فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار بافتی قلب ، شبکه هادی قلب ، چرخه ضربان قلب و نوار قلب را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

سرخرگ اکیلیلی ، تصلب شرایین ، دریچه میترال و سه لختی و دریچه های سینی ، پریکارد ، اپی کارد ، میو کارد ، اندو کارد ، صفحات بینابینی ، گره سینوس دهلیزی ، گره دهلیزی بطنی ، سیستول و دیاستول ، برون ده قلبی و الکتروکاردیوگرام

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 10کارگاه تست،  مباحث گفتار 2 فصل 4 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 10 آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.