فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم):یک بحث کوچک مونده از جلسه قبل تحت عنوان تشخصی برای مادران باردار تحت عنوان سنو گرافیو نشانه های تولد بچه و هورمون های دخیل در ان و برسی تو لید مثل دیگر جانوران 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم