فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)

میلاد ناصح زاده
میلاد ناصح زاده

جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت ناصح زاده (نظام آموزشی جدید) 98-1397

امروز می خوایم با هم آزمون جامع دوم رو حل کنیم البته اول قول بدین شما حل کنید بعش با من تحلیل کنید درصد بگیرید 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت ناصح زاده (نظام آموزشی جدید) 98-1397

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی جمع بندی عربی کنکور نظام ...

یادگیری و آمادگی تو درس های سه سال متوسطۀ دوم، آجرهایی هستن که شما رو از پله های موفقیت در کنکور بال ...

فیلم جلسه 1 - عربی ترجمه (قسمت اول)، نکات تر ...

بحث امروز مهم ترین قسمت کنکور عربی بی شک بی تردید بحث ترجمه بین 35 الی 50 درصد کنکور امسال 100 درصد ...

فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فع ...

تو این فیلم بحث ترجمه رو تموم میکنیم کات فعل رو میگیم نکات قواعدش رو میگیم نحوه حل تست های رجمه رو م ...

فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست ...

تو این قسمت تست های ترجمه از شماره 1 تا 36 رو با هم حل کردیم اما من خواستم اینه که حتما سوالات رو یه ...

فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تس ...

امروز می خوایم تست های ترجمه رو حل کنیم کتاب خیلی سبز تست های ترجمش امروز تموم میشه هرچی تست توی کتا ...

فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، ...

تو جلسه اولمون درس یک سال دهم بحث قواعدش رو با هم مرور میکنیم که تو جلسه اول فقط بحث مفاهیم پایه در ...

فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، ...

تو این جلسه مفاهیم پایه رو باز مرور می کنیم اما تو بحث اسم ها بررسی اسم از لحاظ جنسو تعداد و نکات مر ...

فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، ...

تو جلسه سوم تست ها واژگان و قواعد درس یک دهم رو کامل تحلیل کردیم نکات یه بار دیگه مرور کردیم، بچه ها ...

فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، ...

تو جلسه چهارم قواعد درس دوم ینی بحث عدد رو مطرح میکنیم، بحث عدد خیلی کامله کنکور قرار خیلی محدود بیا ...

فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، ...

تو جلسه پنجم، تمام تست های واژگان و قواعد درس دو دهم که بحث عدد بود رو تحلیل کردیم هم در مورد واژگان ...

فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قس ...

بچه ها فعل های ثلاثی مجرد و مزید یکی از مهم ترین قسمت هایی که تو زبان عربی وجود داره و بچه ها به شدت ...

فیلم جلسه 11 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قس ...

تو این جلسه ادامۀ بحث ثلاثی مزید رو میگیم، نکات بسیار محکمی که توی قواعد جدول ثلاثی مزید هست رو با ه ...

فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قس ...

امروز می خوایم ثلاثی مزید و مجرد که بحثش بسیار کامل بوده و تو فیلم های قبلی دیدید حتما  می خوایم امر ...

فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسم ...

قواعد درس گنج رو مهم ترین قسمت قواعد زبان عربی پیدا کردن نقش ها کاری که همۀ بچه ها متاسفانه توش ضعف ...

فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسم ...

تو این جلسه ارکان اصلی جملۀ اسمیه مبتدا و خبر انواع خبر، خبر مقدم، مبتدای مؤخر، جملۀ صله، همه رو کار ...

فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسم ...

میریم سراغ ساختار جملۀ فعلیه، اسمیه، معلوم و مجهول بسیار بحث مهمیه درس امروز تست هاش رو با هم میبینی ...

فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول) ...

تو درس هفت نون وقایه، و جار و مجرور رو با هم مورد بررسی قرار میدیم، نون وقایه درس مهمی هستش، حالت ها ...

فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم) ...

امروز می خوایم ساختار نون وقایع و جار و مجرور هم تست های قواعد هم تست های واژگان رو حل کنیم درس هفتم ...

فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول) ...

تو این درس می خوایم قواعد درس هشتم سال دهم به نام جامد مشتق بحث بسیار مهمی هستش به ظاهر سادست اما در ...

فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم) ...

می خوایم امروز با هم قواعد درس هشتم به همراه واژگان و تستش رو ببنید ساختار جامد و مشتق اسم فاعل، اسم ...

فیلم جلسه 20 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت او ...

امروز قواعد درس اول سال یازدهم رو شروع کردیم، ادامۀ بحث جامد و مشتق، راجع به اسم فاعل، اسم مفعول و ا ...

فیلم جلسه 21 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت دو ...

تست های واژگان و قواعد درس اول از سال یازدهم رو هم حل کردیم تحلیل کردیم، حتماً این فیلم رو نگاه کنید ...

فیلم جلسه 22 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت او ...

توی این درس، راجع به ساختار شرط صحبت می کنیم، درس بسیار مهمیه، هم نکات قواعدی مهم داره هم نکات ترجمه ...

فیلم جلسه 23 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت دو ...

 امروز میخوایم تست های واژگان و قواعد درس دوم رو با هم تحلیل کنیم، توی قواعد بازم نکات اضافه بر سازم ...

فیلم جلسه 24 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت او ...

بحث معرفه نکره بسیار بحث مهمیه، هم از نظر قواعدی، به ویژه از نظر ترجمه ای که همۀ نکاتشو گفتیم، یه کو ...

فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دو ...

امروز میخوایم با هم تست های واژگان و قواعد درس سوم از سال یازدهم رو حل کنیم، تست های بسیار مهم، هم ت ...

فیلم جلسه 26 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت ...

امروز راجع به جملۀ وصفیه صحبت می کنیم، قواعد درس چهارم سال یازدهم بسیار مهمه، بازم از اون بحثایی که ...

فیلم جلسه 27 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت ...

توی این فیلم تست های واژگان و قواعد درس چهارم سال یازدهم رو با هم حل میکنیم، حتماً توصیه میکنم ابتدا ...

فیلم جلسه 28 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم ( ...

قواعد درس 5 و 6 یازدهم رو با هم براتون میگم، اعراب فعل مضارع، حروف ناصبه، حروف جازمه، بحث بسیار مهمی ...

فیلم جلسه 29 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم ( ...

میخوایم تو این کلیپ تست های درس 5 و 6 سال یازدهم رو حل کنیم، هم توی واژگان هم توی قواعد تست های بسیا ...

فیلم جلسه 30 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت ا ...

بچه ها امروز راجع به فعل های ناقصه صحبت می کنیم، فعل های ناقصه توی زبان عربی هم تو ترجمه هم تو قواعد ...

فیلم جلسه 31 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت د ...

توی این قسمت میخوایم تست های واژگان و قواعد درس هفتم از سال یازدهم رو با هم تحلیل کنیم، بحث های بسیا ...

فیلم جلسه 32 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت ا ...

توی این فیلم قواعد درس اول سال دوازدهم، بررسی انواع نواسخ، حروف مشبةٌ بالفعل که ما بهش میگیم حروف مش ...

فیلم جلسه 33 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت د ...

امروز میخوایم تست های قواعدی و واژگان درس یک از سال دوازدهم رو حل کنیم، بترکونه تست هاش، نکات فوق ال ...

فیلم جلسه 34 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت ا ...

درس دوم از سال دوازهم، حال، جملۀ حالیه، قید حال در زبان عربی، تفاوتاش با صفت، بحث بسیار مهمیه، حتماً ...

فیلم جلسه 35 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت د ...

بچه ها امروز میخوایم تست های قواعد و واژگان درس دوم از سال دوازدهم رو با هم حل کنیم، تست های بسیار م ...

فیلم جلسه 36 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت ا ...

درس 3 دوازدهم قواعد حصر و مستثنی بسیار پر نکته تازه تو نظام جدید نکاتش رو کم کردن ولی باز هم نکته دا ...

فیلم جلسه 37 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت د ...

امروز می خوایم تست های قواعد و واژگان درس 3 دوازدهم رو حل کنیم توصیه اکیدی دارم تست هاش رو حتما بینی ...

فیلم جلسه 38 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت ...

امروز می خوایم قواعد درس چهارم درس دوازدهم رو کار کنیم مفعول مطلق ترجمش بسیار نکات کلیدی داره قواعدش ...

فیلم جلسه 39 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت ...

امیدوارم امروز بتونیم تست های درس چهار دوازدهم رو بتونیم با هم عالی حل کنیم بحث سنگینی نیست مخصوصا ا ...

فیلم جلسه 40 - درک مطلب

امروز می خوایم با هم درک مطلب های کنکور سال 96 و 97 رو حل کنیم دونه به دونه ترجمه کنیم تحلیل کنیم و ...

فیلم جلسه 41 - حل آزمون جامع(1)

امروز می خوایم بریم سراغ حل آزمون های جامع دیگه ما همه چیز رو خوندیم همه چیز رو کار کردیم، یه آزمون ...

فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)

امروز می خوایم با هم آزمون جامع دوم رو حل کنیم البته اول قول بدین شما حل کنید بعش با من تحلیل کنید د ...