کلاس هندسه پایه کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

فیلم ها : 12 | جزوه ها: 7

فیلم جلسه 1 - فصل اول: استدلال در هندسه (مثلث متساوی الساقین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: استدلال در هندسه (مثلث متساوی الساقین) مباحث: قضیه موازی و مورب، مثلث م

فیلم جلسه 2 - ادامه ی فصل اول: استدلال در هندسه (مثلث قائم الزاویه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: استدلال در هندسه (مثلث قائم الزاویه) مباحث: ویژگی های دیگر از مثلث متساوی الساقین، مثلث قائم الزاویه، خواص مثلث قائم ال

فیلم جلسه 3 - ادامه ی فصل اول: استدلال در هندسه (حل تست مثلث)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: استدلال در هندسه (حل تست های مثلث) مباحث: تست های مربوط به مثلث قائم الز

فیلم جلسه 4 - ادامه ی فصل اول: استدلال در هندسه (اجزای فرعی مثلث)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: استدلال در هندسه (اجزای فرعی مثلث) مباحث: اجزای فرعی مثلث، میانه، ارتفاع، نیمساز و قضیه ی نیمساز حل تست های 1 تا 9 صفح

فیلم جلسه 5 - ادامه ی فصل اول: استدلال در هندسه (نیمساز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: استدلال در هندسه (نیمساز) مباحث: نیمساز داخلی، نیمساز خارجی، دایره ی محاطی داخلی، دایره ی محاطی خارجی حل تست های 10، 1

فیلم جلسه 6 - فصل اول: اجزای فرعی عمود منصف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: اجزای فرعی عمود منصف حل تست های 18 تا 24صفحات: 15 و 16 جزوه ی هندسه ی پا

فیلم جلسه 7 - فصل اول: اجزای فرعی عمود منصف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: اجزای فرعی عمود منصف حل تست های 1 تا 12 صفحه 17 جزوهتدریس متوازی الاضلاع صفحات 17، 18، 21 و 22 جزوه  کلاس هندسه پایه

فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه(1): نیمسازهای متوازی الاضلاع و مستطیل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم هندسه(1): نیمسازهای متوازی الاضلاع و مستطیل حل تست های صفحه 22 و 23 جزوه 

فیلم جلسه 9 - ادامه ی فصل دوم هندسه(1): ذوزنقه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم هندسه(1): ذوزنقه حل تست های 8 تا 20 صفحه 24 تکلیف: حل تست های صف

فیلم جلسه 10 - ادامه ی فصل دوم هندسه(1): ذوزنقه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم هندسه(1): ذوزنقه حل تست های صفحات 27 و 28 جزوه تکلیف: حل تست های 1 تا 20 صفحات 274 و 275 کتاب تست  کلاس هندسه پ

فیلم جلسه 11 - ادامه ی فصل دوم هندسه(1): مساحت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم هندسه(1): مساحت تست های 1 تا 10 صفحات 29 و 30 تکلیف: حل تست های 10

فیلم جلسه 12 - فصل سوم هندسه(1): قضیه ی تالس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم هندسه(1): قضیه ی تالس حل تست های 1 تا 13 صفحه ی 34