فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوتاه و بلند_ تعریق و تعرق_ حرکت شیره پرورده "  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

پتانسیل آب_ آکواپورین_ انتقال مواد از عرض غشا_ سیمپلاستی_ آپوپلاستی_ درون پوست_ یاخته U شکل_ یاخته معبر_ فشار ریشه ای_ نیروی هم چسبی و دگر چسبی_ ساختار یاخته نگهبان روزنه_ باز و بسته شدن روزنه_ روزنه آبی_ محل منبع و مصرف_ جابه جایی_ ارنست مونش

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید.

در جلسه بعد جناب موقاری به پاسخ به سوالات دانش آموزان می پردازند