فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ شیمی (قسمت دوم)، سلول گالوانی و جدول پتانسیل کاهشی

محسن معینی
محسن معینی

صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

امروز می خوایم جدول پتانسیل کاهشی و سلول های گالوانی یا سلول های الکتروشیمیایی رو درس بدیم خدمت شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) معینی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

ما تو این جلسه میخوایم پاک کننده های صابونی را تدریس کنیم و به اتمام برسونیم، پاک کننده های غیرصابون ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز میخوایم پاک کننده های غیرصابونی، محلول ها، کلوئید و سوسپانسیون رو بگیم خدمت شما، به علاوه اینک ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این جلسه می خوایم پاک کننده های خورنده، اسید و باز و رسانایی الکتریکی محلول ها رو بررسی کنیم

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرست ...

امروز می خوایم درجه یونش و ثابت یونش، تعادل و ثابت تعادل، ثابت یونش و قدرت اسیدی رو تو این جلسه تدری ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

تو این قسمت میخوایم pH، عملکرد شوینده های خورنده، خودیونش آب و پیوند بازندگی که در مورد شیرۀ معده و ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

در این قسمت میخوایم تمرینات دوره ای پایان فصل اول رو براتون حل کنیم.

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز قسمت اولِ تست های جمع بندی فصل اول سال دوازدهم رو با هم حل خواهیم کرد.

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول ها در خدمت تند ...

امروز باقی تست های جمع بندی فصل یک شیمی سال دوازدهم رو با هم تمومش می کنیم.

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم فصل دو الکتروشیمی رو شروع کنیم با واکنش های اکسایش و کاهش و گونه های کاهنده و اکسنده ...

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز می خوایم جدول پتانسیل کاهشی و سلول های گالوانی یا سلول های الکتروشیمیایی رو درس بدیم خدمت شما.

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تو این جلسه یه مقداری راجع به عنصر لیتیم، فلز لیتیم و سلول های سوختی صحبت کنیم.

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز عدد اکسایش، تغییر عدد اکسایش، تشخیص واکنش های اکسایش و کاهش و تشخیص اکسنده و کاهنده رو با استف ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز میخوایم تفاوت و تشابه سلول های گالوانی و الکترولیتی، برقکافت آب، برقکافت سدیم کلرید مذاب یا Na ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایۀ ...

امروز استخراج منیزیم از آب دریا، خوردگی و بخش اول راه های جلوگیری از خوردگی رو میخوایم خدمت شما تدری ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

در این جلسه می پردازیم به توضیح ادامۀ مبحث راه های جلوگیری از خوردگی و حلبی، آبکاری، استخراج آلومینی ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه، در سای ...

امروز تمرینات دوره ای پایان فصل دوم، الکتروشیمی کتاب دوازدهم رو براتون حل میکنیم

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سه رو میخوایم شروع کنیم، تو قسمت اولش: جامدها، انواع جامدها که شامل جامد مولکولی، کوالانسی، جامد ...

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث گرافیت، الماس و گرافن و ویژگی های این ها رو با هم بررسی کنیم.

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز سازه های یخی که بحث یخ و سلیس تفاوت ها و تشابه هاش رو میگیم رفتار مولکول ها با توجه به نوع پیو ...

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، تشخیص قطبیت به روش کتاب، تولید برق از ...

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز میخوایم بحث ترکیبات یونی، کاتیون ها، آنیون ها، عدد کوئوردیناسیون و روند بررسی تغییرات شعاع اتم ...

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز چگالی بار یون و آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور رو میخوایم بگیم و مقایسات ترکیبات یونی رو تو این دو ...

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

جلسۀ قبل انرژی فروپاشی شبکۀ بلور و چگالی یون ها رو گفتیم، امروز یه کلیپ از انرژی فروپاشی شبکۀ بلور ب ...

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

امروز جامدات فلزی و ویژگی هاشون، رنگ نماد زیبایی، رنگ های مختلف و فلز تیتانیوم رو خدمت شما تدریس می ...

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، ...

توی جلسۀ قبل، جامدات فلزی، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم رو درس دادیم، با واکنش وانادیوم و روی. امروز ...

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث آلودگی هوا، آلاینده های هوا و نمودارهای مربوطه رو بررسی کنیم.

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم بحث انرژی فعال سازی و کاتالیزگر و تمام ریزه کاری ها و نکاتش رو خدمت شما تدریس کنیم.

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز میخوایم مبدل های کاتالیستی در خودروهای بنزینی و دیزلی، معادلات و نمودارها و سؤالاتش رو تدریس ک ...

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز بهره وری در کشاورزی، تعادل و ثابت تعادل رو دو سری از مسائلش که راحت تره رو میخوایم حل بکنیم، م ...

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز برای دومین جلسه مسائل ثابت تعادل رو میخوایم بکنیم که باز هم تموم نمیشه، سری سوم مسائل که غلظت ...

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

امروز آخرین سری از مسائل ثابت تعادل رو حل می کنیم با هم، اصل لوشاتلیه رو شروع می کنیم، تغییرات غلظت، ...

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

اصل لوشاتلیه رو در جلسۀ قبل گفتیم، عوامل مؤثر بر تعادل در مورد غلظت، حجم و فشار در جلسۀ قبل گفته شد، ...

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

تو این جلسه میخوایم ارزش فناوری های شیمیایی، گروه های عاملی و ساخت بطری های پلاستیکی یا پلی اتیلن تر ...

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی ...

در جلسۀ گذشته کتاب درسی رو تموم کردیم، فقط چند تا دونه تست از ارزش های فناوری شیمی و تمرینات دوره ای ...