فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 99 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت ششم)، آنتروپی و پیش بینی انجام واکنش