فیلم جلسه 9 - تورق سریع فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)

جلال موقاری
جلال موقاری

تورق سریع زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

گفتار1: قلب

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها تورق سریع زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 1 - تورق سریع فصل اول: دیروز، امرو ...

شامل : مقدمه (پیش گفتار)، گفتار1: زیست شناسی چیست؟ ، گفتار2: زیست شناسی نوین، گفتار3: زیست شناسی در ...

فیلم جلسه 3 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار2: ساختار و عملکرد لوله گوارش

فیلم جلسه 4 - تورق سریع فصل دوم: گوارش و جذب ...

گفتار3: جذب و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

فیلم جلسه 6 - تورق سریع فصل سوم: تبادلات گاز ...

گفتار1: سازو کار دستگاه تنفسی در انسان

فیلم جلسه 12 - تورق سریع فصل چهارم: گردش مو ...

گفتار4: تنوع گردش مواد در جانداران

فیلم جلسه 14 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسم ...

گفتار۲: فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

فیلم جلسه 15 - تورق سریع فصل پنجم: تنظیم اسم ...

گفتار3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فیلم جلسه 16 - تورق سریع فصل ششم: از یاخته ت ...

گفتار1:  ویژگی های یاخته گیاهی

فیلم جلسه 20 - تورق سریع فصل هفتم: جذب و انت ...

 گفتار2: جانداران موثر در تغذیه گیاهی

فیلم جلسه 21 - تورق سریع فصل هفتم: جذب و انت ...

گفتار3: انتقال مواد در گیاهان