فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، بررسی نقش ها در جملۀ اسمیه

تو این جلسه ارکان اصلی جملۀ اسمیه مبتدا و خبر انواع خبر، خبر مقدم، مبتدای مؤخر، جملۀ صله، همه رو کار کردیم به ویژه ترکیب های وصفی، اضافی ترکیب های تلفیقی، ضمیر، اسم ال دار ، و . . .این ها رو گفتم که فیلم رو کامل ببنید هر کسی که می خواد عربی بالا بزنه باید این فیلم رو با دقت نگاه کنه چون رکن ها و نقش های اصلی جمله و جانبی جمله رو کامل با اعراب هاش توضیح دادم