه 139 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی و ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: توابع مثلثاتیصفحه 173 کتاب بیست حل مثال های:189، 190، 191

فیلم جلسه 140 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 178 جزوه بیست، تعیین صعودی و نزولی بودن تابع، تعیین یک نوایی تابع

فیلم جلسه 141 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:213، 214، 215، 216، 217، 218تدریس:قضیه تقعر، مشتق دوم و تقعر تابع

فیلم جلسه 142 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی و هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:38، 37، 43 و مثال 191، 192، 193 (کتاب بیست)

فیلم جلسه 143 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی و هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:194، 195، 196، 197، 198تدریس بهینه سازی

فیلم جلسه 144 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت سی ونهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل نمونه سوالات کنکوری

فیلم جلسه 145 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهلم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: صفحه 182 جزوه، نقطه عطف و حل مثال های:221، 222، 223، 224، 225، 226، 227

فیلم جلسه 146 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 185 و حل مثال های:228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236

فیلم جلسه 147 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس صفحه 186 جزوه بیست و حل مثال های:235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243

فیلم جلسه 148 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس کاربرد مشتق و حل  مثال های:244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، (کتاب بیست)

فیلم جلسه 148 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آزمون مشتق دوم، اکسرمم های معروف، تعیین اکسرمم تابع بدون استفاده از مشتق

فیلم جلسه 150 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 191 جزوه بیست، تعیین اکسترمم نسبی تابع، آزمون مشتق اولحل مثال ها

فیلم جلسه 151 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعیین اکسرمم، کمیت های وابسته، آهنگ تغییر، کاربرد مشتق، رسم نمودارحل مثال های:280، 281، ،282، 283، 284، 285 کلاس دیفرانس

فیلم جلسه 152 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مکز تقارن، صفحه 198 کتاب بیستحل مثال های:289، 288، 287، 286

فیلم جلسه 153 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 201 کتاب بیست، تابع هموگرافیکحل مثال های:290، 291، 292، 293، 294، 295

فیلم جلسه 154 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت چهل و نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تابع درجه چهارم دو مجذوری، رسم توابع در حالت کلیحل مثال 300 و 303

فیلم جلسه 155 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت پنجاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: صفحه 302 و حل مثال های:8، 9، 10

فیلم جلسه 156 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت پنجاه و سه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های مشتق

فیلم جلسه 157 - فصل ششم: مشتق و کاربرد های آن، قسمت پنجاه و دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:307، 308، 309، 310، 311، 312

فیلم جلسه 158 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:شروع فصل جدید، اتگرال نامعین (پاد تقارن)، فرمول های بنیادی انتگرال نا معی

فیلم جلسه 159 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 212 جزوه بیست روش تغییر متغیر برای محاسبه انتگرال

فیلم جلسه 160 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 (صفحه 215)

فیلم جلسه 161 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:7، 8، 9، 10، 11 صفحه 216

فیلم جلسه 162 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه 219، خواص سیکما، قاعده لغزش، قاعده تلسکوپیحل مثال های:19، 20،

فیلم جلسه 163 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:22، 23، 24، 25، 26تدریس روش مستطیلی برای محاسبه مثلث

فیلم جلسه 164 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:23، 24، 25، 26،27، 28، 29، 30

فیلم جلسه 165 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 41

فیلم جلسه 166 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:47، 48، 49، 50، 51، 52، 53

فیلم جلسه 167 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:55، 56، 57تدریس:قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

فیلم جلسه 168 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های مخم کتاب بیست . رفع اشکال از دانش آموزان

فیلم جلسه 169 - فصل هفتم: انتگرال، قسمت دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 ادامه حل مثال های مهم کتاب بیست . رفع اشکال از دانش آموزان