فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

با جلسه دوم فصل مغناطیس در خدمت شما هستیم و امیدوارم این جلسه هم مورد توجه شما باشه 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

Loading
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ...

بار الکتریکی در این کلیپ به مفهوم بار الکتریکی خواهیم پرداخت.
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با مبحث روش های باردار کردن اجسام از فصله الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم، در این جلسه روش های بارد ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) - قانون کولن

فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه قانون کولن و ریزه کاری های در مورد استفاده از قانون کولن در مسائل و تست ها رو با هم کار ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

امروز مثال هایی رو براتون انتخاب کردم، مثال ها، مثال های مهمی هستن، مثال های پایان ترمتون هستن، امتخ ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه سه تا مثال انتخاب کردم براتون همراه با یک تست که مطمئنم از دیدن این جلسه لذت کافی رو ببر ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت هفتم) - میدان الکتریکی( قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با جلسه هفتم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم، در این جلسه مفهوم میدان الکتریکی رو با هم کار خواهیم کر ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت هشتم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

  با جلسه ای دیگر از بحث الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم در ادامه مبحث میدان الکتریکی که امروز می خ ...
فصل اول الکتریسته ساکن (قسمت نهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول الکتریسته ساکن (قسمت ...

در ادامه جلسات فیزیک یازدهم و ذر ادامه مبحث میدان الکتریکی در این جلسه چند تا مثال براتون از امتحانا ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)، انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسسته ساکن رسیدیم به مبحث انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی در این ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)، توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا

فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسیته ساکن اینجلسه رسیدیم به توزیع بار بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا و همچ ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت دوازدهم)، خازن (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در این جلسه با فصل خازن در خدمت شما هستیم مطالب مربوط به خازن و ریزه کاری های مربوط به خازن در این ج ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه مفهوم جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و یک سری نکات ریزه کاری هایی رو خدمت شما ارائه می ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)،

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه سه تا تست انتخاب کردم براتون همراه با یک مثال و همچنین مبحث مقاومت معادل گیری رو کاملا آ ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، مدار تک حلقه (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با بحث مدار تک حلقه امروز در خدمت شما هستیم، کلی نکته و ریزه کاری داریم که امروز تقدیم شما عزیزان می ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، مدار تک حلقه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با جلسۀ آخر فصل الکتریسیتۀ ساکن در خدمت شما هستیم. امیدوارم فیلم های قبلی رو دیده باشین و نهایت استف ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

با فصل سوم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم در این جلسه می پردازیم به مفاهیم اولیه این فصل و تایمی هم ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

با جلسه دوم فصل مغناطیس در خدمت شما هستیم و امیدوارم این جلسه هم مورد توجه شما باشه