کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

فیلم ها : 51 | جزوه ها: 16

فیلم جلسه 1 - فصل اول: فضای سه بعدی و مختصات نقطه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول: معرفی + تدریس: فضای سه بعدی و مختصات نقطه

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول: بردار (معرفی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس فصل اول: معرفی بردار 

فیلم جلسه 3 - ادامۀ فصل اول: بردار (خواص بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مبحث بردار: خواص بردار + جمع و تفریق بردارها، اندازه ی جمع و تفر

فیلم جلسه 4 - ادامۀ فصل اول: بردار (بردار یکّه یا بردار جهت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مبحث بردار: بردار یکّه (بردار جهت) + مفهوم بردار یکّه، کاربرد بر

فیلم جلسه 5 - ادامۀ فصل اول: بردار (تعریف ضرب داخلی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: بردار (تعریف ضرب داخلی) حل تمرینات تستی صفحات 8 و 9 به صورت شفاهی حل سوالات 6، 8، 4، 1، 9 و 2 حل تست های 1، 2، 3 و 4 

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل اول: بردار (ویژگی های ضرب داخلی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: بردار (ویژگی های ضرب داخلی) حل تست های 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 صفحه 14 

فیلم جلسه 7 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب داخلی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار تدریس مباحث زاویه های بردار با محورها + نامساوی کوشی شوارتزحل تست های 13 تا 21 صفحات 17 و 18  کلاس هندسه

فیلم جلسه 8 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب داخلی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار ادامه ی مبحث ضرب داخلی بردار: تصویر بردار روی بردار + قری

فیلم جلسه 9 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب داخلی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (ضرب داخلی، ویژگی های ضرب داخلی، ویژگی های بردار) حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 صفحات 19 

فیلم جلسه 10 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب خارجی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (ضرب خارجی بردار) مباحث: ضرب خارجی دو بردار، اندازه ی ضرب

فیلم جلسه 11 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب خارجی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (حل تست های ضرب خارجی بردار) حل سوالات 19، 20 و 21 از آمون هفت

فیلم جلسه 12 - ادامۀ فصل اول: بردار (ضرب خارجی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (حل تست های ضرب خارجی بردار) حل سوالات 12، 13، 14 و 15 از صفحه ی 28 جزوه تکلیف: حل تست های 29 و 30 جزوه 

فیلم جلسه 13 - ادامۀ فصل اول: ضرب مختلط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ضرب مختلط حل تست های ضرب خارجی 1 تا 10 صفحات 29 و 30 جزوه تدریس مباحث:

فیلم جلسه 14 - ادامۀ فصل اول: ضرب مختلط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: ضرب مختلط حل تست های 1 تا 9 صفحه ی 31 جزوه 

فیلم جلسه 15 - ادامۀ فصل اول: ضرب داخلی بردار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: حل تمارین ضرب داخلی بردار حل تست های 11، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: معادلۀ خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: معادله ی خط و صفحه مباحث: معادله ی خط و معادله ی خط پارامتری حل سؤالات 5 تا 13 جزوه  کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام آمو

فیلم جلسه 17 - ادامۀ فصل دوم: معادلۀ خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی خط و صفحه مباحث: معادلات پارامتری، معادلات خط در حالات خاص، بردار هادی و ... حل سؤالات 6، 7، 17 و 14 

فیلم جلسه 18 - ادامۀ فصل دوم: معادلۀ خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی خط و صفحه حل تست های 1 تا 20 صفحات 40 تا 42 جزوه و حل تست های 18 و 19 صفحه ی 39 جزوه  کلاس هندسه تحلی

فیلم جلسه 19 - ادامۀ فصل دوم: معادلۀ خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی خط و صفحه حل سوالات 20، 21 و 22 صفحه ی 39 جزوه حل سوالات 1، 2 و 3 مباحث: فاصله ی نقطه از خط و دو خط

فیلم جلسه 20 - ادامۀ فصل دوم: معادلۀ خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: خط و صفحه حل تست های 7 تا 14 مباحث: وضعیت نسبی دو خط، دو خط متقاطع، دو خط موازی و منطبق  کلاس هندسه تحلیلی کنک

فیلم جلسه 21 - ادامۀ فصل دوم: خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: خط و صفحه حل تست های 14 تا 25 مباحث: دو خط متنافر، عمود مشترک دو خط متنافر، طول عمود مشترک دو خط متنافر  کلاس

فیلم جلسه 22 - ادامۀ فصل دوم: معادله ی خط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی خط حل تست های 1 تا 25 صفحه 50 

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل دوم: معادله ی خط در فضا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی خط در فضا حل تست های 26 تا 28 حل تست های 1 تا 12 

فیلم جلسه 24 - ادامۀ فصل دوم: معادله ی صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی صفحه حل مثال های 13 تا 22 صفحه ی 57 جزوه 

فیلم جلسه 25 - ادامۀ فصل دوم: معادله ی صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: معادله ی صفحه حل سؤالات 23 تا 27 تکلیف: 4 صفحه ی بعدی را حل کن

فیلم جلسه 26 - ادامۀ فصل اول: بردار (دوره ی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (دوره ی بردار) حل مثال 7، 3، 5 و 6 صفحه ی 66 و حل مثال های

فیلم جلسه 27 - ادامۀ فصل اول: بردار (دوره ی بردار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: بردار (دوره ی بردار) حل تست های 8 تا 15 

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: مقاطع مخروطی مباحث: بیضی، دایره، سهمی و هذلولی و ... حل تست های 1 تا

فیلم جلسه 29 - ادامۀ فصل سوم: مقاطع مخروطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: مقاطع مخروطی مباحث: بیضی، دایره، سهمی و هذلولی و ... حل تست ه

فیلم جلسه 30 - ادامۀ فصل سوم: مقاطع مخروطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: مقاطع مخروطی تدریس مباحث: مقاطع مخروطی، وضیعت دو دایره نسبت به ه

فیلم جلسه 31 - ادامۀ فصل سوم: بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: بیضی حل تست های 9 تا 16 

فیلم جلسه 32 - ادامۀ فصل سوم: بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: بیضی حل تست های 17 و 18 و حل تست 4، 7، 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 23، 30، 31

فیلم جلسه 33 - ادامۀ فصل سوم: حل تمرین دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: حل تمرین دایره حل تست های 1 تا 30 

فیلم جلسه 34 - ادامۀ فصل سوم: حل تمرین بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: حل تمرین بیضی حل تست های 1 تا 20 

فیلم جلسه 35 - ادامۀ فصل سوم: سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: سهمی حل مثال های 1 تا 8 

فیلم جلسه 36 - ادامۀ فصل سوم: سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: سهمی حل مثال های 9 تا 14 و تست های 1 و 5 

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: مقاطع مخروطی (هذلولی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: مقاطع مخروطی (هذلولی) حل تست های 1 تا 9 

فیلم جلسه 38 - ادامۀ فصل چهارم: مقاطع مخروطی (هذلولی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: مقاطع مخروطی (هذلولی) حل تست های 10 تا 14 و 6، 7، 10 و 18 

فیلم جلسه 39 - ادامۀ فصل سوم: دوران مقاطع مخروطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: دوران مقاطع مخروطی مباحث: بدست آوردن درایه های ماتریس ضرب و ... 

فیلم جلسه 40 - ادامۀ فصل سوم: دوران مقاطع مخروطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل سوم: دوران مقاطع مخروطی حل تست های 8 تا 17 و حل تمارین 1 تا 24 به صور

فیلم جلسه 41 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت اول)- شروع مباحث جبر خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت اول) مباحث: ماتریس، ویژگی های ضرب ماتر

فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت دوم) مباحث: ماتریس متقارن، ترانهاده و

فیلم جلسه 43 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت سوم) مبحث: ماتریس و تبدیلاثر ماتریس روی شکل، تبدیل های خاص حل تست های 23 تا 28  کلاس

فیلم جلسه 44 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم) مبحث: دترمینان ویژگی های دترمینان و تعریف دترمینان حل تست های 1 تا 15 تکلیف:

فیلم جلسه 45 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم) مبحث: دترمینان ویژگی های دترمینان و تعریف دترمینان حل تست های 16 تا 30  کلاس هن

فیلم جلسه 46 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت ششم) مبحث: دترمینان، محاسبۀ دترمینان ب

فیلم جلسه 47 - ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (قسمت هفتم) مبحث: دترمینان، محاسبۀ دترمینان

فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت اول) مباحث: وارون ماتریس، ویژگی های وارون ماتریس، محاسبۀ ماتریس همسازه و الحاقی حل تست های 1

فیلم جلسه 49 - ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم) مباحث: ادامۀ وارون ماتریس، دستگاه

فیلم جلسه 50 - ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت سوم) مباحث: حل دستگاه به روش گاوس، ماتر

فیلم جلسه 51 - ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی (قسمت چهارم) مبحث: روش کرامر برای دستگاه سه م