فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

پیمان طلوعی
پیمان طلوعی

فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

با جلسه دوم فصل مغناطیس در خدمت شما هستیم و امیدوارم این جلسه هم مورد توجه شما باشه 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ...

بار الکتریکی  در این کلیپ به مفهوم بار الکتریکی خواهیم پرداخت.

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با مبحث روش های باردار کردن اجسام از فصله الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم، در این جلسه روش های بارد ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه قانون کولن و ریزه کاری های در مورد استفاده از قانون کولن در مسائل و تست ها رو با هم کار ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

امروز مثال هایی رو براتون انتخاب کردم، مثال ها، مثال های مهمی هستن، مثال های پایان ترمتون هستن، امتخ ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه سه تا مثال انتخاب کردم براتون همراه با یک تست که مطمئنم از دیدن این جلسه لذت کافی رو ببر ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با جلسه هفتم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم، در این جلسه مفهوم میدان الکتریکی رو با هم کار خواهیم کر ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

  با جلسه ای دیگر از بحث الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم در ادامه مبحث میدان الکتریکی که امروز می خ ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول الکتریسته ساکن (قسمت ...

در ادامه جلسات فیزیک یازدهم و ذر ادامه مبحث میدان الکتریکی در این جلسه چند تا مثال براتون از امتحانا ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسسته ساکن رسیدیم به مبحث انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی در این ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسیته ساکن اینجلسه رسیدیم به توزیع بار بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا و همچ ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در این جلسه با فصل خازن در خدمت شما هستیم مطالب مربوط به خازن و ریزه کاری های مربوط به خازن در این ج ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه مفهوم جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و یک سری نکات ریزه کاری هایی رو خدمت شما ارائه می ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه سه تا تست انتخاب کردم براتون همراه با یک مثال و همچنین مبحث مقاومت معادل گیری رو کاملا آ ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با بحث مدار تک حلقه امروز در خدمت شما هستیم، کلی نکته و ریزه کاری داریم که امروز تقدیم شما عزیزان می ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با جلسۀ آخر فصل الکتریسیتۀ ساکن در خدمت شما هستیم. امیدوارم فیلم های قبلی رو دیده باشین و نهایت استف ...

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

با فصل سوم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم در این جلسه می پردازیم به مفاهیم اولیه این فصل و تایمی هم ...

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

با جلسه دوم فصل مغناطیس در خدمت شما هستیم و امیدوارم این جلسه هم مورد توجه شما باشه