فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت اول)

پیمان طلوعی
پیمان طلوعی

فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

با فصل سوم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم در این جلسه می پردازیم به مفاهیم اولیه این فصل و تایمی هم داشته باشیم می پردازیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باز دار در میدان مغناطیسی 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ...

بار الکتریکی  در این کلیپ به مفهوم بار الکتریکی خواهیم پرداخت.

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با مبحث روش های باردار کردن اجسام از فصله الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم، در این جلسه روش های بارد ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه قانون کولن و ریزه کاری های در مورد استفاده از قانون کولن در مسائل و تست ها رو با هم کار ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

امروز مثال هایی رو براتون انتخاب کردم، مثال ها، مثال های مهمی هستن، مثال های پایان ترمتون هستن، امتخ ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

در این جلسه سه تا مثال انتخاب کردم براتون همراه با یک تست که مطمئنم از دیدن این جلسه لذت کافی رو ببر ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

با جلسه هفتم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم، در این جلسه مفهوم میدان الکتریکی رو با هم کار خواهیم کر ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت ...

  با جلسه ای دیگر از بحث الکتریسیته ساکن در خدمتتون هستیم در ادامه مبحث میدان الکتریکی که امروز می خ ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول الکتریسته ساکن (قسمت ...

در ادامه جلسات فیزیک یازدهم و ذر ادامه مبحث میدان الکتریکی در این جلسه چند تا مثال براتون از امتحانا ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسسته ساکن رسیدیم به مبحث انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی در این ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در ادامه بحث الکتریسیته ساکن اینجلسه رسیدیم به توزیع بار بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا و همچ ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

در این جلسه با فصل خازن در خدمت شما هستیم مطالب مربوط به خازن و ریزه کاری های مربوط به خازن در این ج ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه مفهوم جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و یک سری نکات ریزه کاری هایی رو خدمت شما ارائه می ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه سه تا تست انتخاب کردم براتون همراه با یک مثال و همچنین مبحث مقاومت معادل گیری رو کاملا آ ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با بحث مدار تک حلقه امروز در خدمت شما هستیم، کلی نکته و ریزه کاری داریم که امروز تقدیم شما عزیزان می ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

با جلسۀ آخر فصل الکتریسیتۀ ساکن در خدمت شما هستیم. امیدوارم فیلم های قبلی رو دیده باشین و نهایت استف ...

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

با فصل سوم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم در این جلسه می پردازیم به مفاهیم اولیه این فصل و تایمی هم ...

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

با جلسه دوم فصل مغناطیس در خدمت شما هستیم و امیدوارم این جلسه هم مورد توجه شما باشه