فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ واکوئول گیاهی- رنگ های پاییزی- ترکیبات دیگر "  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

پروتوپلاست- تیغه میانی- پکتین_ دیواره نخستین و پسین - لان_ پلاسمودسم_ لیگنین_ تورژسانس و پلاسمولیز- آنتوسیانین- کلروپلاست و کروموپلاست_ کاروتنوئید- کاروتن_ گزانتوفیل_ لیکوپن_ آمیلوپلاست_ آلکالوئید

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه ۱۷ کارگاه مباحث گفتار ۲ فصل ۶ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه ۱۷ آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.