خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم ها : 99

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر (معرفی دوره)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر (معرفی دوره) خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 0 - جلسه صفر (معرفی دوره)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت اول)، اولویت در محاسبات عددی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه ما ربط داره به مجموعه‌های اعداد که ما اون‌هارو بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت دوم)، حل محاسبات عددی همراه با نکات ویژه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه کلیپ قبل در این جلسه مثال حل میکنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 2 - فصل اول: اعد

فیلم جلسه 3 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت سوم)، اعداد گویا و نکاتی ویژه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به اعداد گویا می‌رسیم و نکات آن‌ها رو بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس

فیلم جلسه 4 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت چهارم)، الگوهای عددی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در فصل اول رسیدیم الگوهای عددی سوالاتی رو حل خواهیم کرد که موضوع براتون جا بیفته. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید ق

فیلم جلسه 5 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت پنجم)، حل چند مثال ویژه (تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از تموم شدن درسمون چند مثال ویژه رو حل خواهیم کرد که کمک کنه به دانش‌آموزانی که می‌خوان سطح بالاتر از کتاب رو یاد بگیرن. خط ب

فیلم جلسه 6 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت ششم)، حل تست‌های فصل یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسات پیش فصل یک تمام شد و ما در این جلسه به حل چند تست می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت هفتم)، حل و بررسی تمرینات صفحه 5، 9 و 13 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به‌خاطر اهمیت تمرینات کتاب برای امتحان‌ها و غیره به بررسی‌شون می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وح

فیلم جلسه 8 - فصل اول: اعداد صحیح و گویا (قسمت هشتم)، حل و بررسی تمرینات صفحه 14 تا 17 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمارین و کار در کلاس‌های مهم کتاب را حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 8

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت اول)، شمارنده‌های اعداد طبیعی، عدد اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه وارد فصل دو می‌شیم به اعداد اول و مرکب می‌پردازیم و شمارنده‌های یک عدد را بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آم

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت دوم)، مثال‌ها و نکات مهم از شمارنده‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال‌های مهمی رو از شمارنده‌ها حل خواهیم کرد و نکات مهم و کاربردی اون رو هم خواهیم گفت. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آمو

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت سوم)، "ب.م.م" و "ک.م.م"

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما به تشخیص مرکب یا اول بودن می‌پردازیم و بعد به "ک.م.م" و "ب.م.م" اشاره می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت چهارم)، الگوریتم غربال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یه مبحث مهمی تو کتاب که همیشه ازش حداقل یه سوال تو امتحانا داریم، ممکنه به دو یا سه تا سؤال هم برسه، این مبحث به نام ال

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت پنجم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می‌رسیم به مطالب کتاب، از صفحۀ 20 تا 23 رو با هم ورق می‌زنیم و حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - و

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت ششم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از صفحۀ 24 تا کتاب 27 کتابتون، همۀ کار در کلاس‌ها و تمارینش رو خط به خط می‌خونیم و حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت هفتم)، تست‌های فصل دوم (تست 1 تا 8)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تست 1 تا 8 از سری تست‌های فصل دوم رو براتون حل خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فی

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: اعداد اول (قسمت هشتم)، تست‌های فصل دوم (تست 9 تا 18)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تست 9 تا 18 از سری تست‌های فصل دوم رو براتون حل خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی ف

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت اول)، چندضلعی‌های محدب - چندضلعی‌‌های منتظم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت رسیدیم به فصل 3 که در رابطه با هندسه است. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 17 - فصل

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت دوم)، محور تقارن_مرکز تقارن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به اصطلاحاتی مثل مرکز تقارن و محور تقارن می‌پردازیم گر چه سال‌های قبل این اصطلاحات را داشتید و امسال هم دارید مطالبی

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت سوم)، توازی و تعامد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما دو تا اصطلاح جدید داریم تعامد و توازی، توازی یعنی این‌که موازی بودن تعامد هم یعنی عمود بودن در رابطه با این‌ها یک

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت چهارم)، هندسه صفر (مفاهیم مقدماتی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می‌خوام بحث جلسه قبل رو پیش نگیرم و هندسه صفر رو شروع کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت پنجم)، هندسه صفر (رسم و تساوی مثلث)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه رسم مثلث و چگونگی آن بررسی می‌شه. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چن

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت ششم)، هندسه صفر (قضیه‌های مهم مثلث)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت با اثبات برخی از گزاره‌های مهم هندسه هشتم آشنا می‌شیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم ج

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت هفتم)، تعریف و خواص چهارضلعی‌های مهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت برمی‌گردیم به چهارضلعی‌ها. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چندضلعی‌ه

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت هشتم)، اثبات خواص چهارضلعی‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسه قبل خواص چهارضلعی‌ها رو دیدیم و این جلسه اون‌ها رو اثبات می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت نهم)، تمرینات ویژه فصل 3

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌ریم سراغ تمرین‌های ویژه فصل سوم، تقریباً فصل سوم به پایان رسیده و جلسۀ بعدی تست‌هاشو حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آمو

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت دهم)، تست‌های فصل سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به تست‌های انتهای هر فصل. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 26 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسم

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت اول)، تعریف یک‌جمله‌ای جبری و ساده کردن آن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل چهار کتاب که اسمش جبر و معادله این جلسه صرفاً به یه سری تعاریف اولیه که شاید تو کتاب هم نباشه می‌پردازیم و در آخر ی

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت دوم)، ضرب چندجمله‌ای‌ها و اتحاد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ضرب چندجمله‌ای‌ها رو می‌خوایم بررسی کنیم، در ادامه می‌رسیم به یه تیکه‌ای به نام اتحاد اصلش مال سال نهم هستش ولی این‌جا یه اشاره ب

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت سوم)، به‌دست آوردن مساحت به‌صورت جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت می‌خوایم یکم راجع به مساحت‌ها صحبت کنیم و در آخر چند مثال مهم از ساده کردن عبارت جبری با هم حل کنیم. خط به خط ریاضی

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت چهارم)، فاکتورگیری (تبدیل عبارات به ضرب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت با فاکتورگیری آشنا می‌شیم یا اصطلاحاً تبدیل کردن جمع و تفریق بین عبارات جبری به ضرب کابردهایی داره فاکتورگیری که برای

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت پنجم)، به‌دست آوردن مقدار عددی عبارات جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به مقدار عددی یک عبارت جبری. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: جبر و معاد

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت ششم)، معادله (معادلات کسری و خاص)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت با معادله آشنا می‌شیم با این‌که در سال هفتم داشتید اما اینجا با تعریف علمی‌ترش آشنا می‌شیم با یه مبحثی به نام معادلات

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت هفتم)، حل مسئله به کمک معادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم مسئله حل کنیم اما با استفاده از معادله  خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 33

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت هشتم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 52 تا 54)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم کار در کلاس‌ها و تمارین کتاب رو حل کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت نهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 55 تا 59)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم کار در کلاس‌ها و تمارین کتاب رو ادامه بدیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جل

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت دهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 60 تا 63)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم کار در کلاس‌ها و تمارین کتاب از صفحه 60 تا 63 رو ادامه بدیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 66 تا 68)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم کار در کلاس‌ها و تمارین کتاب از صفحه 66 تا 68 رو ادامه بدیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، تست‌های فصل چهارم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تست‌های فصل چهار را بررسی می‌کنیم، بعضی از این تست‌های دارای نکته است و بعضی از آن‌ها به‌راحتی حل می‌شه، این جلسه قسم

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: جبر و معادله (قسمت سیزدهم)، تست‌های فصل چهارم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در آخرین جلسه فصل چهارم، تست‌ها رو با هم ادامه می‌دیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 39 - فص

فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت اول)، دستگاه مختصاتی (محورهای مختصات دکارتی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در اولین جلسه از فصل پنجم دستگاه مختصات دکارتی رو با هم شروع خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت دوم)، بُردار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در رابطه با بردار قراره صحبت بکنیم، داستان بردارها در این قسمت شروع می‌شه و در جلسات بعد ادامه پیدا خواهد کرد. خط به خط ریاضی هشت

فیلم جلسه 42 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت سوم)، تجزیه و ترکیب بردارها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت باز یک مبحث ساده داریم ولی مهم و کاربردی این قسمت به برایند بردارها می‌پردازیم، چند تا مثال ازش حل می‌کنیم، دو تا روش

فیلم جلسه 43 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت چهارم)، حل چند مثال خاص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال حل می‌کنیم از چیزایی که تا الان گفتیم سوالات خاصی هستن و بعضی از آن‌ها استاندارد است. خط به خط ریاضی هشتم (نظام

فیلم جلسه 44 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت پنجم)، بردارهای واحد مختصات (j و i)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت که قسمت پایانی فصل پنج است می‌پردازیم به بردارهای یکه واحد مختصات. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت ششم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحات 70 تا 73)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می‌ریم سراغ کتاب از ابتدای کتاب شروع می‌کنیم و می‌ریم جلو و تا صفحۀ 73 تمرین‌ها و کار در کلاس‌هاش رو با هم مورد بررسی

فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت هفتم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 75 تا 77)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بررسی کتاب می‌پردازیم از صفحۀ 75 تا تمرین صفحۀ 77. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 46

فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت هشتم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحه 78 تا 80)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بررسی کتاب می‌پردازیم از صفحۀ 78 تا 80 رو با هم بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی ف

فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: مختصات و بردار (قسمت نهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب (صفحات 81 تا 82)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ تمارین صفحۀ 81 می‌پردازیم و در آخر مرور فصل 5 رو با هم خواهیم داشت. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خ

فیلم جلسه 49 - فصل ششم: آشنایی با فیثاغورس (قسمت اول)، کتاب درسی از صفحات 84 تا 86

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل شش، این فصل معروف به بحث فیثاغورس اما داخلش یه بحث دیگه هم داره که هم‌نهشتی مثلث‌هاست. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آم

فیلم جلسه 50 - فصل ششم: آشنایی با فیثاغورس (قسمت دوم)، کتاب درسی از صفحۀ 86 تا 87

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ تدریس کتاب درسی در جلسه پیش می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 50 - فصل ششم:

فیلم جلسه 51 - فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، قضیه فیثاغورس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ قبل با قسمت اول فصل شش یعنی فیثاغورس آشنا شدیم، در این قسمت نکات مهم رو با مثال با هم کار خواهیم کرد. خط به خط ریاضی هشتم (ن

فیلم جلسه 52 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، نکات ویژه (تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تا این‌جا سؤالات از فیثاغورس براتون حل کردیم در اینجا می‌خواهیم نکات مهم و جالب از فیثاغورس رو با هم در بیاریم. خط به خط ریاضی هش

فیلم جلسه 53 - فصل ششم: مثلث (قسمت پنجم)، ادامۀ سوالات و نکات ویژه (تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یک قسمت ویژه همراه با نکات ویژه و سؤالات ویژه. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 53 -

فیلم جلسه 54 - فصل ششم: مثلث‌های هم‌نهشت (قسمت اول)، بررسی کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بررسی کتاب می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 54 - فصل ششم: مثلث‌های هم‌نهشت

فیلم جلسه 55 - فصل ششم: مثلث‌های هم‌نهشت (قسمت دوم)، بررسی کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ بررسی کتاب می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 55 - فصل ششم: مثلث‌های هم‌نهشت

فیلم جلسه 56 - فصل ششم : مثلث‌های هم‌نهشت (قسمت سوم)، همنهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت یه بحث مهم در مورد همنهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه داریم، خوب به این فیلم توجه کنید که در انتها چند تا مثال خواهیم داشت

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: مثلث‌های هم‌نهشت (قسمت چهارم)، نمونه سوالات امتحانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه نمونه سوال امتحانی حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 57 - فصل ششم: مثلث‌

فیلم جلسه 58 - فصل ششم: مثلث (قسمت اول)، نمونه سوالات ویژه (تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما تمرین‌ها و مثال‌های ویژه رو بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 58 -

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: مثلث (قسمت دوم)، تست‌های فصل ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به تست‌های فصل شش رسیدیم بریم با هم اون‌ها رو ببینیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 59 - فصل

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، بررسی کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به بررسی کتاب درسی می‌پردازیم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 60 - فصل ششم: مثلث

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، بررسی کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامۀ بررسی کتاب درسی رو داریم. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 61 - فصل ششم: مثلث

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول)، قواعد توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما به فصل هفتم رسیدیم که ساده ولی پرنکته و پرکاربرد است. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم

فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم)، حل مثال‌هایی از توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم از قوانینی که جلسه پیش گفتیم استفاده کنیم برای حل مثال. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خ

فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم)، حل مثال‌هایی از توان (توان منفی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم با توان‌های منفی بیش‌تر سرو کار داریم، به تجزیۀ اعداد توان‌دار می‌پردازیم و ادامۀ مثال‌های جلسه پیش را بررسی می‌کنیم.

فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم)، مقایسه اعداد توان دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم)، مقایسه اعداد توان دار خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 65 -

فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم)، ثلث و نصف و ربع اعداد تواند ار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یک قسمت ساده ولی پر نکته و پر سوال خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: تو

فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت ششم)، مثال های ویژه (تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم یک بحثی را برسی کنیم که تو سوال های تستی بسیار کاربرد داره خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ

فیلم جلسه 68 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت هفتم)، معادلات توانی و عبارات شرطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه بحث توان را پیش میگیریم دو تا مبحث را میخوایم برسی کنیم یکی عبارات شرطیه و ان یکی معادلات توانی خط به خط ریاضی هشتم (نظام آ

فیلم جلسه 69 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت هشتم)، جذر و رادیکال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به جزر و رادیکال میپردازیم که عکس توان است خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 69 - فص

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت نهم)، جذر و رادیکال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث جزر و رادیکال را پی میگیریم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: توان و ج

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دهم)، نمایش اعداد رادیکالی روی محور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه بحث رادیکال ها میپردازیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: توان و جذر (ق

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت یازدهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه 102 تا 105

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به برسی کتاب میپردازیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوازدهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه 106 تا 114

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه برسی کتاب میپردازیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت د

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سیزدهم)، بررسی کتاب درسی از صفحۀ 115 تا 116

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به قسمتی دیگر از بررسی کتاب در فصل هفتم میپردازیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 74 - فصل هفت

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهاردهم)، بررسی کتاب درسی صفحۀ 117

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به بررسی تمرین های صفحه ی 117 میپردازیم خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: توان و

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پانزدهم)، بررسی کتاب درسی صفحۀ 118

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه ی بررسی کتاب میپردازیم رسیدیم به صفحه 118 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 76 - فصل هف

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت شانزدهم) ، تست‌های فصل هفتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به تست های توان که در این جلسه دوازده تست حل خواهیم کرد خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: توان و جذر (قسمت هفدهم) ، تست‌های فصل هفتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دو تست های فصل هفت رسیدیم حدود ده تست حل خواهیم کرد خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 78 -

فیلم جلسه 79 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 120 تا 121

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به فصل هشتم یعنی آمار و احتمال رسیدیم  خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 79 - فصل هشتم: آمار و ا

فیلم جلسه 80 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، بررسی کتاب درسی صفحه ی 122

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه ی مبحث آمار و احتمال میپردازیم رسیدیم به صفحه ی 122 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 80

فیلم جلسه 81 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 123 تا 124

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: آمار و احتمال  (قسمت سوم)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 123 تا 124 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 81 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 123 تا 124

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: آمار و احتمال  (قسمت سوم)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 123 تا 124 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 82 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت چهارم)، بررسی کتاب درسی صفحه ی 124

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: آمار و احتمال  (قسمت چهارم)، بررسی کتاب درسی صفحه ی 124 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جل

فیلم جلسه 83 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت پنجم)، بررسی کتاب درسی از صفحه ی 125 تا 126

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل هشتم: آمار و احتمال  (قسمت پنجم) بررسی کتاب درسی از صفحه ی 125 تا 126 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خان

فیلم جلسه 84 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت ششم)، سؤالات امتحانی آمار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسات قبل ما بررسی کتاب رو داشتیم که خیلی خسته‌کننده بود، تو این فیلم چند تا سوال حل می‌کنیم و می‌بینید که درس آمار خیلی ساده هست

فیلم جلسه 85 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال- فضای نمونه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت احتمال از فصل هشتم، در این قسمت ما با تعریف فضای نمونه و اصطلاحاتی که باهاش قراره مسئله حل کنیم، آشنا می‌شیم. خط ب

فیلم جلسه 86 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت هشتم)، حل مثال احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ قبل با فضای نمونه (نمونه‌ای) آشنا شدین، در این جلسه وارد بحث احتمال می‌شیم و چند تا مثال ازش حل خواهیم کرد. خط به خط ریاض

فیلم جلسه 87 - فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت نهم)، حل تست‌های آمار و احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به انتهای فصل هشتم یعنی فصل آمار و احتمال رسیدیم، وقتش رسیده که با هم چند تا تست بزنیم ازش. خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 88 - فصل نهم: دایره (قسمت اول) ، بررسی دایره‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت اول) ، بررسی دایره‌ها خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 88 - فصل نهم: دایره

فیلم جلسه 89 - فصل نهم: دایره (قسمت دوم) ، نکات و ویژگی‌های آن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت دوم) ، نکات و ویژگی‌های آن‌ها خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 89 - فصل نه

فیلم جلسه 90 - فصل نهم: دایره (قسمت سوم)، زاویۀ مرکزی و زاویۀ محاطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به یکی از قسمت های مهم فصل نهم رسیدیم یعنی قسمتی که مربوط به زوایه محاطی و مرکزی  خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید ق

فیلم جلسه 91 - فصل نهم: دایره (قسمت چهارم)، قضیه - دایره محاطی و محیطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم دو سه تا کار انجام: 1) دو تا قضیه میگیم که توی کتاب هم هست مربوط به دایره، 2) یه بحث رسمی داریم، دایره رو م

فیلم جلسه 92 - فصل نهم: دایره (قسمت پنجم)، حل مثال‌های ویژه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه سؤال‌های ویژه‌ای که توی کتاب نیست براتون حل می‌کنیم، شاید کاربردشون رو توی تست‌ها زیاد ببینید. خط به خط ریاضی هشتم (ن

فیلم جلسه 93 - فصل نهم: دایره (قسمت ششم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 137 تا 139

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت ششم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 137 تا 139 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه

فیلم جلسه 94 - فصل نهم: دایره (قسمت هفتم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 139 تا 141

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت هفتم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 139 تا 141 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس

فیلم جلسه 95 - فصل نهم: دایره (قسمت هشتم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 142 تا 143

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت هشتم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 142 تا 143 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس

فیلم جلسه 96 - فصل نهم: دایره (قسمت نهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 144 تا 146

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت نهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 144 تا 146 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه

فیلم جلسه 97 - فصل نهم: دایره (قسمت دهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 147 تا 149

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل نهم: دایره (قسمت دهم)، بررسی کتاب درسی از صفحه‌ی 147 تا 149 خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه