فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت اول)

محسن معینی
محسن معینی

صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

امروز میخوایم بحث ترکیبات یونی، کاتیون ها، آنیون ها، عدد کوئوردیناسیون و روند بررسی تغییرات شعاع اتمی و یونی رو توی جدول بررسی کنیم. البته لازم به ذکره که یه مقداری از روندها میمونه برای جلسۀ بعد که ایشالا با خود را بیازمایید و با هم بیاندیشیم صفحۀ 78 رو توی جلسۀ بعد میگیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

Loading
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، پاک کننده های صابونی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

ما تو این جلسه میخوایم پاک کننده های صابونی را تدریس کنیم و به اتمام برسونیم، پاک کننده های غیرصابون ...
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها،کلوئید و سوسپانسیون

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز میخوایم پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها، کلوئید و سوسپانسیون رو بگیم خدمت شما، به علاوه اینک ...
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های خورنده، اسید و باز، نظریۀ آرنیوس

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این جلسه می خوایم پاک کننده های خورنده، اسید و باز و رسانایی الکتریکی محلول ها رو بررسی کنیم
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت چهارم)، درجۀ یونش، تعادل، ثابت تعادل و قدرت اسیدی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرست ...

امروز می خوایم درجه یونش و ثابت یونش، تعادل و ثابت تعادل، ثابت یونش و قدرت اسیدی رو تو این جلسه تدری ...
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت پنجم)، pH

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این قسمت میخوایم pH، عملکرد شوینده های خورنده، خودیونش آب و پیوند بازندگی که در مورد شیرۀ معده و ...
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت ششم)، تمرینات دوره ای فصل اول

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

در این قسمت میخوایم تمرینات دوره ای پایان فصل اول رو براتون حل کنیم.
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز قسمت اولِ تست های جمع بندی فصل اول سال دوازدهم رو با هم حل خواهیم کرد.
فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز باقی تست های جمع بندی فصل یک شیمی سال دوازدهم رو با هم تمومش می کنیم.
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت اول)، واکنش های اکسایش و کاهش

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم فصل دو الکتروشیمی رو شروع کنیم با واکنش های اکسایش و کاهش و گونه های کاهنده و اکسنده ...
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت دوم)، سلول گالوانی و جدول پتانسیل کاهشی

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم جدول پتانسیل کاهشی و سلول های گالوانی یا سلول های الکتروشیمیایی رو درس بدیم خدمت شما.
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت سوم)، سلول های سوختی و عدد اکسایش

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تو این جلسه یه مقداری راجع به عنصر لیتیم، فلز لیتیم و سلول های سوختی صحبت کنیم.
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت چهارم)، عدد اکسایش

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز عدد اکسایش، تغییر عدد اکسایش، تشخیص واکنش های اکسایش و کاهش و تشخیص اکسنده و کاهنده رو با استف ...
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت پنجم)، تشابه و تفاوت سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تفاوت و تشابه سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت آب، برقکافت سدیم کلرید مذاب یا Na ...
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت ششم)، استخراج منیزیم، خوردگی و راه های جلوگیری آن

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز استخراج منیزیم از آب دریا، خوردگی و بخش اول راه های جلوگیری از خوردگی رو میخوایم خدمت شما تدری ...
فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هفتم)، حلبی، آبکاری، استخراج آلومینیوم

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

در این جلسه می پردازیم به توضیح ادامۀ مبحث راه های جلوگیری از خوردگی و حلبی، آبکاری، استخراج آلومینی ...
فصل دوم: آسایش و رفاه، در سایۀ شیمی (قسمت هشتم)، تمرینات دوره ای فصل دوم

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

امروز تمرینات دوره ای پایان فصل دوم، الکتروشیمی کتاب دوازدهم رو براتون حل میکنیم
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، انواع جامدات، خاک رس، مقایسۀ سیلیس و کربن دی اکسید

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سه رو میخوایم شروع کنیم، تو قسمت اولش: جامدها، انواع جامدها که شامل جامد مولکولی، کوالانسی، جامد ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، گرافیت، الماس و گرافن

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث گرافیت، الماس و گرافن و ویژگی های این ها رو با هم بررسی کنیم.
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم)، سازه های یخی و تشخیص قطبی بودن وناقطبی ب

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز سازه های یخی که بحث یخ و سلیس تفاوت ها و تشابه هاش رو میگیم رفتار مولکول ها با توجه به نوع پیو ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق از ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث ترکیبات یونی، کاتیون ها، آنیون ها، عدد کوئوردیناسیون و روند بررسی تغییرات شعاع اتم ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت ششم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز چگالی بار یون و آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور رو میخوایم بگیم و مقایسات ترکیبات یونی رو تو این دو ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هفتم)، چینش زیبا، منظم و سه بُعدی یون ها در جامد یونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

جلسۀ قبل انرژی فروپاشی شبکۀ بلور و چگالی یون ها رو گفتیم، امروز یه کلیپ از انرژی فروپاشی شبکۀ بلور ب ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت هشتم)، جامدهای فلزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز جامدات فلزی و ویژگی هاشون، رنگ نماد زیبایی، رنگ های مختلف و فلز تیتانیوم رو خدمت شما تدریس می ...
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت نهم)، جامدهای فلزی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

توی جلسۀ قبل، جامدات فلزی، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم رو درس دادیم، با واکنش وانادیوم و روی. امروز ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت اول)، به دنبال هوای پاک

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث آلودگی هوا، آلاینده های هوا و نمودارهای مربوطه رو بررسی کنیم.
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث انرژی فعال سازی و کاتالیزگر و تمام ریزه کاری ها و نکاتش رو خدمت شما تدریس کنیم.
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت سوم)، مبدل کاتالیستی

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم مبدل های کاتالیستی در خودروهای بنزینی و دیزلی، معادلات و نمودارها و سؤالاتش رو تدریس ک ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت چهارم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز بهره وری در کشاورزی، تعادل و ثابت تعادل رو دو سری از مسائلش که راحت تره رو میخوایم حل بکنیم، م ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت پنجم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز برای دومین جلسه مسائل ثابت تعادل رو میخوایم بکنیم که باز هم تموم نمیشه، سری سوم مسائل که غلظت ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز آخرین سری از مسائل ثابت تعادل رو حل می کنیم با هم، اصل لوشاتلیه رو شروع می کنیم، تغییرات غلظت، ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

اصل لوشاتلیه رو در جلسۀ قبل گفتیم، عوامل مؤثر بر تعادل در مورد غلظت، حجم و فشار در جلسۀ قبل گفته شد، ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت هشتم)، ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

تو این جلسه میخوایم ارزش فناوری های شیمیایی، گروه های عاملی و ساخت بطری های پلاستیکی یا پلی اتیلن تر ...
فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (قسمت نهم)، حل تست ارزش فناوری های شیمیایی و گروه های عاملی، حل تمرینات دوره ای آخر فصل

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

در جلسۀ گذشته کتاب درسی رو تموم کردیم، فقط چند تا دونه تست از ارزش های فناوری شیمی و تمرینات دوره ای ...