فیلم ها صفر تا صد عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 1 - ترجمه (قسمت اول)، معادل های مضارع التزامی

در زبان عربی رویکرد کتب درسی عوض شده و به قول طراحان کتاب ، این کتاب ترجمه محور و متن محور شده است و هدف این است که بچه ها متن را بهتر بفهمند .

برای فهم متن دانستن واژه قطعا نیاز است ولی در بحث واژه ها کلیدی ترین قسمت بحث افعال هست یعنی دانش آموز باید بتواند یک فعل را از جهت معنایی تجزیه و تحلیل کند ، تشخیص دهد که این فعل معلوم است یا مجهول ، گذشته است یا حال یا آینده ، مثبت است یا منفی ، شخص آن چیست ، مفرد است یا جمع و ... .

در نتیجه مهمترین رکن ترجمه بحث فعل عبارت است و به همین دلیل در جلسات ابتدایی مبحث فعل و هر مبحثی که به فعل مربوط است را بررسی می کنیم .

در این جلسه بحث مضارع التزامی که در هر سه کتاب دهم و یازدهم و دوازدهم مطرح شده است را به صورت یکجا بررسی می کنیم که شامل موارد زیر خواهد بود:

جملات شرطی ، شکل های فعل مضارع ، جملات وصفی ، لیت و لعل

لینک های مستقیم دانلود این فیلم