فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد

می خوایم امروز با هم قواعد درس هشتم به همراه واژگان و تستش رو ببنید ساختار جامد و مشتق اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه بحث بسیار مهمه امیدوارم که استفاده خوبی از این فیلم داشته باشید