خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد

فیلم ها : 55

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره، جلسه صفر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی دوره، جلسه صفر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 0 - معرفی دوره، جلسه صفر

فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)، راهبردهای حل مسئله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به فصل اول در مورد راهبردهای حل مسئله است می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 1 - فصل اول (ق

فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه جلسۀ قبل می‌پردازیم در این جلسه راهبرد الگوسازی و حذف حالت‌های نامطلوب را بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزش

فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه پیش می‌گیریم مباحثی که دو جلسه قبلی داشتیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 3 - فصل اول

فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ مبحث راهبردهای حل مسئله می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم

فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ مبحث راهبردهای حل مسئله می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ مبحث راهبردهای حل مسئله می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)،

فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ مبحث راهبردهای حل مسئله می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسمت هشتم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت هشتم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت هشتم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسم

فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت نهم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت نهم)، راهبردهای حل مسئله (قسمت نهم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت

فیلم جلسه 10 - فصل دوم (قسمت اول)، اعداد صحیح (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم (قسمت اول)، اعداد صحیح (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 10 - فصل دوم (قسمت اول)، ا

فیلم جلسه 11 - فصل دوم (قسمت دوم)، اعداد صحیح (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم (قسمت دوم)، اعداد صحیح (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 11 - فصل دوم (قسمت دوم)، ا

فیلم جلسه 12 - فصل دوم (قسمت سوم)، اعداد صحیح (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم (قسمت سوم)، اعداد صحیح (قسمت سوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 12 - فصل دوم (قسمت سوم)، ا

فیلم جلسه 13 - فصل دوم (قسمت چهارم)، حل سوالات سخت‌تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم (قسمت چهارم)، حل سوالات سخت‌تر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 13 - فصل دوم (قسمت چهارم)، ح

فیلم جلسه 14 - فصل دوم (قسمت پنجم)، حل سؤالات سخت‌تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم (قسمت پنجم)، حل سؤالات سخت‌تر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 14 - فصل دوم (قسمت پنجم)، حل س

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت اول)، عبارت‌های جبری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله (قسمت اول)، عبارت‌های جبری (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 15 - فصل

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت دوم)، عبارت‌های جبری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله (قسمت دوم)، عبارت‌های جبری (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 16 - فصل

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت سوم)، عبارت‌های جبری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله (قسمت سوم)، عبارت‌های جبری (قسمت سوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 17 - فصل

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: جبر و معادله، (قسمت چهارم)، معادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله، (قسمت چهارم)، معادله خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 18 - فصل سوم: جبر و معاد

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادله عبارت‌های جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل سوم: جبر و معادله (قسمت پنجم)، معادله عبارت‌های جبری خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 19 - فصل س

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل سوالات سخت‌تر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل سوالات سخت‌تر (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 20 - ف

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: جبر و معادله (قسمت هفتم)، حل سوالات سخت‌تر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: جبر و معادله (قسمت هفتم)، حل سوالات سخت‌تر (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 21 -

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت اول)، خط،پاره خط و مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت اول)، خط،پاره خط و مثلث خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 22 - فصل چه

فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت دوم)، انواع زاویه و مجموع زوایای مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت دوم)، انواع زاویه و مجموع زوایای مثلث خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جل

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت سوم)، زوایای هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت سوم)، زوایای هندسی خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 24 - فصل چهارم:

فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت چهارم)، تبدیلات هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت چهارم)، تبدیلات هندسی (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 25

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت پنجم )، تبدیلات هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت پنجم )، تبدیلات هندسی (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 26

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت پنجم)، سوالات یخورده سخت تر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت پنجم)، سوالات یخورده سخت تر (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم ج

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت ششم)، سوالات یخورده سخت تر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل چهارم: هندسه و استدلال (قسمت ششم)، سوالات یخورده سخت تر (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جل

فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت اول)، عدد اول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت اول)، عدد اول (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 29 -

فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت دوم)، عدد اول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت دوم)، عدد اول (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 30 -

فیلم جلسه 31 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت سوم)، شمارنده های اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت سوم)، شمارنده های اول  خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 31 -

فیلم جلسه 32 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت چهارم)، بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت چهارم)، بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا مو

فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت پنجم)؛ کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت پنجم)، کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت ششم)؛ مخرج مشترک گیری با استفاده از ک.م.م

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت ششم)، مخرج مشترک گیری با استفاده از ک.م.م خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موح

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت هفتم) ، سوالات یه خورده سخت تر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت هفتم)، سوالات یه خورده سخت تر (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت هفتم)، سوالات یه خورده سخت تر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول (قسمت هفتم)،  سوالات یه خورده سخت تر (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا مو

فیلم جلسه 37 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت اول)، انواع شکل ها در هندسه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت اول)، انواع شکل ها در هندسه خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 37 - فصل ششم: س

فیلم جلسه 38 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت دوم)، محاسبه حجم های منشوری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت دوم)، محاسبه حجم های منشوری (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 38 -

فیلم جلسه 39 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت سوم)، محاسبه حجم های منشوری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت سوم)، محاسبه حجم های منشوری (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 39 -

فیلم جلسه 40 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت چهارم)، محاسبه حجم های ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت چهارم)، محاسبه حجم های ترکیبی خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 40 - فصل ششم:

فیلم جلسه 41 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت پنجم)، مساحت جانبی و کامل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت پنجم)، مساحت جانبی و کامل خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 41 - فصل ششم: سطح

فیلم جلسه 42 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت ششم)، محاسبه حجم و سطح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت ششم)، محاسبه حجم و سطح خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 42 - فصل ششم: سطح و

فیلم جلسه 43 - فصل ششم: سطح و حجم (قسمت هفتم)، سوالات یه خورده سخت تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: سطح و حجم (قسمت هفتم)، سوالات یه خورده سخت تر  خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 43 - فصل ششم

فیلم جلسه 44 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول) ، توان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول) ، توان (قسمت اول) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 44 - فصل هفتم: توا

فیلم جلسه 45 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم) ، توان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم) ، توان (قسمت دوم) خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 45 - فصل هفتم: توا

فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم) ، جذر و ریشه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم) ، جذر و ریشه خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: توان و ج

فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 47 - ف

فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 48 - فص

فیلم جلسه 49 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت ششم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت ششم) ، حل سوالات یه خورده سخت تر خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 49 - فصل

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: بردار و مختصات (قسمت اول)، مقدمات بردار و مختصات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: بردار و مختصات (قسمت اول)، مقدمات بردار و مختصات خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 50 - فصل

فیلم جلسه 51 - فصل هشتم: بردار و مختصات (قسمت دوم)، بردار انتقال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: بردار و مختصات (قسمت دوم)، بردار انتقال خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 51 - فصل هشتم: برد

فیلم جلسه 52 - فصل نهم: داده های آماری (قسمت اول) ، نمودار میله ای و نمودار خط شکسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: داده های آماری (قسمت اول) ، نمودار میله ای و نمودار خط شکسته خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه

فیلم جلسه 53 - فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس (قسمت اول)، حل سوالات 3 تا 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس (قسمت اول)، حل سوالات 3 تا 11 خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 53

فیلم جلسه 54 - فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس (قسمت دوم)، حل سوالات 12 تا 23

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: احتمال یا اندازه گیری شانس (قسمت دوم)، حل سوالات 12 تا 23 خط به خط ریاضی هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا موحد فیلم جلسه 54