فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش با محیط "  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

ویژگی یاخته های سرلادی( مریستمی) - سرلاد نخستین ریشه- کلاهک- سرلاد نخستین ساقه_ جوانه جانبی و انتهایی_ سرلاد میان گرهی _ مقایسه ریشه و ساقه در تک لپه ای ها و دولپه ای ها_ بن لاد( کامبیوم) آوندساز- بن لاد ( کامبیوم) چوب پنبه ساز)- عدسک_ پوست درخت_ خرزهره_ کرک_ نرم آکنه( پارانشیم) هوادار_ شش ریشه

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه ۱۹ کارگاه مباحث گفتار ۱ فصل ۷ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه ۱۹ آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.