فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

Loading
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، پایستگی بار، کوانتیده بودن بار

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما فیزیک یازدهم رو امروز شروع میکنیم فصل یک الکتریسته ساکن هست نکاتی رو در رابطه با بار الکتریکی خوا ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه میخوایم روش های بار دار کردن اجسام رو بررسی کنیم اولین روش، روش مالش هست، دومی روش تم ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت سوم)، الکتروسکوپ (برق نما)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

تو این جلسه بحث الکتروسکوپ رو خواهیم داشت، الکتروسکوپ رو معرفی می کنیم، روش بار دار کردن الکتروسکوپ ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چ ...

 تو این جلسه ما قانون کولن رو مطرح خواهیم کرد در واقع می خوایم ببنیم وقتی دو تا بار در یک فاصله ای ا ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پ ...

تو این جلسه می خوایم رابطه مقایسه ای قانون کولن رو مطرح کنیم و سوالاتش رو بررسی کنیم، طبقه بندی که م ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ش ...

اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل از رابطه  مقایسه ای قانون کولن استفاده کردیم و سوالاتی رو حل کردیم ای ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

خوب این جلسه ادامۀ بحث قانون کولن هست و مسائلی رو حل خواهیم کرد تو این جلسه یک مقدمه ای در مورد بردا ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

ما بحث قانون کولن رو تو این جلسه ادامه میدیم و یک مدل از قانون کولن رو تو این جلسه کار خواهیم کرد بی ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ن ...

ما تو این جلسه یک مدل دیگه از سوالات مربوط به قانون کولن رو بررسی خواهیم کرد، سوالاتی که تو این جلسه ...
فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت دهم)، قانون کولن(قسمت هفتم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت ...

تو این جلسه سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد به این صورت که چهارتا بار در چهارتا راس مربع یا مستطیل قرار گ ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما رسیدیم به مبحث میدان الکتریکی تو این جلسه می خوایم میدان الکتریکی رو تعریف کنیم رابطه رو بگیم ، ر ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه بحث میدان الکتریکی رو ادامه میدیم و تعدادی سوال حل خواهیم کرد، تو این جلسه بحث بر هم ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم مدل های مختلف در مورد سوال های میدان الکتریکی رو بررسی می کنیم تو این جلسه میرسیم به بحث سو ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم سوالات مربوط به میدان الکتریک رو حل می کنیم تو این جلسه بقحث برایند گیری میدان الکتریکی رو ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو جلسات قبل میدان الکتریکی برایند رو به دست اوردیم سوالات مختلفی رو حل کردیم تو این جلسه هم این ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی(قسمت ششم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت ...

در این جلسه میدان الکتریکی بارهایی رو می خوایم حساب کنیم که رو دایره قرار دارند این مدل سوالات رو هم ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفدهم)، میدان الکتریکی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه می خوایم یک مدل از سوالات مربوط به میدان الکتریکی رو حل کنیم که سوالاتیهستش که بچه ها ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هجدهم)، خطوط میدان الکتریکی

فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

بچه ها ما تو این جلسه می خوایم یک تجسم ازمیدان الکتریکی داشته باشیم، به همین خاطر یه سری خطوطی رو د ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، میدان الکتریکی یکنواخت

فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم میدان الکترکی یکنواخت روتوضیح بدیم میدان الکتریکی یکنواخت توی مسائل فیزیک اهمی ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ما به پتانسیل الکتریکی می پردازیم مثلکاری که در مورد بحث گرانش انجام میدیم تو پایه دهم ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم و یکم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم یه کمیتی رو روش کار بکنیمبه نام پتانسیل الکتریکی که در موردش توضیح خواهیم داد ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و دوم)، پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما توی جلسه قبل پتانسیل الکتریکی رو درس دادیم و سوالات مربوط به اون رو حل کردیم، تو این جلسه سوالات ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و سوم)، بررسی انرژی جنبشی ذرّۀ باردار در میدان الکتریکی

فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم بحث انرژی جنبشی بار الکتریکی رو بررسی کنیم. طبیعتاً وقتی بار الکتریکی توی میدان ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و چهارم)، میدان الکتریکی در داخل رساناها

فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه میخوایم بحث توزیع بار الکتریکی در یک رسانا رو بررسی کنیم. ببینیم وقتی به یک رسانا بار می ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و پنجم)، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا

فیلم جلسه 25 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

در این جلسه میخوایم بحث چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا رو بررسی کنیم، بحث تراکم بار هست. میخوایم بین ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

این جلسه میرسیم به بحث خازن، خازن رو معرفی می کنیم و کاربرداشو میگیم، ساختمان خازن رو بررسی می کنیم، ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هفتم)، خازن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ادامه بحث خازن رو خواهیم داشت رابطه مقایسه ای برای ظرفیت خازن رو مطرح خواهیم کرد و ازش س ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه انرژی خازن رو مطرح خواهیم کرد و روابط انرژی خازن رو بدست میاریم، توضیحات لازم رو خواهیم ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و نهم)، خازن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما تو این جلسه بحث خازن رو تموم میکنیم و در واقع فصل یک تموم میشه، تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

فصل دوم رو شروع میکنیم تو این جلسه مبحث جریان الکتریکی رو خواهیم گفت   جریان الکتریکی رو تعریف میکن ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، مقاومت الکتریکی و قانون اهم

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما تو این جلسه بحث مقاوت الکتریکی رو خواهیم گفت یه قانونی رو بیان می کنیم به نام قانون اهم یه سری رس ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه میخوایم ببینیم مقاومت الکتریکی به چه عواملی بستگی داره و رابطه اش رو بدست بیاریم. میخوای ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، تغییر مقاومت ویژه بارها (ویژه ریاضی)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

این جلسه ویژه رشته ریاضی هستش ، تو تین جلسه ما به اثرات دما بر مقاومت می پردازیم، می خوایم ببینیم دم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، انواع مقاومت (ویژه رشته ریاضی)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم یه سری از قطعات الکترونیکی ثل مقاومت ها و دیودها رو به شما معرفی کنیم در مورد ه ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت ششم)، نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه وارد بحث مدار میشیم، تو این جلسه بیشتر مقدمات رو خواهیم گفت، نیروی محرکۀ الکتریکی رو ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)  ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت سوم)  ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نهم)، نیرو محرکه الکتریکی مدارها

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما قبلا مدار تک حلقه رو بررسی کردیم اما لازمه سوالات بیشتری حل کنیم و روابطی که توی مدار تک حلقه دار ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، نیرو محرکه الکتریکی و مدارها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مربوط به تک حلقه تک باتری رو تو این جلسه ادامه میدیم و در واقعه ار روابط جریان اختلاف پتان ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)؛ توان در مدارهای الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه بحث توان الکتریکی مصرفی رو بررسی خواهیم کرد قبل از این که توان الکتریکی مصرفی رو بگیم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)،

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر و متنوعی رو حل کنیم با ما همراه باشید
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سیزدهم)، توان در مدارهای الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه ما یه سری نکاتی رو از کتاب درسی خواهیم گفت و در ادامه هم سوالاتی  رو از کتاب درسی حل خوا ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهاردهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه بحث توان خروجی منبع نیرو محرکه رو خواهیم داشت و روابطش رو میگیم یه سری نمودارهای مهمی رو ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پانزدهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو جلسه قبل ما توان مولد رو مطرح کردیم و حرف از توان تولیدی توان مصرفی و توان تلف شده در باتری کردیم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدراهای جریان مستقیم (قسمت شانزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدر ...

ما تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها و ترکیب مقاومت ها رو خواهیم داشت، روش های به هم بستن مقاومت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه سوالات مربوط به مقاومت معادل رو حل میکنیم سوالات این جلسمون مقدماتی هستش قدم به قدم یه س ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هجدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی جلسۀ قبل، به هم بستن مقاومت ها رو کار کردیم، توی این جلسه سوالاتی رو در ادامۀ جلسۀ گذشته حل خواه ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری رو تو این زمینه حل خواهیم کرد و ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیستم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث ترکیب مقاومت ها رو ادامه خواهیم داد و سوالات بیشتری رو حل می کنیم. سوالات این جلسه ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و یکم)، سؤالات مدار (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما برای حل سوالات مدار، دو تا نکتۀ خیلی مهم رو باید بهش مسلط باشیم. یک اینکه بلد باشیم مقاومت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و دوم)، سؤالات مدار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها توی این جلسه سؤالات مدار رو ادامه خواهیم داد، به فرض جریان یک مقاومت رو به ما میده، جریان مقا ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، سؤالات مدار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه سوالات مدار رو ادامه خواهیم داد، توی این جلسه بیشتر سوالات کتاب درسی رو حل خواهیم کرد و ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و چهارم)، سوالات مدار (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

جلسه قبل ما سوالات کتاب درسی رو حل داشتیم می کردیم که چند تا سوال موندش که تو این جلسه حل خواهیم کرد ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و پنجم)، سؤالات مدار (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

قبل از اینکه سوالات این جلسه رو شروع کنیم، من یک نکته ای رو یادآوری کنم، برای اینکه شما مهارت لازم ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، سؤالات مدار (قسمت ششم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه ما میخوایم سوالات بیشتری از مدار حل کنیم، اگه یادتون باشه جلسۀ قبل ما سوالات مقایسه ای ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هفتم)، سؤالات مدار (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مدار رو داریم حل می کنیم و داریم مدل های مختلف سوالات رو بررسی می کنیم، یه سوال اول جلسه ح ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، سوالات مدار (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما داریم سوالات مختلفی رو از مدار حل می کنیم تو این جلسه هم مدل های مختلفی خواهیم داشت اول در مورد ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و نهم)، سؤالات مدار (قسمت نهم)

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما داریم مدل های مختلف سوالات مدار رو حل و بررسی می کنیم. ابتدای جلسه، یک سوالی رو خواهیم داش ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی ام)، سؤالات مدار (قسمت دهم)

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه های توی این جلسه، دو مدل سوال رو بررسی خواهیم کرد. یکی سؤالات مربوط به افزایش یا کاهش نور لامپ ت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سؤالات انشعاب (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها این جلسه، آخرین جلسۀ فصل دوم هست و اینم بگم که ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم تو این جلسه س ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، مقدمات، میدان مغناطیسی

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

ما فصل سه رو توی این جلسه شروع می کنیم، فصل مغناطیس هست، مقدماتی رو توی این جلسه خواهیم گفت، یه سری ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

اگه یادتون باشه در جلسۀ قبل، ما ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو مطرح کردیم، توی این جلسه میخوایم یه ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، ...

توی این جلسه انرژی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار در حال حرکت رو بررسی خواهیم کرد. رابطه ای رو براش مط ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم) ...

ما در جلسه قبل نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم، تو این جلسه سؤالات بیشتر و م ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، ...

بچه ها ما توی جلسات قبل بحث نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم. توی این جلسه می ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، ...

بچه ها رسیدیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، ما جهت این نیرو رو تشخیص خواهیم داد و را ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، ...

ما جلسۀ قبل نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان رو درس دادیم، توی این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری ر ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، ...

تا اینجا ما نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان و مباحث ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، نیروی بین سیم های موازی حامل جریان میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، ...

این جلسه دو بخش داره، بخش اول ادامۀ جلسۀ گذشته هست و میخوایم در مورد نیروی مغناطیسی که دو تا سیم به ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، ...

این جلسه ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز یک حلقه و یا پیچه رو به دست ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم)، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم ...

بچه ها تو این جلسه ما میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله حامل جریان رو بررسی خواهیم کرد، اول میگیم سیمل ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازدهم)، ویژگی های مغناطیسی های مواد

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازده ...

توی این جلسه بحث خاصیت مغناطیسی مواد رو بررسی خواهیم کرد و آخرین جلسۀ مبحث مغناطیس هست و از جلسۀ بعد ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت اول)

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

 فصل 4 را برای دوستان ریاضی و فصل 3 برای بچه های تجربی را شروع میکنیم این بخش رو با القای الکترومغن ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت دوم)

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

توی این جلسه القای الکترومغناطیسی فاراده رو بیان خواهیم کرد و سوالات مربوط بهش را حل می کنیم. جلسه ق ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت سوم)

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

تو این جلسه تمرینات بیشتری را از مسائل فاراده را حل خواهیم کرد و در این جلسه بیشتر روی نمودارها وقت ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، قانون لنز

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها این جلسه قانون لنز را بیان میکنیم با این قانون تشخیص میدیم جریان القایی در چه جهتی است، اول ق ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)، حل سوال از قانون لنز و فاراده

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها ما قانون لنز رو جلسه پیش کار کردیم تو این جلسه سوال های بیشتری از قانون لنز حل خواهیم کردیم و ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت ششم)، جریان القایی در پیچه یا قاب متحرک

فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها تو این جلسه میخوایم ببینیم پیچیه یا یک قاب وارد محدوده مغناطیسی میشه و یا از آن خارج میشه نمو ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)، القاگرها

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

تو این جلسه بحث القاگرها رو شروع میکنیم. موضوع اول خود القاوری هست. و موضوع دوم ضریب القاوری که این ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)، مباحث القای متقابل و انرژی ذخیره شده در القاگر

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

 اگر قرار باشه ما چندتا القاگر تو مدار استفاده کنیم، خوب این القاگرها میتونن به هم القای متقابل داشت ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت نهم)، جریان متناوب

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها این جلسه آخرین جسه از پایه یازدهم است و ما در این جلسه به توضیح دو مطلب میپردازیم. بحث اول جر ...

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، سؤالات مدار (قسمت ششم)

توی این جلسه ما میخوایم سوالات بیشتری از مدار حل کنیم، اگه یادتون باشه جلسۀ قبل ما سوالات مقایسه ای توان رو بررسی کردیم، اول جلسه میخوام یه سوالی رو مطرح کنم که مقایسه توانه، ولی میخوام با یه روش دیگه حل کنم و از شما بخوام سوالات جلسۀ قبل رو هم برید و با این روش حل کنید که در واقع مهارتتون توی حل سوالات مدار بیشتر بشه، بعد از اینکه این سوالات رو حل کردین، سوالات متنوع با شکل های مختلف در مورد مدار حل خواهیم کرد.