فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت سوم)

رسیدیم به دومین خط دفاعی، در دومین خط دفاعی پنج تا ساز و کار دفاعی وجود داره که با دو تا آشنا شدیم شامل بیگانه خوارها و گویچه های سفید در این جلسه سعی دارم سه تا ساز و کار باقی مانده شامل پروتئین ها که شامل پروتئین های مکمل و پروتئین های اینترفرونکه نقش دفاعی دارن که خودشون به دو دسته نوع یک و نوع دو تقسیم میشن و همچنین ساز و کار چهارم پاسخ التهابی که تعریف می کنیم و مراحل التهاب رو براتون توضیح میدیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم