فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت

حامد پویان نظر
حامد پویان نظر

صفر تا صد شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر

امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسموز و قشاهای نیمه تراوا رو براتون معرفی می کنیم و در انتها روش های خالص سازی آب رو بررسی می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

انشاالله با مباحثی که امروز خدمتتون در میدیم شامل درس یک شیمی دهم هستش که میاحث مربوط به کیهان زادگا ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مباحثی که امروز با هم مرور میکنیم و به بررسی اون ها می پردازیم بحث مربوط به ساختار اتم و ذرات زیر ات ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

مبحثی که امروز در اختیار شما خواهیم بود مربوط میشه به نور و بحث امواج الکترومغناطیس و همچنین طیف های ...

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحثی امروز بر میگرده به میحث آرایش الکترون نقطه ای اتم ها و همچنین یون های متداولی که اتم های هر عن ...

فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

 مبحث امروز مربوط به ترکیبات یونی چگونگی ایجاد این ترکیبات یونی و همچنین فرمول شیمیایی اونها رو بهتو ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحث امروز در مورد رسم ساختار لوییس ترکیبات هستش یه مبحث بسیار مهم و بسیار نمره دار در جلسه امتحانتو ...

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحثی که در خدمت شما خواهیم بود بحث مربوط به رسم ساختار لوویس ترکیبات هستش یک قسمت مهم و بسیار نمره ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: رد پای گازها در زندگ ...

بحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود بحث مربوط به ردپای گازها در زندگی هستش، می خوایم بیایم گاز های ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

بحث امروز بر میگرده به ارائه بررسی و خواص چند تا از گاز هایی که در هواکره بودند و واکنش سوختن مواد و ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

 بحثی که امروز در اختیار شما خواهیم بود در مورد واکنش های شیمیایی شناسایی انواع واکنش ها و اینکه نحو ...

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

امروز با یک مبحث بسیار مهم در خدمت شما خواهیم بود که مربوط میشه به موازنه واکنش های شیمیایی این واکن ...

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

مبحث امروز در مورد نام گذاری ترکیباتی که در آن ها فلز ها می توانند کاتیون های مختلفی ایجاد کنند و هم ...

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

مبحثی که امروز در خدمتتون خواهیم بود مبحث ساختار لوویس هستش، ساختار لوویس ترکیبات بار دار رو می خوام ...

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

قسمتی که امروز با هم بررسی میکنیم مربوط به pH محلول های خواص اسیدی یا بازی بودن اون ها و همچنین در ا ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

مبحث امروز مربوط به دگر شکل ها و همچنین نحوه محافظت لایه اوزون از زمین و مقایسه بین گاز اکسیژن و اوز ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

با بحث خواص و رفتار گاز ها در خدمت شما هستیم، روابط میان فشار و حجم و دما و مول مربوط به گاز ها رو م ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ردّ پای گازها در زند ...

در این قسمت میپردازیم به خواص گازها و استفاده از قانون آووگادرو در گازها هستش. به اندازۀ کافی مثال ح ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

مبحثی که با هم بررسی می کنیم بحث بسیار مهمه استوکیو متری هستش، انیم مبحث بسیار مهمه که انشالله سعی ک ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

با توجه به اهمیت مبحث استوکیومتری سعی کردیم در این جلسه نیز به حل یه سری سوال مربوط به بحث استوکیومت ...

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

در این قسمت سعی کردیم مسائل متنوع تری رو حل کنیم تا انشاءالله به تسلط کافی برسیم 

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

اما وارد فصل سوم درسی میشیم با عنوان آب آهنگ زندگی، در ابتدا سعی کردم در این قسمت حفظات رو به صورت د ...

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

در این قسمت هم ادامه مبحث ترکیبات یونی رو پیش میبریم با توجه به اهمیت موضوع واینکه این قسمت شامل تست ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

در انی قسمت از شیمی می خوام به شناسایی کاتیون های موجود در محلول های بپردازیم و همچنین یه سری مباحث ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

مبحثی که امروز شاهد اون خواهید بود بیان غلظت بر حسب ppm  هستش مبحثی بسیار مهم و تست خیز که در اون او ...

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز مبحثی که در خدمت شما خواهیم بود بحث بسیار مهمی از به اسم غلظت مولی این مبحث بسیار نکته خیز و م ...

فیلم جلسه 40 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

این قسمت رو اختصاص دادیم به حل سوالات بیشتر مربوط به بحث بسیار مهم غلظت مولی و همچنین تبدیل غلظت ها ...

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت ...

با یک مبحث دیگه از شیمی دهم همراه شما خواهیم بود با عنوان انحلال پذیری، مبحثی بسیار مهم و نکته دار و ...

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز با مسائل انحلال پذیری و همچنین عوامل موثر بر انحلال پذیری نمک ها خدمتتون هستیم. این قسمت یک تس ...

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز با مبحث آشنایی با نوع محلول های سیرشده، فراسیرشده و یا سیر نشده و همچنین نحوۀ شناسایی اونها هس ...

فیلم جلسه 45 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمت د ...

نحلال پذیری(قسمت پنجم):مبحث اثر دما بر انحلال پذیری و شناسایی ملکول های قطبی و غیر قطبی

فیلم جلسه 46 - فصل سوم :آبو آهنگ زندگی (قسمت ...

تو ضیح راجب مباحث گشتاور دو قطبی و نیرو های بین ملکولی

فیلم جلسه 47 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز مبحث پیوند هیدروزنی و شناسایی آن در مولکول های مختلف را بررسی می کنیم.این مبحث اهمیت بسیار ویژ ...

فیلم جلسه 48 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز مبحث پیش بینی انحلال پذیری مواد در همدیگه رو در خدمت شما خواهیم بود از شیمی دهم. و همچنین تعیی ...

فیلم جلسه 49 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز با مبحث انحلال پذیری گاز ها و همچنین عوامل موثر بر انحلال پذیری اونها و قانون هنری در شیمی دهم ...

فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسم ...