فیلم ها تورق سریع زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 15 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت سوم)