فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)

در ادامه مبحث فصل هشتم رسیدیم به گفتار دوم که تحت عنوان تولید مثل جنسی می باشد.

در این فصل به چگونگی تولید مثل جنسی گیاهان گلدار می پردازیم.

ابتدا به بررسی گل می پردازیم و توضیح اجزای گل(مانند پرچم ، کاسبرگ و مادگی) و درباره گل کامل و نا کامل صحبت می کنیم

در ادامه انواع گل ها را از لحاظ جنسیتی بررسی می کنیم (گل های تک جنسی و گل های دو جنسی)

در پایان تشکیل  یاخته های جنسی (گامت های نر و گامت های ماده) را بررسی می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

Loading
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)

گفتار اول: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) - یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

دومین جلسه قسمت دوم گفتار 1 ( ادامه یاخته های بافت عصبی ) از فصل اول ( تنظیم عصبی ) رو با همدیگه برر ...
فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) - گفتار اول: یاخته های عصبی(قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) ...

همونطور که در 2 قسمت قبلی آموزش فصل اول گفتار اول رو از زیست یازدهم دیدید، در این جلسه پرسشنامه گفتا ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار اول : یاخته های عصبی (قسمت چهارم) ، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت او?

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهار ...

در این جلسه از گفتار 1، انتقال پیام عصبی رو می گیم وارد گفتار 2 فصل 1 میشیم تحت عنوان ساختار دستگاه ...
فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، ...

در این جلسه قصد دارم ادامه گفتار دوم از فصل اول تنظیم عصبی رو براتون بگم که به ساختار دستگاه عصبی می ...
فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار دوم: ساختار عصبی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، ...

ادامه گفتار دوم از فصل اول رو آغاز میکنیم که به ساختار دستگاه عصبی می پردازیم در اینجا، دستگاه عصبی ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم ...

در جلسه پیش رسیدیم به دستگاه عصبی محیطی، یعنی دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و اجزای اون وهمچنین نخاع رو ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم ...

این جلسه یک جلسۀ آموزشی سنجشیه، زیرا میخوایم پرسش نامه هفتۀ آموزشی شماره 3 رو براتون حل کنیم. مجموعه ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتتار دوم: گیرنده های حسی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتت ...

در این فصل خواهیم دید که حواس رو به دو دسته بزرگ  حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم میکنیم و در باره هر ک ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، حواس ویژه (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، حوا ...

در ادامه مبحث فصل دوم حواس در ادامه ااینکه حواس پیکری رو براتون توضیح میدم امروز میرسیم به حواس ویژه ...
فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفت ...

در این جلسه فرآیند تطابق ر. براتون توضیح میدم در ادامه بیماری های چشم از جمله نزدیک بینی دوربینی، آس ...
فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گ ...

در ادامه جلسات قبلی حالا می خوام اندام گوش، اندام بینی و ندام زبان رو بگم و بگم که هر کدومشون چه نوع ...
فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار سوم: گیرنده های حسی جانوران

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گف ...

ابتدا انواع گیرنده حسی در انواع جانداران مختلف رو با هم بررسی می کنیم و بعد هم مجموعه سوالاتی که در ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ا ...

در این جلسه قصد دارم گفتار اول تحت عنوان استخوان و اسکلت رو براتون آغاز می کنم و سعی می کنم که تحلیل ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

در این جلسه بخش پایانی از گفتار یک رو آغاز میکنیم در این بخش تمایل دارم که در مورد تشکیل استخوان ها ...
فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) - ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) ...

رسیدم به گفتار دوم از فصل سوم، تحت عنوان ماهیچه و حرکت در این بخش می خواهیم در مورد ماهیچه های اسکلت ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چ ...

در این جلسه قصد دارم که مکانیزم انقباض ماهیچه رو براتون بگم، بگم که عامل تحریک ماهیچه و شروع انقباض ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پ ...

تعداد زیادی سوال می خوام براتون حل کنم اما آخر گفتار دوم ماهیچه و حرکت باقی مونده بود که شامل حرکت د ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار اول: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

رسیدیم به فصل چهارم تخت عنوان تنظیم شیمیایی بنابراین در این جلسه گفتار یک رو سعی می کنم براتون توضیح ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این گفتار براتون از غده هیپوفیز و غده هیپوتالاموس دو تا از مهم ترین غدد ترشح کننده هورمون ها که ا ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این جلسه ادامه گفتار دوم از فصل چهار یعنی تنظیم شیمیایی رو تحت عنوان غده های درون ریز براتون آموز ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این جلسه قصد دارم بخش پایانی گفتار دوم و فصل چهارم را براتون تدریس بکنم که در این قسمت ما با سایر ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار اول: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گ ...

در این جلسه شروع میکنیم به آموزش و تدریس فصل پنجم تحت عنوان ایمنی و در این جلسه سعی خواهیم کرد که گف ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گف ...

رسیدیم به گفتار دوم از فصل پنجم تحت عنوان ایمنی در گفتار دوم دومین خط دفاعی رو براتون شرح خواهم داد ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار دوم: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گ ...

در گویچه های سفید ابتدا از ویژگی هاشون براتون صحبت می کنم و سپس به انواع گویچه های سفیدی که در دومین ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، ...

رسیدیم به دومین خط دفاعی، در دومین خط دفاعی پنج تا ساز و کار دفاعی وجود داره که با دو تا آشنا شدیم ش ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت اول)

فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گ ...

در این گفتار دفاع اختصاصی رو با همدیگه کار خواهیم کرد که سومین خط دفاعیِ بدن ما هست. در دفاع اختصاصی ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گ ...

در این جلسه میرسیم به انواع پاسخ های ایمنی بدن که شامل دو نوع پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه میشه و تفاوت ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، ...

رسیدیم به موضوع واکسیناسیون و اینکه چگونه انسان ها از طریق واکسیناسیون سطح ایمنی بدنشون رو بالاتر می ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، ...

در این جلسه می خوام براتون بخش پابانی فصل پنج که از گفتار سه هست و سومین دفاع اختصاصیمون که شامل بیم ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

رسیدیم به فصل ششم تقسیم یاخته ای در این فصل ابتدا سعی می کنم سیمای ظاهری فصل هم براتون بگم خواهیم دی ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

از کروموزم های جنسی صحبت می کنیم و چرخه خاته ای رو براتون توضیح میدم که طول زندگی یک یاخته در چرخه ی ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار۲: میتوز (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

رسیدیم به گفتار دوم تحت عنوان میتوز از فصل ششم زیست یازدهم، در این جلسه می خوام میتوز و مراحل میتوز ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار۲: میتوز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

در این جلسه قصد دارم درباره اینکه تنظیم یاخته ای یک فرایند تنظیم شده است صحبت بکنم و اینکه تنظیش توس ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار۲: میتوز (قسمت سوم)

فیلم جلسه 35 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پن ...

در ادامه گفتار دوم که گفتار طولانی هست ادامه گفتار رو ادامه میدم و طبق گفته خودم شروع می کنیم به پرس ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار۳:میوز و تولید جنسی

فیلم جلسه 36 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

در این جلسه گفتار سوم رو شروع می کنیم، همونطور که از عنوان گفتار بر میاد ما می خواهیم نوع جدیدی از ت ...
فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار3: میوز و تولید جنسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 37 - فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفت ...

در این جلسه در ادامه گفتار سه فصل ششم، رسیدیم به خطاهایی که در تقسیم میوز یا حتی میتوز می تواند اتفا ...
فصل هفتم تولید مثل (قسمت اول)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت اول) ...

رسیدیم به فصل مهم و پر نکته به نام فصل هفتم به نام تولید مثل در این فصل ابتدا سیما فصل رو با هم مرور ...
فصل هفتم تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت دوم) ...

در این جلسه فزآیند اسپرم سازی رو کامل براتون توضیح میدم ، که چگونه از یک یاخته زاینده سلول های اسپرم ...
تولید مثل : قسمت سوم - دستگاه تولید مثل مرد :قسمت سوم

فیلم جلسه 40 - تولید مثل : قسمت سوم - دستگاه ...

حل مجموعه ای از سوالات مربوط به دستگاه تولید مثل مردانه 
تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن(قسمت اول )

فیلم جلسه 41 - تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتا ...

در این جلسه قصد داریم تا آموزش گفتار دوم از فصل هفتم یعنی دستگاه تولید مثل زنان را اغاز کنیم و سپس د ...
فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم )- گفتار دو ک دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 42 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در جلسه قبل که درباره دستگاه تولید مثل زنان بود به فرایند تخمک زایی رسیدیم.اکنون در این جلسه فرایند ...
فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ششم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم )

فیلم جلسه 43 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ش ...

در ادامه تکمیل گفتار دوم به چرخه رحمی رسیدیم.در این جلسه ابتدا چرخه رحمی را به طسور کامل بررسی می کن ...
فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن ( قسمت پنجم )

فیلم جلسه 44 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در این جلسه با بررسی مبحث تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل زنان گفتار دوم از فصل هفتم زیست شناسی پایان ...
فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هشتم ) - گفتار سه : رشد و نمو جنین ( قسمت دوم )

فیلم جلسه 45 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در ادامه گفتار سوم از فصل هفتم به وقایع پس از لقاح رسیدیم.بررسی می کنیم که پس از تشکیل سلول تخم چه ر ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم):ادامه هفته پیش پرداخت به مبحث ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم):یک بحث کوچک مونده از جلسه قب ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم: تولید مثل در جانوران(قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یاز ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم:  تولید مثل در جانوران(قسمت دوم): ادامه بحث قبل راجب ...
فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت اول) - گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگا ...

شروع تدریس فصل هشتم که اولین فصل گیاهای کتاب زیست یازدهم می باشد. در فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان ...
فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگا ...

در ادامه مبحث فصل هشتم رسیدیم به گفتار دوم که تحت عنوان تولید مثل جنسی می باشد. در این فصل به چگونگ ...