فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 47 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت دوم)

می خوایم بریم ببنیم فتو سیستم چیه انواع کلروفیل کدوم هستش رنگیزه ها چه تاثیری تو فتوسنتز  دارند و محدوده جذبی اون ها رو تو طیف رنگی دقیق بررسی کنیم