فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، تست های جمع بندی فصل اول (قسمت اول)

محسن معینی
محسن معینی

صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

امروز قسمت اولِ تست های جمع بندی فصل اول سال دوازدهم رو با هم حل خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

ما تو این جلسه میخوایم پاک کننده های صابونی را تدریس کنیم و به اتمام برسونیم، پاک کننده های غیرصابون ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز میخوایم پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها، کلوئید و سوسپانسیون رو بگیم خدمت شما، به علاوه اینک ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این جلسه می خوایم پاک کننده های خورنده، اسید و باز و رسانایی الکتریکی محلول ها رو بررسی کنیم

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرست ...

امروز می خوایم درجه یونش و ثابت یونش، تعادل و ثابت تعادل، ثابت یونش و قدرت اسیدی رو تو این جلسه تدری ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این قسمت میخوایم pH، عملکرد شوینده های خورنده، خودیونش آب و پیوند بازندگی که در مورد شیرۀ معده و ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

در این قسمت میخوایم تمرینات دوره ای پایان فصل اول رو براتون حل کنیم.

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز قسمت اولِ تست های جمع بندی فصل اول سال دوازدهم رو با هم حل خواهیم کرد.

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز باقی تست های جمع بندی فصل یک شیمی سال دوازدهم رو با هم تمومش می کنیم.

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم فصل دو الکتروشیمی رو شروع کنیم با واکنش های اکسایش و کاهش و گونه های کاهنده و اکسنده ...

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم جدول پتانسیل کاهشی و سلول های گالوانی یا سلول های الکتروشیمیایی رو درس بدیم خدمت شما.

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تو این جلسه یه مقداری راجع به عنصر لیتیم، فلز لیتیم و سلول های سوختی صحبت کنیم.

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز عدد اکسایش، تغییر عدد اکسایش، تشخیص واکنش های اکسایش و کاهش و تشخیص اکسنده و کاهنده رو با استف ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تفاوت و تشابه سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت آب، برقکافت سدیم کلرید مذاب یا Na ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز استخراج منیزیم از آب دریا، خوردگی و بخش اول راه های جلوگیری از خوردگی رو میخوایم خدمت شما تدری ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

در این جلسه می پردازیم به توضیح ادامۀ مبحث راه های جلوگیری از خوردگی و حلبی، آبکاری، استخراج آلومینی ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

امروز تمرینات دوره ای پایان فصل دوم، الکتروشیمی کتاب دوازدهم رو براتون حل میکنیم

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سه رو میخوایم شروع کنیم، تو قسمت اولش: جامدها، انواع جامدها که شامل جامد مولکولی، کوالانسی، جامد ...

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث گرافیت، الماس و گرافن و ویژگی های این ها رو با هم بررسی کنیم.

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز سازه های یخی که بحث یخ و سلیس تفاوت ها و تشابه هاش رو میگیم رفتار مولکول ها با توجه به نوع پیو ...

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق از ...

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث ترکیبات یونی، کاتیون ها، آنیون ها، عدد کوئوردیناسیون و روند بررسی تغییرات شعاع اتم ...

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز چگالی بار یون و آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور رو میخوایم بگیم و مقایسات ترکیبات یونی رو تو این دو ...

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

جلسۀ قبل انرژی فروپاشی شبکۀ بلور و چگالی یون ها رو گفتیم، امروز یه کلیپ از انرژی فروپاشی شبکۀ بلور ب ...

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز جامدات فلزی و ویژگی هاشون، رنگ نماد زیبایی، رنگ های مختلف و فلز تیتانیوم رو خدمت شما تدریس می ...

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

توی جلسۀ قبل، جامدات فلزی، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم رو درس دادیم، با واکنش وانادیوم و روی. امروز ...

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث آلودگی هوا، آلاینده های هوا و نمودارهای مربوطه رو بررسی کنیم.

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث انرژی فعال سازی و کاتالیزگر و تمام ریزه کاری ها و نکاتش رو خدمت شما تدریس کنیم.

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم مبدل های کاتالیستی در خودروهای بنزینی و دیزلی، معادلات و نمودارها و سؤالاتش رو تدریس ک ...

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز بهره وری در کشاورزی، تعادل و ثابت تعادل رو دو سری از مسائلش که راحت تره رو میخوایم حل بکنیم، م ...

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز برای دومین جلسه مسائل ثابت تعادل رو میخوایم بکنیم که باز هم تموم نمیشه، سری سوم مسائل که غلظت ...

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز آخرین سری از مسائل ثابت تعادل رو حل می کنیم با هم، اصل لوشاتلیه رو شروع می کنیم، تغییرات غلظت، ...

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

اصل لوشاتلیه رو در جلسۀ قبل گفتیم، عوامل مؤثر بر تعادل در مورد غلظت، حجم و فشار در جلسۀ قبل گفته شد، ...

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

تو این جلسه میخوایم ارزش فناوری های شیمیایی، گروه های عاملی و ساخت بطری های پلاستیکی یا پلی اتیلن تر ...

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

در جلسۀ گذشته کتاب درسی رو تموم کردیم، فقط چند تا دونه تست از ارزش های فناوری شیمی و تمرینات دوره ای ...