فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت

امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسموز و قشاهای نیمه تراوا رو براتون معرفی می کنیم و در انتها روش های خالص سازی آب رو بررسی می کنیم.

آرشآرش