فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، تست های جامع

رسیدیم به جمع بندی فصل پنجم، مربوط به پدیدۀ فوتوالکتریک و طیف ها، یه تعدادی سوال براتون انتخاب کردیم که انشاا... مقبول واقع بشه.

آرشآرش