کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها : 115 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:  اعداد طبیعی ، صحیح ، گویا ، گنگ ، حقیقی ، حسا

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (اعداد گویا و گنگ)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: اعداد گویا ، اعداد گنگ

فیلم جلسه 3 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (ادامه ی اعداد گویا و گنگ)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:  اعداد گویا ، اعداد گنگ

فیلم جلسه 4 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: فصل اول (مفاهیم پایه)

فیلم جلسه 5 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (معادلات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: معادلات

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (حل تمرين از مبحث: معادلات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه + حل تست های 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35 و 37 کتاب 20

فیلم جلسه 7 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه + حل تست های 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45 و 46 کتاب 20

فیلم جلسه 8 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (معادله ی درجه 2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه + معادله ی درجه ی 2، تشکیل معادله ی درجه ی 2حل تست های 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53 و 54 کتاب 20 کلا

فیلم جلسه 9 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (ادامه ی معادله ی درجه 2 و تعیین علامت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه + ادامه ی معادله ی درجه 2 و تعیین علامت حل سوال

فیلم جلسه 10 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (تعیین علامت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (مبحث: تعیین علامت) حل مثال های 59، 60، 61، 62، 63، 64 و 65 ک

فیلم جلسه 11 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (تعیین علامت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (مبحث: تعیین علامت) حل مثال های 66، 67، 68، 69، 70، 71 و 72 

فیلم جلسه 12 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (قدر مطلق)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (مبحث قدر مطلق) قدر مطلق، خواص قدر مطلق، ماکزیمم، م

فیلم جلسه 13 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (قدر مطلق)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (مبحث قدر مطلق) حل مثال از نمودار قدر مطلق 

فیلم جلسه 14 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (تدریس جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (تدریس جزء صحیح) حل مثال های 116 و 117 از صفحات 35 و 36 کتاب 20  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 15 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ادامه ی مفاهیم پایه (حل تست جزء صحیح) حل مثال های 119، 120، 121، 122، ...، 127، 128

فیلم جلسه 16 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پایان فصل اول: مفاهیم پایه مباحث: ادامه ی جزء صحیح، همسایگی باز، همسایگی بسته،

فیلم جلسه 17 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: مفاهیم پایه (ادامه ی جزء صحیح) حل تست های 143، 142، 141، 140، 139، 138 و 13

فیلم جلسه 18 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: مفاهیم پایه (ادامه ی جزء صحیح) حل تست های 136، 135، 133، 132، 131، 130 و 1

فیلم جلسه 19 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح) حل تست های 125، 124، 123، 122، 118، 115 و 113 

فیلم جلسه 20 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: مفاهیم پایه (جزء صحیح) حل تست های 112، 111، 110، 109، 108، 107، 106، 105، 104،

فیلم جلسه 21 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مفاهیم پایه حل تست های 100، 99، 98، 97، 95، 94، 93 و 89 کتاب 20 دیفرانسیل و ریاضی پایه  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 22 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مفاهیم پایه حل تست های 89، 88، 86، 85، ... ، 82، 81، 79، ... ، 76، 75 و 74 کتاب 20 دیفر

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل اول: مفاهیم پایه (قضیه هیپاپوس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: مفاهیم پایه (قضیه هیپاپوس) حل تست های 7، 15 و ... 

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: محاسبات حد مباحث: حد و پیوستگی، حد راست، حد چپ و پیوستگی تابع و ... 

فیلم جلسه 25 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد مباحث: حد و پیوستگی، حد راست، حد چپ و پیوستگی تابع و

فیلم جلسه 26 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد مباحث: حد و پیوستگی، حد راست، حد چپ و پیوستگی تابع و

فیلم جلسه 27 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 12 تا 19 حد، sign، حد چپ، حد راست، دایره ی مثلثاتی، هلی ساید و ...  کلاس دیفرانسیل کنکو

فیلم جلسه 28 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 21، 22، 23، 24، 25 و 25 و حل تست های 6، 7، 8 و

فیلم جلسه 29 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 27، 28، 29، 30، 32 و 34 مبحث: هوپیتال 

فیلم جلسه 30 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سوالات کارگروهی، تست های 1 تا 11 و 20 تا 22

فیلم جلسه 31 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سوالات 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 و 12 پلی کپی 

فیلم جلسه 32 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سوالات 53، 60، 54 و 55 

فیلم جلسه 33 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سوالات 53، 54، 55، 56 و 57 مباحث: جزء صحیح، انتگ

فیلم جلسه 34 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال و فشردگی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) مباحث: هوپیتال، قضیه فشردگی (ساندویچ) 

فیلم جلسه 35 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سؤالات 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59 و 60 

فیلم جلسه 36 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل سوالات 61، 62، 63 و 65 مباحث: حد و مشتق

فیلم جلسه 37 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل تست های 64 و 65 

فیلم جلسه 38 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل تست های 65، 66، 67 و مثال 107 از صفحه ی 67 (تست

فیلم جلسه 39 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد (هوپیتال) حل تست های 106، 68، 69، 70 و 74 

فیلم جلسه 40 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد تدریس مبحث: توابع نمایی حل سوالات 73، 74، 75 و 76 

فیلم جلسه 41 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 79 و 80 

فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های: 96، 95، 93، 92، 94، 97، 100 و98 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 43 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های: 95، 91، 85، 83، 82 و 81 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 44 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 21 تا 30 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 45 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل مثال های 86 و ... 

فیلم جلسه 46 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل تست های 87 تا 91 تدریس مبحث: نامساوی شوارتز 

فیلم جلسه 47 - ادامۀ فصل دوم: محاسبات حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد حل مثال های: 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98 و 99 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 48 - ادامۀ فصل دوم و شروع فصل پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل دوم: محاسبات حد و شروع فصل پنجم کتاب 20 دیفرانسیل: مجانب حل مثال های 1

فیلم جلسه 49 - ادامۀ فصل پنجم: مجانب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل پنجم: مجانب تدریس مباحث: مجانب قائم و افقی حل مثال های 1، 2، 3 و .

فیلم جلسه 50 - ادامۀ فصل پنجم: مجانب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل پنجم: مجانب حل مثال 5، و مثال های 35، 34 و 38 از صفحه 121 حل تست های

فیلم جلسه 51 - فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: دنباله ها مباحث: جملات منفی و مثبت دنباله ها، صعودی و نزولی، کرانداری دنباله ها و همگرایی دنباله ها  کلاس دیفرانسیل کنک

فیلم جلسه 52 - حل آزمون قلمچی هشتم آبان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل آزمون قلمچی هشتم آبان حل سؤالات 101 تا 117 

فیلم جلسه 53 - ادامۀ حل آزمون قلمچی هشتم آبان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی حل آزمون قلمچی هشتم آبان حل سؤالات 117 تا 130 

فیلم جلسه 54 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های 1 تا 13 صفحه 69 به بعد 

فیلم جلسه 55 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های 15 و 16 تدریس مباحث: همگرایی و واگرایی 

فیلم جلسه 56 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های 17 تا 23 صفحه ی 73 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 57 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها مباحث: کران بالا- کوچک ترین کران بالا، کران پایین- بزرگ ترین کران پایین، مجموعه ی کران های بالا، سوپر

فیلم جلسه 58 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل سؤالات 21 تا 30 مباحث: دم دنباله ی همگرا، دنبال

فیلم جلسه 59 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل سؤالات 31 تا 40 دنباله ها 

فیلم جلسه 60 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های 35 تا 38 صفحه ی 79 کتاب 20 دیفرانسیل تکلیف: تا مثال 43 حل شود.  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظا

فیلم جلسه 61 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل مثال های 44 تا 47 صفحه ی 81 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 62 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های شماره 34 تا 23 

فیلم جلسه 63 - ادامۀ فصل سوم: دنباله ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل سوم: دنباله ها حل تست های شماره 22 تا 4 (غیر از 16) 

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 1 تا 6 صفحه ی 97 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 65 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 7 تا 15 صفحه ی 97 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 66 - تجزیه و تحلیل آزمون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجزیه و تحلیل آزمون حل تست های 101 تا 113 

فیلم جلسه 67 - ادامۀ تجزیه و تحلیل آزمون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی تجزیه و تحلیل آزمون حل تست های 114 تا 120 

فیلم جلسه 68 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل چهارم: پیوستگی حل مثال های 17 تا 24 صفحه ی 101 

فیلم جلسه 69 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل مثال های 24 تا 26 

فیلم جلسه 70 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 27 تا 33 

فیلم جلسه 71 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 35 تا 39 

فیلم جلسه 72 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 40 تا 46 

فیلم جلسه 73 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 47 تا 57 از صفحه ی 108 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 74 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 4 تا 9 از صفحه ی 112 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 75 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 10 تا 20 صفحۀ 115 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 76 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 21 تا 28 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 77 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 29 تا 39 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 78 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 40 تا 48 کتاب 20 دیفرانسیل 

فیلم جلسه 79 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 50 تا 55 

فیلم جلسه 80 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 56 و 57 

فیلم جلسه 81 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 48، 49 و 50 صفحۀ 83 

فیلم جلسه 82 - ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: پیوستگی حل تست های 51 تا 58 

فیلم جلسه 83 - فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت اول) مباحث: تعاریف مشتق، یادآوری مشتق و ... 

فیلم جلسه 84 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت دوم) حل تست های 11، 10، 12، 16 و 15 ... تکلیف: حل سؤالات تا پایان تست 35  کلاس دیفرانس

فیلم جلسه 85 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت سوم) حل تست های 29 تا 38 

فیلم جلسه 86 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت چهارم) مبحث: مشتق گیری ضمنی حل مثا

فیلم جلسه 87 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت پنجم) حل مثال های صفحۀ 161 

فیلم جلسه 88 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت ششم) مباحث: مشتق چپ، مشتق راست و مشتق پ

فیلم جلسه 89 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هفتم) حل مثال های صفحۀ 148 

فیلم جلسه 90 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هشتم) مباحث: انواع نقاط:  زاویه

فیلم جلسه 91 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت نهم) مبحث: تقــــعّـرحل تست های 106، 107، 108 و ...  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 92 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت دهم) مبحث: نقطۀ عطف حل تست های 223، 2

فیلم جلسه 93 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت یازدهم) ادامۀ مبحث: نقطۀ عطفحل تست

فیلم جلسه 96 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت چهاردهم) مبحث: نقاط بحرانی 

فیلم جلسه 97 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت پانزدهم) ادامۀ مبحث نقاط بحرانی ح

فیلم جلسه 98 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت شانزدهم) مباحث: اکسترمم نسبی (موضعی ی

فیلم جلسه 99 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هفدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هفدهم) مبحث: آزمون مشتق دوم 

فیلم جلسه 100 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هجدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت هجدهم) ادامۀ مبحث: مشتق دوم حل تست های کتاب 20 دیفرانسیل  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آ

فیلم جلسه 101 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت نوزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت نوزدهم) مباحث: آهنگ تغییر، کمیت های و

فیلم جلسه 102 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیستم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیستم) 

فیلم جلسه 103 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و یکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و یکم) مباحث: آهنگ تغییر متوسط و&

فیلم جلسه 104 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و دوم) مبحث: اکسترمم مطلق: ماکزیمم مطلق و مینی مم نسبی صفحات 170 و 171  کلاس دیفر

فیلم جلسه 105 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و سوم) 

فیلم جلسه 106 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و چهارم) مبحث: بهینه سازی 

فیلم جلسه 107 - ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل ششم: مشتق و کاربردهای آن (قسمت بیست و پنجم) ادامۀ مبحث بهینه سازی&nbsp

فیلم جلسه 108 - آمار و مدلسازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار و مدلسازی (قسمت اول) مبحث: منظم کرده داده ها و ... 

فیلم جلسه 109 - ادامۀ آمار و مدلسازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ آمار و مدلسازی (قسمت دوم) مباحث: منظم کردن داده ها و شاخص های عددی 

فیلم جلسه 110 - فصل هفتم: انتگرال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: انتگرال (قسمت اول) صفحۀ 211 جزوه تدریس و حل تست 

فیلم جلسه 111 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت دوم) مباحث: تابع اولیه، مقدار متوسط تابع و مقدار میانگین حل مثال 46 از صفحۀ 227 و ...  کلاس دیفرا

فیلم جلسه 112 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت سوم) تدریس و حل تست 

فیلم جلسه 113 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت چهارم) 

فیلم جلسه 114 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت پنجم) 

فیلم جلسه 115 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (قسمت ششم) تدریس و حل تست ها 

فیلم جلسه 116 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (جلسه هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (جلسه هفتم) مبحث: ریمان، مجموع ریمان تدریس و ح

فیلم جلسه 117 - ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (جلسه هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل هفتم: انتگرال (جلسه هشتم) مبحث: ادامۀ ریمان تدریس و حل تست ها  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا