فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، میدان الکتریکی یکنواخت

تو این جلسه می خوایم میدان الکترکی یکنواخت روتوضیح بدیم میدان الکتریکی یکنواخت توی مسائل فیزیک اهمیت زیادی داره تو این فصل وتو جلسات بعدی ما سوالات مربوط به میدان الکتریکی یکنواخت رو بیشتر حل خواهیم کردتو این جلسه معرفی میدان الکتریکی یکنواخت رو داریم و حل یک سری سوالات مقدماتی 

آرشآرش