فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم)

جلال موقاری
جلال موقاری

صفر تا صد زیست یازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

 امروز ادامه میدیم بحث هیپوفیز پیشین رو هورمون پرولاکتین رو با هم بررسی می کنیم هورمون های محرک رو خدمتتون عرض می کنم و بعد میریم سراغ هیپوفیز تسکین و نکات هورمون اکسی توسین

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد زیست یازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول) ...

امروز استارت میزنیم زیست یازدهم رو تو این کلیپ مباحث پایه ای رو بیشتر با هم صحبت می کنیم، نکاتی رو م ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

این جلسه بحث نوروگلیا، وظایفش و انواع نوروگلیا رو با هم و بحث مهم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررس ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم) ...

این جلسه یه جلسه بسیار کامل از تمام نکات و شکل انواع نورون بر اساس عملکرد حسی، حرکتی و رابط هرچی نکت ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهار ...

جلسه امروز جلسه خیلی مهمی هستش چون مقدمات بحث پتانسیلی رو مطح می کنه، کلا نکات پتانسیل رو درکی هستند ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم ...

این جلسه متن بحث پتانسیل رو روش شروع می کنیم به توضیح دادن متنش رو کامل بررسی می کنیم ببرسی نکات بهت ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم) ...

این جلسه متن بحث پتانسب عمل رو با هم می خونیم وضعیت کانال ها رو ریز به ریز اصلا مقایسه این کانال ها ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم ...

امروز تو این جلسه که در خدمتتون هستم صحبت می کنیم در مورده گره رانویه و بحث کامل MS رو داریم که انشا ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم ...

امروز آخرین جلسه گفتار یک هست و گفتار یک رو امروز تموم میکنیم بحث مهمه سیناپسبحث اصلی این جلسمون هست ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم) ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو و شروع می کنیم که دستگاه عصبی دو بخش داره و صحبت می کنیم در مورد بخش ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم ...

 امروز اون شکل درجه یکه بحث عوامل محافظت از پرده های مننژ رو با هم تحلیل می کنیم  و بحث مغز رو شروع ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یاز ...

امروز بحث قشر چین خورده مخ رو داریم، بحث مخ رو امروز به طور کلی تموم می کنیم و بحث ساقه مغز رو شروع ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوا ...

این جلسه صحبت هایی که باهاتون دارم در رابطه با بصل النخاع، پل مغزی، مخچه، تالاموس  در رابطه با این م ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیز ...

اين جلسه بحث ىستگاه لمیبیک  رو داریم، بحث اعتیاد، بحث الکل رو خدمتتون عرض خواهم کرد

فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چها ...

امروز تحلیل فعالیت تشریح مغز رو با هم شکل هاش رو بررسی میکنیم این کلیپمون بچه ها دو بخش میشه بخش اول ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پان ...

امروز بحث نخاع رو با هم شروع می  کنیم، انواع عصب رو خدمتتون میگم و شکل نخاع رو با هم تحلیل می کنیم 

فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانز ...

این جلسه میریم سراغ بحث دستگاه عصبی محیطی، نکاتشو باز میکنیم، بحث پیکری و خودمختار و یک نمودار کلی م ...

فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفد ...

امروز جلسه كامل ىاريم از تحليل شكل انعكاس نخاعی، عقب کشیدن دست که با تمام نکاتش خئمتتون عرض می کنم 

فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجد ...

امروز فصل یک رو باهم میبندیم و نکات پایانی فصل یک رو خدمتتون میگم بحث خود مختار و بحث عصبی جانوری رو ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفت ...

امروز شروع می کنیم فصل درجه یک حواس فصل دو رو و مباحث مقدماتی بحث گیرنده ها رو، بحث حواث رو خدمتتون ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم بحث گیرنده ها رو و اون شکل درجه گیرنده فشار که همون صفحه اول گفتار یک هستش باهم بر ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفت ...

امروز تا پایان گفتار یک متن رو با هم بررسی می کنیم تمام نکانتش رو خدمتتون میگم یه نمودار درجه یک هم ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گ ...

امروز اون تحلیل اون دو تا شکل درجه یک گفتار یک رو داریم و امروز دیگه پرونده گفتار یک فصل دو بسته میش ...

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گف ...

امروز گفتار دو رو شروع میکنیم بحث حواس ویژه رو و بینایی رو استارتشو میزنیم، سعی کنید این کلیپ رو رو ...

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم بحث چشم رو، شبکه رو خدمتتون میگم مسیر نور رو میگم از قرنیه تا شبکیه، لکه زرد رو خد ...

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، حو ...

امروز مقایسه سلول گیرنده نوری استوانه ای و مخروطی رو داریم و تحلیل شکلش رو داریم و بحث تطابق رو با ت ...

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گف ...

امروز بحث نزدیک بینی و دوربینی رو کامل با تمام نکاتش براتون عرض می کنم 

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم ادامه بیماری های چشم رو و بحث پیر چشمی اینا همه رو براتون توضیح میدم، فعالیت رو با ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفت ...

این جلسه تحلیل اون دو تا شکلی هست که بهتون قول داده بودم باز هم تاکید میکنم دیدن کلیپ این جلسه برای ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، ...

امروز بحث گوش رو شروع می کنیم و تمام نکات مربوط به بحث شنوایی در گوش رو خدمتتون عرض می کنم و شکل هاش ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، ...

امروز بحث تعادل در بخش دهلیزی گوش بحث بویایی در بینی و بحث چشایی رو کامل با تمام نکاتش خدمتتون عرض م ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، ...

امروز شروع میکنیم فتار سه رو و بحث ماهی داریم امروز کلا و آخر همین گفتا فعالیت هشت اون هم بحث مغز ما ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، ...

امروز آخرین جلسه از گفتار سه و آخرین جلسه فصل دوم هست ینی امروز فصل دوم تموم میشه تو این جلسه بحث ها ...

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ا ...

امروز فصل سه گفتار 1  رو شروع می کنیم بحث اسکلت بخش بندیش رو بخش محوری و بخش جانبی رو خدمتتون میگم و ...

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

این جلسه کامل شکل درجه یک ابتدای گفتار یکمون که جلسه قبلی یه توضیحاتی ازش داده بودیم این جلسه کامل ش ...

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت س ...

امروز تو این جلسه بحث اعمال استخوان ها و انوع استخوان ها رو خدمتتون میگم و تمام نکاتش رو خدمتتون عرض ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چ ...

امروز بحث مهم ساختار استخوان با تحلیل شکلش با تمام نکاتش خدمتتون عرض خواهم کرد

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پ ...

امروز بحث تشکیل و تحخریب استخوان ها در خدمتتون هستم و تحلیل می کنیم فعالیت این بحث رو که مرتبط با بح ...

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ش ...

امروز بحث درجه یک مفصل رو داریم که با تمام نکاتش خدمتتون میگم البته تحلیل شکلش رو میذاریم برای جلسه ...

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ه ...

این جلسه شکل درجه یک بحث مفصل ور با هم تحلیل میکنیم تمام نکاتش رو خدمتتون عرض می کنم یه دو تا بیشتر ...

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ه ...

امروز استارت می زنیم گفتار دو بحث ماهیچه ها رو شکلش رو با هم تحلیل می کنیم و بحث ماهیچه مهم دو سر با ...

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ن ...

امروز ادامه میدی بحثمون رو، وظایف ماهیچۀ اسکلتی رو بهتون توضیح میدم، جلوتر با ساختار ماهیچۀ اسکلتی آ ...

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

امروز بحث مهم و درجه یک مکانیسم انقباض ماهیچه ها رو داریم، تحلیل شکل روش داریم و یه نمودار درجه یک ه ...

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ی ...

امروز بحث توقف انقباض یا تامین انرژی انقباض رو با تمام نکاتش خدمتتون عرض می کنم

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

امروز بحث انواع یاخته ماهیچه ای رو و مقایسه اون ها رو داریم و بحث حرکت در جانوران

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قس ...

 بسم الله الرحمن الرحیم  خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم امروز استارت میزنیم فصل چهارم رو بحث هورمو ...

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قس ...

امروز گفتار یک فصل چهار تموم میشه نکات تکمیلی هورمون رو خذمتتون میگم و بحث غده های درون ریز رو در ای ...

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز استارت می زنیم گفتار 2 فصل چهارم رو بحث غده های درون ریز رو مطرح می کنیم بحث هیپوفیز اولین غده ...

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز ادامه میدیم بحث هیپوفیز پیشین رو هورمون پرولاکتین رو با هم بررسی می کنیم هورمون های محرک رو خ ...

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز بحث درجه یک تیروئید رو داریم با تمام نکات خدمتتون عرض خواهم کرد

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز بحث کم کاری و پرکاری تیروئید رو داریم  در موردش صحبت می کنیم از غدد دیگر  تیروئید

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز بحث غده فوق کلیه رو داریم بخش قشری و بخش مرکزی بحس پانکراس رو داریم و بحث درون ریز پانکراس جزا ...

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز ابتدا بحث دیابت نوع 1 و نوع 2 از هر کدوم یه نمودار خدمتتون میکشم توضیحی خواهیم داد و بعد مقایس ...

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

بسم الله الرحمن الرحیم امروز فصل ۴ تموم میشه مباحثی که خدمتتون عرض  می‌کنم تنظیم بازخوردی مثبت و منف ...

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، ...

 امروز استارت میزنیم فصل ۵ بحث ایمنی گفتار ۱ رو شروع می کنیم جملات دو سمتی داره که خدمتتون عرض می کن ...

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، ...

امروز گفتار یک فصل ۵ توم میشه و در آخر یک جمع‌بندی از مکانیزم های دفاعی غیر اختصاصی خط اول با هم بری ...

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، ...

 امروز گفتار دو فصل ۵ رو با هم شروع میکنیم و خط دوم چون خودش پنج مکانیزم داره ما اولین مکانیزم خط دو ...

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، ...

امروز بحث گلبول های سفید رو باهم داریم 

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، ...

امروز مکانیزم و فرایند عملکردی یاخته کشنده طبیعی رو براتون کاملا تشریح می کنم و بعد میریم سراغ پروتئ ...

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، ...

امروز پاسخ التهابی و پاسخ دمایی یا همون تب رو داریم و امروز گفتار 2 فصل پنج تموم میشه 

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، ...

تو این جلسه گفتار سه فصل پنج رو شروع می کنیم دفاع اختصاصی و در این جلسه من نکات مقدماتی این بحث رو خ ...

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، ...

تو این قسمت میریم سراغ نحوه شناسایی لنفوسیت ها که بحث مهمی هم هست و بعد شروع می کنیم بحث نحوۀ عملکرد ...

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گف ...

در این جلسه می خوایم کامل می پردازیم به روش های مقابله ای لنقوسیت های B  و بحث پادتن

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گ ...

امروز خیلی کامل میرسیم به بحث لنفوسیت T و فعالیت هفت رو هم با هم بررسی می کنیم 

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم) ...

امروز کامل می پردازیم به پاسخ ایمنی اولی و ثانویه در دفاع اختصاصی

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم ...

در این جلسه به طور کامل به بحث ایدز میپردازیم

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم) ...

امروز فصل پنج هم تموم میشه و آخرین قسمت از فصل پنجم هست ه بحث حساسیت و ایمنی در جانوران رو با نکاتش ...

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

امروز استارت میزنیم فصل مهم و درجه یک شیش رو نکات مقدماتی و نکات مهمی رو در این جلسه بهتون میگم برای ...

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز ادامه میدیم بحث زیبا و درجه یک خودمون رو مبحثی مثل نوکلئوزوم و کروماتین 

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

امروز گفتار یک تموم میشه مباحث گفتار یک رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم 

فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

امروز استارت میزنیم گفتار2 فصل شش رو صحبت های مقدماتی بحث میتوز رو خدمتتون عرض خواهم کرد 

فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پن ...

امروز جلسه خیلی مهمی داریم مراحل میتوز رو مرحله به مرحله با هم بررسی می کنیم 

فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

امروز بحث سیتوکینز یا همون تقسیم سیتوپلاست رو داریم و بحث عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته 

فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هف ...

امروز بحث نقاط وارسی رو داریم و یحث انواع تومور

فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هش ...

امروز ادامه میدیم بحث رو اون دو تا تیتر که از کلیپ قبلی مونده بود رو توضیح میدم

فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نه ...

امروز گفتار دو فصل شش هم تموم میشه بحث سرطان و درمان سرطان و نکات سرطان رو خدمتتون میگم و بحث مرگ بر ...

فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ده ...

امروز استارت میزنیم گفتار سه رو و مبحاث مقدماتی بحث میوز رو قدمتتون میگم

فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یا ...

امروز بحث میوز یک رو داریم، مراجل میوز یک و تمام نکات مربوط به میوز یک 

فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز بحث میوز دو رو خدمتتون می خوام بگم یه جمع بندی از میوز بهتون میگم و بعد میریم پای تخته تفاوت و ...

فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سی ...

این جلسه به طور کامل با هم بررسی می کنیم مباحث سانتریلی  رو نکات مرحله و تعداد تقسیم رو  بهتون بگم

فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

این جلسه کامل می پردازیم به پلی پلونیدی شدن 

فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پا ...

امروز آخرین قسمت فصل شش رو میگم و بحث با هم ماندن کروموزم ها رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم 

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول ...

امروز استارت میزنیم فصل مهم هفتم رو بحث تولید مثل نکات مقدماتی دستگاه تولید مثل مردان رو بهتون میگم 

فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم ...

امروز بحث درجه یک اسپرم زایی رو داریم 

فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم ...

امروز متن خوانی بحث اسپرم زایی رو داریم و بررسی ساختار اسپرم

فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

امروز بحث مهم اندام های ضمیمه رو داریم پرستات و وزیکول  سمینال رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم

فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنج ...

امروز تحلیل شکل های گفتار یک رو داریم که کلیپ کلیپ مهمی هستش چون رو شکل ها هستیم و شکل هاش رو ریز به ...

فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم ...

امروز گفتار1 فصل هفت تموم میشه یه جمع بندی کلی ابتدا کلیپ براتون دارم و بعدش میریم آخرین بحثمون که ب ...

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفت ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو فصل هفت رو بحث های مقدماتی رو خدمتتون میگم با تخمدان ها آشنا میشید و ...

فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشت ...

امروز ادامه میدیم مبحثمون رو  و آشنا میشیم با قسمت های دیگر دستگاه تناسلی در خانم ها 

فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم ...

این جلسه کامل می پردازیم به بحث تخمک زایی 

فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم ...

امروز ادامه میدیم بحثمون رو و واردبحث چرخه تخمدان و چرخه رحمی میشیم نکات نکات بسیار مهمی هستش اما خو ...

فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یاز ...

امروز ادامه میدیم مباحث چرخۀ تخمدانی صحبت می کنیم در رابطه با هورمون استروژن و پروژسترون LH , FSH ، ...

فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوا ...

امروز متن خوانی گفتار2 رو تموم می کنیم

فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیز ...

از این جلسه شروع می کنیم تحلیل و بررسی جزوه دورۀ جنسی در زنان

فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

این جلسه کاملا با هم بررسی می کنیم روز 14 هنگام عمل تخمگذاری 

فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پان ...

تو این جلسه به طور کامل هفت روز هفت روز چهارم رو با هم بررسی می کنیم 

فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شان ...

امروز مفصل یه سری مقایسه هایی داریم مرحلۀ فولیکولی و لوتئال

فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفد ...

امروز جزوۀ گفتار2 فصل هفت رو داریم و به طور کامل نکات گفتار2 فصل هفت تموم میشه صحبت هایی میکنیم در م ...

فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجد ...

امروز استارت میزنیم گفتار3 رو و نقاط ابتدایی بحث لقاح رو خدمتتون میگم

فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ن ...

امروز بحث لقاح رو شروع میکنیم تحلیل شکل فرایند لقاح رو کامل با هم بررسی می کنیم 

فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز صحبت می کنیم از وقایع پس از لقاح بلاستوسیست، تروفوپلاست و ... را براتو توضیح میدم

فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز مباحثمون رو ادامه میدیم بحث جایگزینی و تحلیل شکل صفحه 14 رو براتون توضیح میدم 

فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ب ...

امروز بحث چند قلویی رو همسان و نا همسان با تمام نکاتش خدمتتون میگم

فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ب ...

امروز بحث ناباروری رو داریم و بحث کنترل ورود و خروج مواد در جفت 

فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

این جلسه جلسه خیلی مهمی هستش از این نظر که نکاتی که با هم داشتیم در گفتار1 و گفتار2 و همین مباحث ابت ...

فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز گفتار3 تموم میشه نکات پایانیش رو خدمتتون میگم زایمان رو داریم بحث سونوگرافی رو داریم 

فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

گفتار4 رو باهم شروع می کنیم نکات مربوط به لقاح رو داخلی لقاح خارجی و بحث نر ماده رو خدمتتون میگم

فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز فصل هفتم رو تموم میکنیم، مباحثی که اینجا بهتون میگم، بحث بکرزایی هست و بحث حفاظت و تغذیۀ جنین.

فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز استارت میزنیم فصل هشتم گفتار 1 رو، تولید مثل غیرجنسی و روش هایی رو با هم میبینیم، روش های تکثی ...

فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار یک تموم میشه، مباحث پایانی این گفتار رو خدمتتون میگم و نکاتی مربوط به ساقۀ تخصص یافته ای ...

فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار2 رو با هم شروع می کنیم مباحثی داریم از ساختار گل ینی گلبرگ کاسبرگ، پرچم کامل با هم بررسی ...

فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز به طور کامل بحث میکنیم نحوه تشکیل یاخته جنسی نر که همون اسپرم هستش در نهان دانگان 

فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز باهم بحث می کنیم نحوه تشکیل گامت ماده در بخش مادگی گیاه نهان دانه 

فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحث کاملی می کنیم از گرده افشانی و لقاح و بحث لقاح مضاعف و دوتایی در نهان دانگان رو داریم

فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار2 فصل هشت رو هم تموم میکنیم نکاتی که دراین جلسه با هم مطرح می کنیم مسائل سری کروموزومی هس ...

فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار 3 رو با هم شروع میکنیم بحث های لپه ها رو خدمتتون میگم بحث رویان رو خدمتتون میگم در مجموع ...

فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم؛ رویش زیر زمینی و رویش رو زمینی به طور کلی امروز بحث مفصل میکنیم در رابط ...

فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحث میوه رو داریم یه جمع بندی مفصل از مباحثمون

فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز فصل هشتم هم تمومش می کنیم مباحثی داریم مثل میوه بدونه دانه، چگوگی تشکیلش رو با هم بررسی می کنی ...

فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز فصل نه گفتار یک رو با هم شروع میکنیم، مباحث مقدماتی رو داریم از آزمایش داروین، بعدش کشفِ مادۀ ...

فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز مفصل اکسین ها و سیتوکنین ها رو با هم بررسی می کنیم.

فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز بحث چیرگی رأسی رو خدمتتون توضیح میدم و بحث جیبرلین هارو با تمام نکاتش خدمتتون میگم.

فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز گفتار یک تموم میشه، نکاتی که در رابطه با اون دو تنظیم کنندۀ دیگر یعنی آبسیزیک اسید و اتیلن هست ...

فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز استارت می زنیم گفتار2 فصل نه رو بحث پاسخ به محیط رو داریم در این گفتار و پاسخ به نور پاسخ به د ...

فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز بحثمون رو در گفتار2 ادامه میدیم بحث پاسخ به تماس رو داریم و میریم سراغ مکانیزم های دفاعی گیاها ...

فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

آخرین قسمت زیست یازدهم رو امروز براتون ضبط می کنم و امروز تاب زییست یازدهم تموم میشه