فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هجدهم)، خطوط میدان الکتریکی

بچه ها ما تو این جلسه می خوایم یک تجسم ازمیدان الکتریکی داشته باشیم، به همین خاطر یه سری خطوطی رو در نظر میگیریم، یه سریقواعد برای این خطوط تعیین می کنیم و رسم می کنیم و تجسمی از میدان الکتریکیخواهیم داشت.

آرشآرش