فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

Loading
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول) ...

امروز استارت میزنیم زیست یازدهم رو تو این کلیپ مباحث پایه ای رو بیشتر با هم صحبت می کنیم، نکاتی رو م ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

این جلسه بحث نوروگلیا، وظایفش و انواع نوروگلیا رو با هم و بحث مهم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررس ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم) ...

این جلسه یه جلسه بسیار کامل از تمام نکات و شکل انواع نورون بر اساس عملکرد حسی، حرکتی و رابط هرچی نکت ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهار ...

جلسه امروز جلسه خیلی مهمی هستش چون مقدمات بحث پتانسیلی رو مطح می کنه، کلا نکات پتانسیل رو درکی هستند ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم ...

این جلسه متن بحث پتانسیل رو روش شروع می کنیم به توضیح دادن متنش رو کامل بررسی می کنیم ببرسی نکات بهت ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم) ...

این جلسه متن بحث پتانسب عمل رو با هم می خونیم وضعیت کانال ها رو ریز به ریز اصلا مقایسه این کانال ها ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم ...

امروز تو این جلسه که در خدمتتون هستم صحبت می کنیم در مورده گره رانویه و بحث کامل MS رو داریم که انشا ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم ...

امروز آخرین جلسه گفتار یک هست و گفتار یک رو امروز تموم میکنیم بحث مهمه سیناپسبحث اصلی این جلسمون هست ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم) ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو و شروع می کنیم که دستگاه عصبی دو بخش داره و صحبت می کنیم در مورد بخش ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم ...

 امروز اون شکل درجه یکه بحث عوامل محافظت از پرده های مننژ رو با هم تحلیل می کنیم  و بحث مغز رو شروع ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یاز ...

امروز بحث قشر چین خورده مخ رو داریم، بحث مخ رو امروز به طور کلی تموم می کنیم و بحث ساقه مغز رو شروع ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوا ...

این جلسه صحبت هایی که باهاتون دارم در رابطه با بصل النخاع، پل مغزی، مخچه، تالاموس  در رابطه با این م ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیز ...

اين جلسه بحث ىستگاه لمیبیک  رو داریم، بحث اعتیاد، بحث الکل رو خدمتتون عرض خواهم کردفیلم های مرتبط:تو ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چها ...

امروز تحلیل فعالیت تشریح مغز رو با هم شکل هاش رو بررسی میکنیم این کلیپمون بچه ها دو بخش میشه بخش اول ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پان ...

امروز بحث نخاع رو با هم شروع می  کنیم، انواع عصب رو خدمتتون میگم و شکل نخاع رو با هم تحلیل می کنیم ف ...
فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانز ...

این جلسه میریم سراغ بحث دستگاه عصبی محیطی، نکاتشو باز میکنیم، بحث پیکری و خودمختار و یک نمودار کلی م ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفد ...

امروز جلسه كامل ىاريم از تحليل شكل انعكاس نخاعی، عقب کشیدن دست که با تمام نکاتش خئمتتون عرض می کنم ف ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجد ...

امروز فصل یک رو باهم میبندیم و نکات پایانی فصل یک رو خدمتتون میگم بحث خود مختار و بحث عصبی جانوری رو ...
فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفت ...

امروز شروع می کنیم فصل درجه یک حواس فصل دو رو و مباحث مقدماتی بحث گیرنده ها رو، بحث حواث رو خدمتتون ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم بحث گیرنده ها رو و اون شکل درجه گیرنده فشار که همون صفحه اول گفتار یک هستش باهم بر ...
فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفت ...

امروز تا پایان گفتار یک متن رو با هم بررسی می کنیم تمام نکانتش رو خدمتتون میگم یه نمودار درجه یک هم ...
فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گ ...

امروز اون تحلیل اون دو تا شکل درجه یک گفتار یک رو داریم و امروز دیگه پرونده گفتار یک فصل دو بسته میش ...
فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گف ...

امروز گفتار دو رو شروع میکنیم بحث حواس ویژه رو و بینایی رو استارتشو میزنیم، سعی کنید این کلیپ رو رو ...
فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم بحث چشم رو، شبکه رو خدمتتون میگم مسیر نور رو میگم از قرنیه تا شبکیه، لکه زرد رو خد ...
فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گفتار 2: حواس ویژه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گف ...

امروز مقایسه سلول گیرنده نوری استوانه ای و مخروطی رو داریم و تحلیل شکلش رو داریم و بحث تطابق رو با ت ...
فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گف ...

امروز بحث نزدیک بینی و دوربینی رو کامل با تمام نکاتش براتون عرض می کنم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ...
فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفت ...

امروز ادامه میدیم ادامه بیماری های چشم رو و بحث پیر چشمی اینا همه رو براتون توضیح میدم، فعالیت رو با ...
فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفت ...

این جلسه تحلیل اون دو تا شکلی هست که بهتون قول داده بودم باز هم تاکید میکنم دیدن کلیپ این جلسه برای ...
فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، ...

امروز بحث گوش رو شروع می کنیم و تمام نکات مربوط به بحث شنوایی در گوش رو خدمتتون عرض می کنم و شکل هاش ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، ...

امروز بحث تعادل در بخش دهلیزی گوش بحث بویایی در بینی و بحث چشایی رو کامل با تمام نکاتش خدمتتون عرض م ...
فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، ...

امروز شروع میکنیم فتار سه رو و بحث ماهی داریم امروز کلا و آخر همین گفتا فعالیت هشت اون هم بحث مغز ما ...
فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، ...

امروز آخرین جلسه از گفتار سه و آخرین جلسه فصل دوم هست ینی امروز فصل دوم تموم میشه تو این جلسه بحث ها ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان و اسکلت (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ا ...

امروز فصل سه گفتار 1  رو شروع می کنیم بحث اسکلت بخش بندیش رو بخش محوری و بخش جانبی رو خدمتتون میگم و ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

این جلسه کامل شکل درجه یک ابتدای گفتار یکمون که جلسه قبلی یه توضیحاتی ازش داده بودیم این جلسه کامل ش ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت س ...

امروز تو این جلسه بحث اعمال استخوان ها و انوع استخوان ها رو خدمتتون میگم و تمام نکاتش رو خدمتتون عرض ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چ ...

امروز بحث مهم ساختار استخوان با تحلیل شکلش با تمام نکاتش خدمتتون عرض خواهم کردفیلم های مرتبط:تورق سر ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پ ...

امروز بحث تشکیل و تحخریب استخوان ها در خدمتتون هستم و تحلیل می کنیم فعالیت این بحث رو که مرتبط با بح ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت ششم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ش ...

امروز بحث درجه یک مفصل رو داریم که با تمام نکاتش خدمتتون میگم البته تحلیل شکلش رو میذاریم برای جلسه ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ه ...

این جلسه شکل درجه یک بحث مفصل ور با هم تحلیل میکنیم تمام نکاتش رو خدمتتون عرض می کنم یه دو تا بیشتر ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ه ...

امروز استارت می زنیم گفتار دو بحث ماهیچه ها رو شکلش رو با هم تحلیل می کنیم و بحث ماهیچه مهم دو سر با ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ن ...

امروز ادامه میدی بحثمون رو، وظایف ماهیچۀ اسکلتی رو بهتون توضیح میدم، جلوتر با ساختار ماهیچۀ اسکلتی آ ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

امروز بحث مهم و درجه یک مکانیسم انقباض ماهیچه ها رو داریم، تحلیل شکل روش داریم و یه نمودار درجه یک ه ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ی ...

امروز بحث توقف انقباض یا تامین انرژی انقباض رو با تمام نکاتش خدمتتون عرض می کنمفیلم های مرتبط:تورق س ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

امروز بحث انواع یاخته ماهیچه ای رو و مقایسه اون ها رو داریم و بحث حرکت در جانورانفیلم های مرتبط:تورق ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم امروز استارت میزنیم فصل چهارم رو بحث هورمون ها رو مقایسه می‌کنیم ت ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز گفتار یک فصل چهار تموم میشه نکات تکمیلی هورمون رو خدمتتون میگم و بحث غده های درون ریز رو در ای ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز استارت می زنیم گفتار 2 فصل چهارم رو بحث غده های درون ریز رو مطرح می کنیم بحث هیپوفیز اولین غده ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز ادامه میدیم بحث هیپوفیز پیشین رو هورمون پرولاکتین رو با هم بررسی می کنیم هورمون های محرک رو خ ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز بحث درجه یک تیروئید رو داریم با تمام نکات خدمتتون عرض خواهم کردفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ششم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

 امروز بحث کم کاری و پرکاری تیروئید رو داریم  در موردش صحبت می کنیم از غدد دیگر  تیروئیدفیلم های مرت ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هفتم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت ششم)

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز بحث غده فوق کلیه رو داریم بخش قشری و بخش مرکزی بحس پانکراس رو داریم و بحث درون ریز پانکراس جزا ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هشتم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

امروز ابتدا بحث دیابت نوع 1 و نوع 2 از هر کدوم یه نمودار خدمتتون میکشم توضیحی خواهیم داد و بعد مقایس ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت نهم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

بسم الله الرحمن الرحیم امروز فصل ۴ تموم میشه مباحثی که خدمتتون عرض  می‌کنم تنظیم بازخوردی مثبت و منف ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گ ...

 امروز استارت میزنیم فصل ۵ بحث ایمنی گفتار ۱ رو شروع می کنیم جملات دو سمتی داره که خدمتتون عرض می کن ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گ ...

امروز گفتار یک فصل ۵ تموم میشه و در آخر یک جمع‌بندی از مکانیزم های دفاعی غیر اختصاصی خط اول با هم بر ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت اول)

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گ ...

 امروز گفتار دو فصل ۵ رو با هم شروع میکنیم و خط دوم چون خودش پنج مکانیزم داره ما اولین مکانیزم خط دو ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار2 دومین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، ...

امروز بحث گلبول های سفید رو باهم داریم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه  ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت سوم)

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، ...

امروز مکانیزم و فرایند عملکردی یاخته کشنده طبیعی رو براتون کاملا تشریح می کنم و بعد میریم سراغ پروتئ ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت چهارم)

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گ ...

امروز پاسخ التهابی و پاسخ دمایی یا همون تب رو داریم و امروز گفتار 2 فصل پنج تموم میشه فیلم های مرتبط ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت اول)

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، ...

تو این جلسه گفتار سه فصل پنج رو شروع می کنیم دفاع اختصاصی و در این جلسه من نکات مقدماتی این بحث رو خ ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، ...

تو این قسمت میریم سراغ نحوه شناسایی لنفوسیت ها که بحث مهمی هم هست و بعد شروع می کنیم بحث نحوۀ عملکرد ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گف ...

در این جلسه می خوایم کامل می پردازیم به روش های مقابله ای لنقوسیت های B  و بحث پادتنفیلم های مرتبط:ت ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گ ...

امروز خیلی کامل میرسیم به بحث لنفوسیت T و فعالیت هفت رو هم با هم بررسی می کنیم فیلم های مرتبط:تورق س ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم) ...

امروز کامل می پردازیم به پاسخ ایمنی اولی و ثانویه در دفاع اختصاصیفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم ...

در این جلسه به طور کامل به بحث ایدز میپردازیمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم) ...

امروز فصل پنج هم تموم میشه و آخرین قسمت از فصل پنجم هست ه بحث حساسیت و ایمنی در جانوران رو با نکاتش ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار1: کوروموزوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

امروز استارت میزنیم فصل مهم و درجه یک شیش رو نکات مقدماتی و نکات مهمی رو در این جلسه بهتون میگم برای ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز ادامه میدیم بحث زیبا و درجه یک خودمون رو مبحثی مثل نوکلئوزوم و کروماتین فیلم های مرتبط:تورق سر ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

امروز گفتار یک تموم میشه مباحث گفتار یک رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)'، گفتار2: میتوز (قسمت اول)

فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

امروز استارت میزنیم گفتار2 فصل شش رو صحبت های مقدماتی بحث میتوز رو خدمتتون عرض خواهم کرد فیلم های مر ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2: میتوز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پن ...

امروز جلسه خیلی مهمی داریم مراحل میتوز رو مرحله به مرحله با هم بررسی می کنیم فیلم های مرتبط:تورق سری ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار2: میتوز (قسمت سوم)

فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

امروز بحث سیتوکینز یا همون تقسیم سیتوپلاست رو داریم و بحث عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته فیلم های مرت ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار2: میتوز (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هف ...

امروز بحث نقاط وارسی رو داریم و یحث انواع تومورفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقار ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار2: میتوز (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هش ...

امروز ادامه میدیم بحث رو اون دو تا تیتر که از کلیپ قبلی مونده بود رو توضیح میدمفیلم های مرتبط:تورق س ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار2: میتوز (قسمت ششم)

فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نه ...

امروز گفتار دو فصل شش هم تموم میشه بحث سرطان و درمان سرطان و نکات سرطان رو خدمتتون میگم و بحث مرگ بر ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ده ...

امروز استارت میزنیم گفتار سه رو و مبحاث مقدماتی بحث میوز رو قدمتتون میگمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیس ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یا ...

امروز بحث میوز یک رو داریم، مراجل میوز یک و تمام نکات مربوط به میوز یک فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز بحث میوز دو رو خدمتتون می خوام بگم یه جمع بندی از میوز بهتون میگم و بعد میریم پای تخته تفاوت و ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سیزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سی ...

این جلسه به طور کامل با هم بررسی می کنیم مباحث سانتریلی  رو نکات مرحله و تعداد تقسیم رو  بهتون بگمفی ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهاردهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

این جلسه کامل می پردازیم به پلی پلونیدی شدن فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پانزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پا ...

امروز آخرین قسمت فصل شش رو میگم و بحث با هم ماندن کروموزم ها رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم فیلم های ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول ...

امروز استارت میزنیم فصل مهم هفتم رو بحث تولید مثل نکات مقدماتی دستگاه تولید مثل مردان رو بهتون میگم  ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم ...

امروز بحث درجه یک اسپرم زایی رو داریم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1 ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم ...

امروز متن خوانی بحث اسپرم زایی رو داریم و بررسی ساختار اسپرمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازد ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

امروز بحث مهم اندام های ضمیمه رو داریم پرستات و وزیکول  سمینال رو با تمام نکاتش خدمتتون میگمفیلم های ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنج ...

امروز تحلیل شکل های گفتار یک رو داریم که کلیپ کلیپ مهمی هستش چون رو شکل ها هستیم و شکل هاش رو ریز به ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم ...

امروز گفتار1 فصل هفت تموم میشه یه جمع بندی کلی ابتدا کلیپ براتون دارم و بعدش میریم آخرین بحثمون که ب ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفت ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو فصل هفت رو بحث های مقدماتی رو خدمتتون میگم با تخمدان ها آشنا میشید و ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشت ...

امروز ادامه میدیم مبحثمون رو  و آشنا میشیم با قسمت های دیگر دستگاه تناسلی در خانم ها فیلم های مرتبط: ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم ...

این جلسه کامل می پردازیم به بحث تخمک زایی فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جل ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم ...

امروز ادامه میدیم بحثمون رو و واردبحث چرخه تخمدان و چرخه رحمی میشیم نکات نکات بسیار مهمی هستش اما خو ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یاز ...

امروز ادامه میدیم مباحث چرخۀ تخمدانی صحبت می کنیم در رابطه با هورمون استروژن و پروژسترون LH , FSH ، ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوا ...

امروز متن خوانی گفتار2 رو تموم می کنیمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1 ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیز ...

از این جلسه شروع می کنیم تحلیل و بررسی جزوه دورۀ جنسی در زنانفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یاز ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهاردهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

این جلسه کاملا با هم بررسی می کنیم روز 14 هنگام عمل تخمگذاری فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یاز ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت نهم)

فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پان ...

تو این جلسه به طور کامل هفت روز هفت روز چهارم رو با هم بررسی می کنیم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ش ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دهم)

فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شان ...

امروز مفصل یه سری مقایسه هایی داریم مرحلۀ فولیکولی و لوتئالفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازده ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفد ...

امروز جزوۀ گفتار2 فصل هفت رو داریم و به طور کامل نکات گفتار2 فصل هفت تموم میشه صحبت هایی میکنیم در م ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت اول)

فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجد ...

امروز استارت میزنیم گفتار3 رو و نقاط ابتدایی بحث لقاح رو خدمتتون میگمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست ش ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نوزدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نو ...

امروز بحث لقاح رو شروع میکنیم تحلیل شکل فرایند لقاح رو کامل با هم بررسی می کنیم فیلم های مرتبط:تورق ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیستم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز صحبت می کنیم از وقایع پس از لقاح بلاستوسیست، تروفوپلاست و ... را براتو توضیح میدمفیلم های مرتب ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و یکم)گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز مباحثمون رو ادامه میدیم بحث جایگزینی و تحلیل شکل صفحه 14 رو براتون توضیح میدم فیلم های مرتبط:ت ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و دوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز بحث چند قلویی رو همسان و نا همسان با تمام نکاتش خدمتتون میگمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناس ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و سوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت ششم)

فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز بحث ناباروری رو داریم و بحث کنترل ورود و خروج مواد در جفت فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و چهارم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

این جلسه جلسه خیلی مهمی هستش از این نظر که نکاتی که با هم داشتیم در گفتار1 و گفتار2 و همین مباحث ابت ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و پنجم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز گفتار3 تموم میشه نکات پایانیش رو خدمتتون میگم زایمان رو داریم بحث سونوگرافی رو داریم فیلم های ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و ششم)، گفتار4: تولید مثل در جانوران (قسمت اول)

فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

گفتار4 رو باهم شروع می کنیم نکات مربوط به لقاح رو داخلی لقاح خارجی و بحث نر ماده رو خدمتتون میگمفیلم ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و هفتم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بی ...

امروز فصل هفتم رو تموم میکنیم، مباحثی که اینجا بهتون میگم، بحث بکرزایی هست و بحث حفاظت و تغذیۀ جنین. ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز استارت میزنیم فصل هشتم گفتار 1 رو، تولید مثل غیرجنسی و روش هایی رو با هم میبینیم، روش های تکثی ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار یک تموم میشه، مباحث پایانی این گفتار رو خدمتتون میگم و نکاتی مربوط به ساقۀ تخصص یافته ای ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار2 رو با هم شروع می کنیم مباحثی داریم از ساختار گل ینی گلبرگ کاسبرگ، پرچم کامل با هم بررسی ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز به طور کامل بحث میکنیم نحوه تشکیل یاخته جنسی نر که همون اسپرم هستش در نهان دانگان فیلم های مرت ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز باهم بحث می کنیم نحوه تشکیل گامت ماده در بخش مادگی گیاه نهان دانه فیلم های مرتبط:تورق سریع زیس ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت ششم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحث کاملی می کنیم از گرده افشانی و لقاح و بحث لقاح مضاعف و دوتایی در نهان دانگان رو داریمفیلم ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار2: تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار2 فصل هشت رو هم تموم میکنیم نکاتی که دراین جلسه با هم مطرح می کنیم مسائل سری کروموزومی هس ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت اول)

فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز گفتار 3 رو با هم شروع میکنیم بحث های لپه ها رو خدمتتون میگم بحث رویان رو خدمتتون میگم در مجموع ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت نهم)، گفتار3: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم؛ رویش زیر زمینی و رویش رو زمینی به طور کلی امروز بحث مفصل میکنیم در رابط ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دهم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز بحث میوه رو داریم یه جمع بندی مفصل از مباحثمونفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دان ...

امروز فصل هشتم هم تمومش می کنیم مباحثی داریم مثل میوه بدونه دانه، چگوگی تشکیلش رو با هم بررسی می کنی ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت اول)

فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز فصل نه گفتار یک رو با هم شروع میکنیم، مباحث مقدماتی رو داریم از آزمایش داروین، بعدش کشفِ مادۀ ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز مفصل اکسین ها و سیتوکنین ها رو با هم بررسی می کنیم.فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی یازدهم ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت سوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز بحث چیرگی رأسی رو خدمتتون توضیح میدم و بحث جیبرلین هارو با تمام نکاتش خدمتتون میگم.فیلم های مر ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت چهارم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز گفتار یک تموم میشه، نکاتی که در رابطه با اون دو تنظیم کنندۀ دیگر یعنی آبسیزیک اسید و اتیلن هست ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول)

فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز استارت می زنیم گفتار2 فصل نه رو بحث پاسخ به محیط رو داریم در این گفتار و پاسخ به نور پاسخ به د ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز بحثمون رو در گفتار2 ادامه میدیم بحث پاسخ به تماس رو داریم و میریم سراغ مکانیزم های دفاعی گیاها ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، گفتار2:پاسخ به محیط (قسمت سوم)

فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

آخرین قسمت زیست یازدهم رو امروز براتون ضبط می کنم و امروز تاب زییست یازدهم تموم میشه فیلم های مرتبط: ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم)

امروز تا پایان گفتار یک متن رو با هم بررسی می کنیم تمام نکانتش رو خدمتتون میگم یه نمودار درجه یک هم پایه تخته براتون میکشم که این بحث براتون کامل جمع بندی بشه ولی فقط دو تا شکل مهم گفتار یک رو اینو انشاالله در جلسه بعدی خودشو یک جلسه می کنیم که تحلیل شکل ها باشه که شما بعدا خواستین رجوع کنید یه کلیپ جداگانه باشه

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 3
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 3