فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) - پیمان طلوعی

فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)، توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا

در ادامه بحث الکتریسیته ساکن اینجلسه رسیدیم به توزیع بار بار الکتریکی در اجسام رسانا و نارسانا و همچنین چگالی سطحی و یک سری نکاتی که در حل مسائل و تست ها بلد باشید یک مثال و چند تا تست انتخاب کردم براتون تست ها تست های مهمی هستن هر تستی دارای نکته می باشد 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.