فیلم ها تورق سریع زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - تورق سریع فصل اول: دیروز، امروز و فردا

لینک های مستقیم دانلود این فیلم