فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

در ادامه میخوایم وارد بحثی با عنوان "سرعت متوسط واکنش" بشیم. سرعت متوسط واکنش طبق چه ضوابط و روابطی به صورت گونه ها ربط پیدا میکنه رو میخوایم بررسی کنیم و تنوع تست رو با هم ببینیم.