فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

در جلسه پیش رسیدیم به دستگاه عصبی محیطی، یعنی دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و اجزای اون وهمچنین نخاع رو براتون توضیح دادم، یه بخشی تحت عنوان اعتیاد و اثرات آن روی مغز رو توضیح دادم. 

در این جلسه میپردازیم به دستگاه عصبی محیطی انسان، که شامل بخش پیکری و بخش خودمختاره و در بخش خودمختار هم به اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک می پردازیم. در ادامه دستگاه عصبی سایر جانوران از جمله هیدر و حشرات و ... رو بررسی میکنیم و خواهیم دید دستگاه عصبی انسان جزو کاملترین دستگاه های عصبی هستند اما در جانوران بی مهره، از چنین اعصابی خبری نیست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم