فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد

امروز می خوایم ثلاثی مزید و مجرد که بحثش بسیار کامل بوده و تو فیلم های قبلی دیدید حتما  می خوایم امروز تست حل کنیم، تست قواعد، واژگان، قواعد مهمش تو تست آشنا بشید و واژگانش هم که بسیار مهمه حتما با من همراه باشید