فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

ما در جلسه قبل نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم، تو این جلسه سؤالات بیشتر و متنوعی رو حل خواهیم کرد.

آرشآرش