فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گفتار 2: حواس ویژه (قسمت سوم)