فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول)

امروز استارت می زنیم گفتار2 فصل نه رو بحث پاسخ به محیط رو داریم در این گفتار و پاسخ به نور پاسخ به دما و پاسخ به گرانش زمین کامل با تمام نکاتش خدمتتون بررسی می کنیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 24
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 24

آرشآرش