فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و چهارم)، میدان الکتریکی در داخل رساناها

تو این جلسه میخوایم بحث توزیع بار الکتریکی در یک رسانا رو بررسی کنیم. ببینیم وقتی به یک رسانا بار میدیم، این بار چجوری توی رسانا پخش میشه و در ادامه میخوایم بحث میدان الکتریکی رو در رسانا بررسی کنیم.

آرشآرش