فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 31 - درس پنجم دینی دوازدهم: قدرت پرواز، تدریس صفحه 54 الی 64

رسیدیم به درس پنجم دین و زندگی دوازدهم، درس مهمی هستش در رابطه با موضوع اختیار انسان و شواهد وجود اختیار در انسان آیات مربوط به اختیار و در ادامه موضوع بسیار بسیار مهم قضا و الهی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم