کلاس ریاضی پایه کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محسن شهریان

فیلم ها : 22

فیلم جلسه 1 - فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول: تدریس مبحث دنباله + دنباله، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، جمله ی عمومی تصاعد حسابی، جمله عمومی تصاعد هندسی، فرمول قدر نسبت

فیلم جلسه 2 - ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی حل مثال های 4، 5 و 6 صفحه 243 جزوه 

فیلم جلسه 3 - ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی حل تست های 7 تا 12 صفحه 243 کتاب 20 

فیلم جلسه 4 - ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی حل تست های 14، 15، 16 و 17 صفحه 244 و تست 1

فیلم جلسه 5 - ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل هشتم: دنباله های حسابی و هندسی حل تست های 1844، 1843، 1845، 1846، 1847، 1849، 1852

فیلم جلسه 6 - فصل دهم: مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دهم: مثلثات (قسمت اول) صفحه 244، 255، 258 جزوه مباحث: واحد اندازه گیری (

فیلم جلسه 7 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت دوم) حل تست های 4، 5 و 6 صفحه ی 258 تدریس مبحث:&

فیلم جلسه 8 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت سوم) حل تست های 11 تا 15 صفحه 260 کتاب تست 20 دیفرانسیل&

فیلم جلسه 9 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت چهارم) حل مثال های 16 تا 24 صفحه ی 261 کتاب دیفرانسیل 2

فیلم جلسه 10 - فصل دوازدهم: تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوازدهم: تابع (قسمت اول) صفحه 289 مباحث:مفهوم تابع، رابطه، تاب

فیلم جلسه 11 - ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت دوم) حل مثال های 6 تا 10 صفحه ی 290 

فیلم جلسه 12 - ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت سوم) مباحث: تابع، دامنه ی تابع ، رسم تابع به روش

فیلم جلسه 13 - ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت چهارم) مبحث: رسم تابع انتقال به کمک نمودار، تساوی دو تابع، اعمال روی توابع و دامنۀ آن ها صفحۀ 293

فیلم جلسه 14 - ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دوازدهم: تابع (قسمت پنجم) مبحث: تابع مرکب حل مثال های 24 به بع

فیلم جلسه 15 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت پنجم) مبحث: نسبت های مثلثاتی کمان ∝2 ح

فیلم جلسه 16 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت ششم) مبحث: نسبت های مثلثاتی ∝3 صفحۀ 264، تبدیل جمع

فیلم جلسه 17 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت هفتم) مبحث: معادلات مثلثاتی صفحۀ 266 معادلا

فیلم جلسه 18 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت هشتم) حل مثال های 35 تا 47 از صفحۀ 267به بعد 

فیلم جلسه 19 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت نهم) مباحث معادله و توابع معکوس مثلثاتی حل تست ها  کلاس ریاضی پایه کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-139

فیلم جلسه 20 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت دهم) مبحث: تابع معکوس مثلثاتی تست های 57، 58

فیلم جلسه 21 - ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل دهم: مثلثات (قسمت یازدهم) مبحث: تابع معکوس مثلثاتی تست های 59

فیلم جلسه 22 - خواص لگاریتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خواص لگاریتم، توابع لگاریتمی، حد تابع لگاریتمی، مشتق تابع لگاریتمی، مسا