فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 17 - درس پنجم پایه دهم (همۀ رشته ها) (قسمت دوم)، تست های انواع جمله

لینک های مستقیم دانلود این فیلم