فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)

در ادامه مبحث فصل هشتم رسیدیم به گفتار دوم که تحت عنوان تولید مثل جنسی می باشد.

در این فصل به چگونگی تولید مثل جنسی گیاهان گلدار می پردازیم.

ابتدا به بررسی گل می پردازیم و توضیح اجزای گل(مانند پرچم ، کاسبرگ و مادگی) و درباره گل کامل و نا کامل صحبت می کنیم

در ادامه انواع گل ها را از لحاظ جنسیتی بررسی می کنیم (گل های تک جنسی و گل های دو جنسی)

در پایان تشکیل  یاخته های جنسی (گامت های نر و گامت های ماده) را بررسی می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم