فیلم ها تورق سریع زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

Loading
تورق سریع فصل اول: دیروز، امروز و فردا

فیلم جلسه 1 - تورق سریع فصل اول: دیروز، امرو ...

شامل : مقدمه (پیش گفتار)، گفتار1: زیست شناسی چیست؟ ، گفتار2: زیست شناسی نوین، گفتار3: زیست شناسی در ...
تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب و مواد (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار1: یاخته و بافت جانوریفیلم های مرتبط:صفر تا صد زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسات 3 تا 7کارگاه ن ...
تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب و مواد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار2: ساختار و عملکرد لوله گوارشفیلم های مرتبط:صفر تا صد زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسات 8 تا 14 ...
تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب و مواد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار3: جذب و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب و مواد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار4: تنوع گوارش در چانداران
تورق سریع فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - تورق سریع فصل سوم: تبادلات گاز ...

گفتار1: سازو کار دستگاه تنفسی در انسان
تورق سریع فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - تورق سریع فصل چهارم: گردش مو ...

گفتار4: تنوع گردش مواد در جانداران
تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسم ...

گفتار۲: فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن
تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت سوم)

فیلم جلسه 15 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسم ...

گفتار3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
تورق سریع فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - تورق سریع فصل ششم: از یاخته ت ...

گفتار1:  ویژگی های یاخته گیاهی
تورق سریع فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - تورق سریع فصل هفتم: جذب و انت ...

 گفتار2: جانداران موثر در تغذیه گیاهی
تورق سریع فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 21 - تورق سریع فصل هفتم: جذب و انت ...

گفتار3: انتقال مواد در گیاهان 

فیلم جلسه 15 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت سوم)